Ключови фрази


1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 176

гр. София, 20.06.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на шестнадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1405 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 121 от 26.04.2022г. по т. дело № 1405/2021г. на ВКС, ТК, Второ отделение е спряно производството по т. дело № 1405/2021г. на ВКС, ТК, Второ отделение на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на спора по т. дело № 1436/2021г. на Софийски градски съд, ТО, VI-18 състав с влязло в сила решение. Производството по посоченото т. дело № 1436/2021г. на Софийски градски съд е приключило с влязло в сила на 04.04.2022г. решение № 188 от 07.03.2022г., с което са отпаднали процесуалните пречки за разглеждане на спряното т. дело № 1405/2021г. на ВКС, ТК, Второ отделение и същото следва да бъде възобновено.
Мотивиран от горното, ВКС, ТК, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т. дело № 1405/2021г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.
Насрочва делото за закрито съдебно заседание на 27.09.2022г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.