Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 63

гр. София, 15.02.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:
Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров
като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3173/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Ш. А. Я., срещу решение № 51/08.04.21г., постановено по в.гр.д. №28/21г. на Разградски окръжен съд, с което е признато за установено по отношение на касатора, че Х. А. Я. не дължи сумата от 12000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 27.12.2005г. до окончателното плащане, заради погасяване на вземането по давност на основание чл. 439 ГПК. В изложението към жалбата се иска допускане на касационно обжалване поради очевидна неправилност на въззивното решение.
Настоящият състав на ВКС счита, че делото следва да се спре на основание чл. 292 ГПК, тъй като решаващо за въззивния съд е било тълкуването и прилагането на нормите на чл. 115, ал.1, б.“ж“ и чл. 116, б.“в“ от ЗЗД по изпълнително дело, образувано преди постановяване на тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г. по тълк.д.№ 2/ 2013 г. на ОСГТК на ВКС, а по тези правни въпроси, обусловили изхода на делото, е образувано тълкувателно дело № 3/20г. на ОСГТК.
Воден от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА гр.д. №3173/21г., образувано по описа на ВКС, ІІІ ГО, на основание чл. 292 ГПК, до приключване на т.д. №3/20г. на ОСГТК.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: