Ключови фрази
Делба * тъкуване на решението * поправка на очевидна фактическа грешка

Р Е Ш Е Н И Е
№ 356
гр. София, 13.12.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в открито заседание на пети декември две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануела Балевска
ЧЛЕНОВЕ: 1. Снежанка Николова
2. Велислав Павков

при секретаря Теодора Иванова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 732 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Х. Х. С. против решение, постановено на 13.04.2011 г. по гр.д.№ 105/2011 г. от Окръжен съд – Шумен.
Ответниците по касационната жалба не взимат становище.
Касационното обжалване е допуснато с определение №861 постановено от състава на ВКС на 29.09.2011 г.
Правният въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване, е относно допустимостта на молба за тълкуване на съдебно решение тогава, когато се касае за явна фактическа грешка и отстраняването на тази грешка по реда, предвиден за тълкуване на съдебното решение, посочен в разпоредбата на 194 от ГПК /отм./. Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 от ГПК.
По отговора на правния въпрос, състава на ВКС приема следното:
Тогава, когато диспозитива на съдебното решение е неясен, реда за отстраняването на тази неяснота е по реда на тълкуване на съдебното решение, предвиден в разпоредбата на 194 от ГПК /отм./, респ. чл.251 от ГПК /в сила от 01.03.2008 г./. Тогава, когато е налице очевидна фактическа грешка, предвидения процесуален ред е в разпоредбата на чл.192, ал.2 от ГПК /отм./, респ. чл.247 от ГПК. Процесуалния ред за отстраняване на очевидна фактическа грешка е различен от реда, предвиден за тълкуване на съдебното решение както по отношение на предпоставките за това, така и по отношение на предвидените в процесуалния закон срокове. Тълкуване може да се иска до момента, в който съдебното решение е изпълнено, като след този момент молбата за тълкуване на решението е процесуално недопустима, докато поправката на очевидна фактическа грешка не е ограничена със срок и може да бъде отстранена както служебно от съда, така и по почин на страните по делото. Тълкуването на съдебното решение винаги и единствено се извършва по молба на заинтересована страна, но не и служебно от съда. Предвид съществените различия на двата процесуални института, недопустимо е тогава, когато е налице очевидна фактическа грешка, нейното отстраняване да се реализира от страната с молба за тълкуване на съдебното решение, както и процесуално недопустимо е съдът да отстранява допусната очевидна фактическа грешка по реда на тълкуване на решението.
По касационната жалба на Х. Х. С..
С обжалваното решение, въззивният съд е направил преценка, че подадената молба за тълкуване на постановеното от първоинстанционния съд решение е допустима, доколкото не се е породил конститутивният ефект от първоинстанционното решение за извършването на делбата, тъй като в делбената маса не е бил включен един от имотите, посочен от съделителите и включен в делбената маса с решението по допускането на делбата, като в този смисъл е направил извод за изпълнение на решението, чието тълкуване е поискано. В тази връзка е счел, че молбата е допустима, като постановеното решение, с което съдът е тълкувал своята воля по отношение на същия този имот е счел за правилно и законосъобразно. Съдът е приел по съществото на молбата, че по реда на тълкуване на съдебното решение е допустимо допълването му и отстраняване на допуснати в постановеното решение за поправка на явна фактическа грешка нова фактическа грешка.
Подадената пред Районен съд – Нови пазар молба с вх.№ 5220/2010 г. от процесуалния представител на Ф. Д. и С. Х., е с направено искане за тълкуване на решението по делото, с което е извършена делбата на имотите, предмет на делбеното производството във фазата по извършването на делбата. Искането е за включване на един от имотите, очевидно пропуснат в диспозитива на съдебното решение по поправка на очевидна фактическа грешка, от 09.02.2009 г. Въззивният съд е счел, че по реда на тълкуване на съдебно решение е допустимо и поправката на очевидна фактическа грешка, което, с оглед отговора на правния въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване, е процесуално недопустимо. Така подадената молба за тълкуване на съдебното решение е недопустима, с оглед целения с нея правен резултат. Постановените по нея първоинстанционно и въззивно решение ще следва да се обезсилят, като производството по молбата за тълкуване се прекрати, поради недопустимост. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд, за поправка на очевидна фактическа грешка в решението за поправка на очевидна фактическа грешка, с оглед констатираните противоречия между волята на съда относно броя на имотите и несъответното им отражение в диспозитива на постановеното съдебно решение по извършването на делбата.
Водим от горното, състава на ВКС, второ отделение на гражданската колегия
Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение, постановено на 13.04.2011 г. по гр.д.№ 105/2011 г. от Окръжен съд – Шумен и потвърденото с него решение №320/10.12.2010 г., по гр.д.№ 711/2004 г. на Районен съд – Нови пазар.
Прекратява производството по молба с вх.№ 5220/2010 г. от процесуалния представител на Ф. Д. и С. Х., с направено искане за тълкуване на решението по делото, като процесуално недопустима
Връща делото на Районен съд – Нови Пазар, за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение по извършването на делбата.
Решението е окончателно.


Председател: Членове: 1. 2.