Ключови фрази
Делба * публична продан * съсобственост

Р Е Ш Е Н И Е

                          

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 158

 

гр.София, 22. 03.  2010 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният касационен съд на Република България,   Първо гражданско отделение в съдебно заседание на  двадесет и втори февруари  две хиляди и десета  година в  състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ТЕОДОРА НИНОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:    КОСТАДИНКА АРСОВА

                                                                        ВАСИЛКА ИЛИЕВА

                                                                                                                           

                 със секретар   Виолета Петрова

изслуша    докладваното  от   

председателя        (съдията)   ТЕОДОРА НИНОВА

гражданско  дело под № 668/2009 година

 

Производство по чл.290 ГПК.

Обжалвано е въззивното решение на Софийски градски съд, ІV-Г състав, постановено под № 35 на 13.05.2008 год. по в.гр.дело № 1436/2007 год., с което е оставено в сила решение от 23.01.2007 год. по гр.дело № 3459/2001 год. на Софийския районен съд, 60-ти състав за отхвърляне като неоснователни претенциите на Б. С. Г., ЕГН **********, гр. Б., ул.”К” № 3 с правно основание чл.288, ал.3 от ГПК възлагане на имотите, включени в делбената маса с изнасяне

1. на публична продан на основание чл.288, ал.1 ГПК: дворно място с площ от 500 кв.м., съставляващо неурегулиран имот № 5* кв.64, по плана на Б. при съседи: наследници на М. Д. , улица, В. Г. и Г. Д. М. , като получената сума от проданта да се разпредели от съдия изпълнителя между съделителите-съсобственици, при следните квоти:

- 1/3 ид.ч. за М. Х. Б., ЕГН ********** с адрес: гр. С., ж.к.”Х” бл.53А, вх. Б, ет.2, ап.29;

- 1/6 ид.ч. за Б. С. Г., ЕГН ********** гр. Б., ул.”К” № 3;

- 1/6 ид.ч. за И. С. Г., ЕГН **********, гр. С., кв. Ботунец № 2, бл.7А, вх. А, ет.6, ап.21;

- 1/3 ид.ч. за Б. Б. М., гр. С., ж.к.”Л”, бл.320, вх. Е, ет.7, ап.131 и

Осъждане М. Х. Б., ЕГН ********** с адрес: гр. С., ж.к.”Х”, бл.53А, вх. Б, ет.2, ап.29 и Б. Б. М., гр. С., ж.к.”Л”, бл.320, вх. Е, ет.7, ап.131 по отделно да заплатят по сметка на СРС основание на чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер от по 40/четиридесет/лева всеки един от тях по отделно.

Осъждане Б. С. Г., ЕГН **********, гр. Б., ул.”К” № 3* гр. С., кв. Ботунец № 2, бл.7А, вх. А, ет.6, ап.21 по отделно да заплатят по сметка на СРС на основание на чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер от по 20/двадесет/лева всеки един от тях по отделно.

2. Изнасяне на публична продан на основание чл.288, ал.1 ГПК дворно място, цялото с площ от 1730 кв.м., съставляващо неурегулиран поземлен имот № 2* по плана на с. Б., при съседи: УПИ ХІІІ-122, ХІV-122, неурегулирани имоти № 2* кв.19, като получената сума от проданта да се разпредели от съдия-изпълнителя между съделителите – съсобственици, при следните квоти:

- 12/36 ид.ч. за М. Х. Б. ЕГН ********** с адрес: гр. С., ж.к.”Х”, бл.53А, вх. Б, ет.2, ап.29;

- 6/36 ид.ч. за Б. С. Г., ЕГН **********, гр. Б., ул.”К” № 3;

- 6/36 ид.ч. за И. С. Г., ЕГН ********** гр. С., кв. Ботунец № 2, бл.7А, вх. А, ет.6, ап.21;

- 12/36 ид.ч. за Б. Б. М., гр. С., ж.к.”Л”, бл.320, вх. Е, ет.7, ап.131.

Осъждане М. Х. Б. ЕГН ********** с адрес: гр. С., ж.к.”Х”, бл.53А, вх. Б, ет.2, ап.29 и Б. Б. М., гр. С., ж.к.”Л”, бл.320, вх. Е, ет.7, ап.131 поотделно да заплатят на по сметка на СРС на основание чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер от по 316/триста и шестнадесет/лева всеки един от тях по отделно.

Осъждане Б. С. Г., ЕГН **********, гр. Б., ул.”К” № 3 и И. С. Г., ЕГН ********** гр. С., кв. Ботунец № 2, бл.7А, вх. А, ет.6, ап.21 по отделно да заплатят на по сметка на СРС на основание чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер от по 158/сто петдесет и осем/лева всеки един от тях по отделно.

3. Изнасяне на публична продан на основание чл.288, ал.1 ГПК дворно място, цялото с площ от 725 кв.м., съставляващо УПИ № Х* кв.19 по плана на гр. Б., при съседи по скица: неурегулирани поземлени имоти № 1* и УПИ ХІІІ-122, заедно с построената в него жилищна сграда, състояща се от три стаи, кухня, входно антре, с площ от около 68 кв.м., както и стопанска постройка – кошара с площ от около 45 кв.м., като получената сума от проданта да се разпредели от съдия-изпълнителя между съделителите – съсобственици, при следните квоти:

- 3/18 ид.ч. за М. Х. Б. ЕГН ********** с адрес: гр. С., ж.к.”Х”, бл.53А, вх. Б, ет.2, ап.29;

- 21/36 ид.ч. за Б. С. Г., ЕГН **********, гр. Б., ул.”К” № 3;

- 3/36 ид.ч. за И. С. Г., ЕГН ********** гр. С., кв. Ботунец № 2, бл.7А, вх. А, ет.6, ап.21;

- 3/18 ид.ч. за Б. Б. М., гр. С., ж.к.”Л”, бл.320, вх. Е, ет.7, ап.131.

Осъждане М. Х. Б. ЕГН ********** с адрес: гр. С., ж.к.”Х”, бл.53А, вх. Б, ет.2, ап.29 и Б. Б. М., гр. С., ж.к.”Л”, бл.320, вх. Е, ет.7, ап.131 поотделно да заплатят на по сметка на СРС на основание чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер от по 113,34/сто и тринадесет + 0,34/лева всеки един от тях по отделно.

Осъждане Б. С. Г., ЕГН **********, гр. Б., ул.”К” № 3 да заплати на по сметка на СРС на основание на чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер 396,69/триста деветдесет и шест + 0,69/лева.

Осъждане И. С. Г., ЕГН ********** гр. С., кв. Ботунец № 2, бл.7А, вх. А, ет.6, ап.21 да заплати на по сметка на СРС на основание на чл.293а, изр.1 ГПК във връзка с т.4, предл.1 от Тарифа № 1 държавна такса в размер 56,67/петдесет и шест + 0,67/лева.

Недоволен от въззивното решение е касаторът Б. С. Г. от гр. Б., представляван от адвокат А от АК-София, който го обжалва в срока по чл.283 ГПК като счита, че е неправилно, поради нарушение на материалния закон – чл.288, ал.1 и ал.3 и чл.292 ГПК/отм./.

Ответниците по касация М. Х. Б., Б. Б. М. и И. С. Г., всички от гр. С. не вземат становище по касационното обжалване.

С определение № 525 от 23.06.2009 год., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК във връзка с приложението на чл.288, ал.1 ГПК/отм./.

За да потвърди решението на първоинстанционния съд въззивният съд е приел, че претенцията на съделителя Б. С. Г. е неоснователна на основание чл.288, ал.3 ГПК/отм./ за недвижимия имот по т.3 тъй като: съсобствеността за него е възникнала в резултат на повече от един юридически факти – по силата на дарение и по наследство, при което не е доказано пред двете инстанции, че няма собствено жилище и да е живял в жилището на наследодателя си към момента на откриване на наследството, а освен това трите процесни недвижими имоти са поземлени такива и само в един от тях има изградена жилищна сграда и стопанска постройка като в претенцията за възлагане са изложени твърдения, че ползва всички имоти като обитава жилищната сграда, която е негодна и опасна за обитаване и оценена като строителен материал от техническата експертиза.

С оглед противоречива практика са ангажирани три съдебни решения.

В представеното решение № 659 от 27.11.2003 год. по гр.дело № 316/2003 год. на І гражданско отделение на Върховния касационен съд относно приложението на чл.288, ал.1 ГПК/отм./ е прието, че делбата се извършва чрез изнасяне на имот на публична продан само ако този имот е реално неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, а при наличие на повече от един имот неподеляемост по смисъла на чл.288, ал.1 ГПК/отм./ е налице само, ако е невъзможно всеки един от съделителите да получи реален дял.

В решение № 90 от 27.02.2003 год. по гр.дело № 522/2002 год. на І гражданско отделение на Върховния касационен съд е прието, че е незаконосъобразно да се извърши делбата чрез изнасяне на публична продан на допуснатите до делба имоти, когато техният брой е равен или по-голям от броя на съделителите – чл.69, ал.2 ЗН във връзка с чл.287, чл.289, чл.291 и чл.292 ГПК/отм./.

Решение № 902 от 12.12.1986 год. по гр.дело № 948/1984 год. на І гражданско отделение на Върховния съд е свързано с приложението на чл.69, ал.2 ЗН във връзка с чл.289 и 282 ГПК/отм./ - при предявяване на групирано искане от повече съделители за един дял от имота, предмет на делбата, общото заявено искане следва да се има предвид при извършването й; ако другите образувани дялове отговарят на броя на останалите съделители, делбата следва да се извърши чрез теглене на жребий или чрез възлагане по чл.292 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение, разгледа касационната жалба с оглед наведеното отменително основание и като взе предвид доводите на страната и данните по делото, приема следното:

Касационната жалба е редовна и допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на въззивния съд е валидно, допустимо и правилно като при постановяването му е спазен материалния закон.

При верен и точен анализ на събрания по делото доказателствен материал е направен законосъобразен извод, че не са налице предпоставките на чл.288, ал.3 ГПК/отм./ за възлагане на касатора поради недоказаност на тази претенция както се посочи по-горе. Взето е предвид, че не може да намери приложение и чл.292 ГПК/отм./ тъй като делбените имоти са три, а съделителите-петима и дори да се приеме за основателно искането на съделителките М. Х. Б. и Б. Б. М., заявено пред въззивния съд за поставяне в общ дял – отново липсват реални дялове, които да съответстват на броя на съделителите. Отделен е въпросът, че трите делбени имоти са неравностойни.

Понеже не е допуснато нарушение, водещо до отмяна на основание чл.281, т.3, пр.1 ГПК касационната жалба следва да се остави без уважение, а решението на въззивния съд – потвърди.

По изложените съображения и на основание чл.293, ал.1 и чл.291 ГПК Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение № 35, постановено на 13.05.2008 год. по в.гр.дело № 1436/2007 год. по описа на Софийски градски съд, ІV-Г състав.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ: /п/

 

 

 

/СЛ

Вярно с оригинала!

СЕКРЕТАР: