Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 81

София, 05.02.2021г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА


като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3457 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от „Енерго-Про Продажби”АД гр. Варна, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., чрез процесуалният представител адвокат Банков против въззивно решение № 260221 от 28.07.2020г. по в.гр.д. № 1239 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 1189 от 6.03.2020г. по гр.д. № 17745/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че С. В. С. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 7 186.46лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя стойност на електрическа енергия за периода от 28.11.2017г. до 27.11.2018г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [улица], вх.В, ап.2, за която е издадена фактура № [ЕГН] от 16.10.2019г., на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски.

Към касационната жалба е приложено изложение, в което са поставени следните въпроси, на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК: 1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменение на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012г.и при действието само на чл.48-51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013г.? Въпросът се поставя във връзка с твърдението на касатора, че въззивният съд – след като е изключил възможността за приложение на чл.50 от ПИКЕЕ, не е обсъдил въпроса за приложимостта на общите правила на ЗЗД., Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решения по гр.д.№ 2991/2018г.на ІІІ гр.о. и по т.д.№ 1156/2016г. на ІІ т.о., 2. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на еректромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД? Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решение по гр.д.№ 4160/2018г.на ІІІ г.о. и по гр.д.№ 50417/2016г. на І г.о., 3. Има ли право доставчикът на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ /ДВ бр.98/12.11.2013г./, както и при сега действащите ПИКЕЕ /ДВ бр.35/30.04.2019г./, при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия на доставчика, в които не е предвиден изричен ред за уведомяване при извършване на корекция по смисъла на чл.98а, ал.2, т.6 ЗЕ? Отделно се позовава и основанието по чл.280, ал.2 ГПК – очевидна неправилност.

Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от С. С., чрез процесулания представител адвокат Г., с който изразява становище за недопустимост, поради липса на посоченото специално основание за допустимост и не основателност на жалбата. Претендира направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 700лв., съобразно представен списък, реалното извършване на които удостоверява с приложен договор за правна защита и съдействие от 1.10.20г.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следното:

Въззивният съд е счел предявеният иск за неоснователен и недоказан, като е приел, че към датата на проверката е липсвал нормативен ред за установяване на корекционна процедура и за начин на проверка на използваните СТИ, защото правилата на чл.43, 44 и чл.47 ПИКЕЕ са били отменени. При липса на разписани действащи към момента на проверката правила за извършване на проверките на измервателните системи и на възможност на дружеството да извършва едностранни корекции за минал период, позовавайки се на приети и одобрени само от него ОУ, извършената корекция не обвързва потребителя и начислената сума не се дължи.

Настоящият съдебен състав счита, че касационно обжалване следва да се допусне по вторият поставен от касатора въпрос, доколкото същият е свързан с решаващите мотиви /т.е. отговаря на изискванията за общо основание за допустимост/ и е възможно да е разрешен от въззивния съд в противоречие с посочената съдебна практика по чл.290 ГПК, обусловена от принципното положение, че съгласно общите правила на ЗЗД, когато е налице реално потребление на електрическа енергия, се дължи нейното заплащане /включително и в случаите, когато е доставено определено количество енергия, но поради грешка или други причини е отчетена енергия в по-малък размер и е заплатена по-малка цена/.
Мотивиран от изложеното, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 260221 от 28.07.2020г. по в.гр.д. № 1239 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна.
УКАЗВА на „Енерго-Про Продажби“ АД, ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: гр. Варна, бул.“Вл.Варненчик“ № 258, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., че следва в едноседмичен срок от получаване на препис от определението, да представи в деловодството на касационния съд доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 144лв. /сто четиридесет и четири лева/, като в противен случай касационната жалба ще бъде върната, а производството пред касационния съд ще бъде прекратено.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса касационната жалба да се докладва за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :