Ключови фрази
Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

139

 

София, 23.03.2010 година

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

            Върховният касационен съд на Република България,Второ  гражданско отделение,в съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и десета година,в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:Емануела Балевска

                                                             ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова

                                                                           Здравка Първанова

при участието на секретаря Теодора Иванова

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 4255 от 2008 година,образувано по описа на І ГО на ВКС, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н. Д. К. и С. В. К. от гр. В. срещу въззивното решение на Окръжен съд-Враца, постановено на 23.07.2008г. по гр.д. №134/2007г.,с което е оставено в сила решението на първоинстанционния съд,с което по реда на чл.32,ал.2 ЗС е извършено разпределение на ползуването на съсобствен имот /УПИ Х-3300 в кв.232А по плана на гр. В. по заключението на в.л. по СТЕ от 11.01.2006г.

С определение №103/12.02.2009г.,постановено по настоящето дело, касационното обжалване на постановеното от въззивния съд решение е допуснато на основание чл.280,ал.1,т.2 ГПК по въпроса следва ли в производството по чл.32,ал.2 ЗС съдът да има предвид и застрояването на имота,извършено от част от съсобствениците и ползувани лично от тях, когато строежите са признати за незаконни,дадени са предписания за тяхното премахване и сроковете за премахването са изтекли.

Касаторите поддържат,че обжалваното решение е неправилно,тъй като неправилно въззивният съд е приел,че следва да бъде разпределено ползуването само на незастроеното място без да бъдат взети предвид и приспаднати от дела на съсобстевника Х. Д. Д. построените от него навес и дърводелска работилница.

Ответниците по касационна жалба Х. Д. Д. и Н. Г. М. не изразяват становище.

Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като извърши проверка на обжалваното решение по реда на чл.290,ал.1 ГПК и чл.293 ГПК, приема следното:

По реда на чл.32,ал.2 ЗС Н. Д. К. и С. В. К. са предявили срещу Х. Д. Д. и Н. Г. М. иск за разпределяне ползуването на съсобствено дворно място,съставляващо УПИ Х-3300 в кв.232А по плана на гр. В..

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел,че по реда на чл.32,ал.2 ЗС следва да бъде разпределено ползуването само на незастроената част от имота поравно между страните,като бъдат изключени всички съществуващи сгради и пристройки,независимо дали са законно построени или не,тъй като застроената площ се ползува по различен начин от незастроената и освен това в производството по чл.32,ал.2 ЗС съдът не е овластен да предвижда никакви действия спрямо сградите,вкл. и тяхното събаряне,а следва да изхожда от тяхното наличие като ги изключи и разпредели празното място. Прието е,че са разрешаване на въпросите,свързани със статута на постройките,вкл. и със събарянето на незаконните постройки има друг предвиден от закона ред.

Въпросът,произнасянето по който е обосновало наличието на основание за допускане на касационно обжалване, касае фактите и обстоятелствата,които съдът следва да вземе предвид при извършване на разпределение на ползуване на съсобствен имот по реда на чл.32,ал.2 ЗС и по-специално необходимостта да бъде взето предвид извършеното от единия от съсобствениците застрояване на част от имота с постройки на допълващо застрояване,като в производството по чл.288 ГПК е констатирано наличието на противоречива практика .

В решение №39 от 10.01.1977г. по гр.д. №2401/1976г. на І ГО на ВС е прието,че при разпределяне ползуването на съсобствено дворно място между съсобствениците постространството,заето от лична само на единия от тях постройка в него следва да бъде съобразено,като на другия се предостави съответно по-голямо пространство от незастроената част.

Настоящият състав на Второ ГО на ГК на ВКС,след преценка на застъпените становища в цитираното решение и в постановеното от Пловдивския окръжен съд по поставения въпрос,на основание чл.291,т.1 ГПК приема за правилно становището,изразено в решение №39/10.01.1977г. по гр.д. №2401/1976г. на І ГО на ВС,в който смисъл е и решение №13/11.02.2010г. на ВКС,ІІІ ГО по гр.д. №4452/2008г., като съображенията за това са следните:

При наличие на съсобственост върху едно дворно място всеки съсобственик съгласно чл.31,ал.2 ЗС може да ползува съсобствения имот според неговото предназначение без да пречи на останалите съсобственици да си служат с имота според правата им. Ако един от съсобствениците застрои част от съсобствения имот без в негова полза да е учредено право на строеж и сам ползува построеното,при спор за разпределение на ползуването това обстоятелство следва да бъде отчетено,за да може и на останалите съсобственици да се определи за ползуване такава част от имота,която да съответствува на техните права в съсобствеността. Ползуването на постройка на допълващо застрояване само от единия съсобственик не може да обуслови извод за намаляване дела за ползуване на другия съсобственик,особено в хипотеза,при която по предвидения в закона ред е констатирана незаконност на строежа и е разпоредено неговото премахване,което предписание ползуващият постройките съсобственик е длъжен да изпълни.

По основателността на касационната жалба и с оглед изложеното по-горе становище,настоящият състав приема следното:

Основателно е изложеното в касационната жалба оплакване за неправилно приложение на материалния закон при постановяване на обжалваното решение.

Всеки съсобственик следва да получи за ползуване такава част от съсобствения имот,която съответствува на притежавания от него дял от съсобствения имот. В случая правото на собственост върху дворното място,представляващо УПИ Х-3300 в кв.232А по плана на гр. В. принадлежи на участвуващите в производството по делото лица,като Н. Д. К. и С. В. К. притежават ½ идеална част в режим на съпружеска имуществена общност,а останалата ½ идеална част от имота принадлежи на Х. Д. Д. и Н. Г. М. също в режим на съпружеска имуществена общност,но съсобствениците Х. Д. Д. и Н. Г. М. ползуват самостоятелно построените от тях дърводелска работилница и навес. Неправилно въззивният съд е приел,че това обстоятелство не следва да бъде взето предвид единствено по причина,че застроената площ се ползува по различен начин от незастроената и ползуването на незастроената част да се извърши между съсобствениците поравно. Личното ползуване на постройки на допълващо застрояване само от някои от съсобствениците следва да бъде отчетено от съда при извършване на разпределението на ползуването на дворното място,като площта на постройките бъде включена в полагащия им се за ползуване дял от имота.

С оглед гореизложеното по реда на чл.293,ал.1 ГПК обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо това спорът бъде решен по същество,като разпределението на ползуването бъде извършено по вариант №4 към заключението на в.л. П. Г. от 18.06.2008г. с приложената към него скица,който съответствува на правата на страните върху дворното място и отчита факта на извършеното от Х. Д. Д. и Н. Г. М. допълващо застрояване,включвайки ползуваните само от тях постройки в частта,която им се разпределя за ползуване.

С оглед изхода на спора на основание чл.78,ал.1 ГПК в полза на Н. Д. К. и С. В. К. следва да бъде присъдена сумата 950лв., представляваща направените по делото разноски по представен по делото списък.

По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ въззивното решение на Окръжен съд-Враца, постановено на 23.07.2008г. по гр.д. № 134/2007г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

РАЗПРЕДЕЛЯ по реда на чл.32,ал.2 ЗС ползуването на УПИ Х-3300 в кв.232А по плана на гр. В. съгласно вариант №4 по заключението на в.л. П. Г. от 18.06.2008г. и приложената към него скица-проект за вариант №4,приподписана от съда и представляваща неразделна част от настоящето решение,като на Н. Д. К. и С. В. К. се предоставя за ползуване частта от дворното място от 265кв.м. по точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1,очертана с червен контур,а на Х. Д. Д. и Н. Г. М. се предоставя за ползуване частта от дворното място от 265кв.м. по точки 12-11-10-13-8-7-6-5-4-3-15-14-12,очертана със син контур.

ОСЪЖДА Х. Д. Д. и Н. Г. М. на основание чл.78,ал.1 ГПК да заплатят на Н. Д. К. и С. В. К. сумата 950лв./деветстотин и петдесет лева/,представляваща направените по делото разноски.

Председател:

 

Членове: