Ключови фрази
Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * нищожност * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * нищожност на отделни части на договор * противоречие със закона * договор с НЗОК * лечебно заведение * медицинска помощ


1

14
Р Е Ш Е Н И Е
№ 47

гр. София, 19.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕ СЪД, Първо търговско отделение,
в открито заседание на двадесет и четвърти март, две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

Председател: Боян Балевски
Членове: Кристияна Генковска
Иванка Ангелова
при участието на секретаря Петя Петрова, като разгледа докладваното от съдията Ангелова т.д. № 418 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ищеца „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД срещу Решение № 66 от 23.10.2020г. по т.д. № 161/2020г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено Решение № 42 от 19.06.2020г. по т.д. № 170/2018г. на Бургаски окръжен съд, с което са отхвърлени предявените от „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД /болницата/ срещу Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД в общ размер 1570394 лв. и чл.86,ал.1 ЗЗД в общ размер 173 559.25лв. с предмет – дължимостта на вземания по договори за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договори за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури и извършване на амбулаторни процедури и акцесорни обезщетения за забава при плащането на сумите по главните задължения.
След образуване на касационното дело касаторът е депозирал молба по чл.223 ГПК за отказ по част от исковете, поради постигнати между страните извънсъдебни споразумения по отношение на главници и обезщетения за забава. С влязло в сила Определение № 86/14.04.2021г. по настоящото дело, производството по тези искове е прекратено и производството по чл.290 ГПК е по отношение на останалата част от предявените искове.
Касаторът твърди, че въззивното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и с оглед необоснованост. Счита, че при постановяване на решението въззивният съд неправилно се основава на разбирането за недължимост на претенциите поради излизане на извършената медицинска дейност извън пределите на договореното, за плащането на която липсва административно решение на НЗОК за увеличаване на помесечните лимити. Излага доводи срещу приетата неоснователност на възражението за нищожност на клаузи от Договора, в които се въвеждат ограничения при заплащането на оказаната болнична помощ. Поддържа оплаквания за липса на анализ на цялостната харак­теристика на договорите и на наведени от страна на касатора възражения, както и игнориране на релевантни за спора писмени доказателства. Моли за отмяна на атакувания акт и уважаване на претенциите.
Ответникът по касация, и по делото, Националната здравнооси- гурителна каса, в писмен отговор оспорва основателността на подадената касационна жалба, поддържа становище за правилност на въззивното решение. Моли същото да бъде оставено в сила и претендира присъждане на направените в касационното производство разноски.
С Определение № 60675 от 13.12.2021г. по настоящото т.д. № 418/21г. на ВКС, ТК, Първо отделение, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1,т.1 ГПК по следния въпрос: Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и на основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен на основание чл.59, ал.1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените и отчетени медицински дейности и вложени медицински изделия до посочените в приложение към договора стойности?
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид оплакванията в жалбата и доводите на страните, с оглед правомощията си по чл.293 ГПК, приема следното:
За да потвърди отхвърлителното решение съставът на апелативния съд е намерил за установено от фактическа и правна страна следното: Няма спор по валидността на сключените между страните по делото договори: Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 020970/ 19.02.2015г., ведно с анекси и споразумения към него, Допълнително споразумение № 42/14.05.2016г. към Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 020970/19.02.2015г., ведно с анекси и споразумения към него, Договор за извършване на амбулаторни процедури № 021882/14.06.2016г., ведно с анекси и споразумения към него, Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 020970/05.05.2017г., ведно с анекси и спора- зумения към него и Договор за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури № 021882/05.05.2017г., ведно с анекс и споразумения към него. По делото не е имало спор, че всички претендирани от ищеца за заплащане суми надвишават стойностите, определени в Приложение № 2 към процесните договори и не касаят заплащане на оказана спешна медицинска помощ, както и че ищецът не е формирал листа на чакащите за периода на действие на договорите. Констатирано е, че НЗОК не е възразявала срещу реалното извършване на претендираните за плащане дейности, като плащанията по тях са отказани, поради надвишаване на определения за лечебното заведение лимит. Обстоятелството дали НЗОК разполага с бюджетен излишък за 2015г., 2016г. и 2017г. е прието за ирелевантно за повдигнатия по делото правен спор, защото нито обосновава, нито отрича задължението на Касата да заплати на ищеца извършената от него болнична помощ, надхвърляща лимита, определен по цени, съгласно договори между НЗОК и БЛС / №РД-НС-01-2 от 29.12.14г. и др./, по ред, визизиран в самите договори на РЗОК с лечебното заведение и в рамките на стойностите, посочени в приложение № 2 „Стойност на дейностите, медицинските изделия и лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, в условията на болнична медицинска помощ“ към всеки договор, актуали- зирани и изменени, съобразно сключените към тях анекси и допълнителни споразумения. Не са споделени аргументите на първоинстанционния съд за изплащане на сумите в случай на установен бюджетен резерв за съответните години, тъй като дали да се изплатят или не е въпрос на преценка на административния орган - НС на НЗОК, разпределител и разпоредител с бюджета на НЗОК, която е в рамките на неподлежащо на съдебен контрол решение по целесъобразност.
След обсъждане на приложимата в случая правна уредба, съставът на апелативния съд е изключил възможността за свободно предоговаряне на предварително предвидените стойности и обеми на пакета здравни услуги, гарантирани от бюджета на НЗОК за всеки отделен изпълнител на болнична медицинска помощ, както и наличие на императивни правила и процедури за промени на вече сключените договори, които изискват вземането на решение от юридическото лице НЗОК, създадено като административен орган, чрез главния му орган за управление – Надзорен съвет, в рамките на разписаната му от закона компетентност и правомощия за оперативна самостоятелност.
От съдържанието на процесните договори било видно, че са сключени на основание чл.59, ал.1 ЗЗО и в съответствие с Националните рамкови договори за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2015г. и 2017г., т.е. за тях е приложима разпоредбата на 29, ал.1, съответно чл.28, ал.1 от посочените Национални рамкови договори, според която изпълнителите на медицинска помощ имат право да получат в срок и в пълен размер заплащане на извършените дейности, при условията и по реда на сключения между страните договор. Като общо за всички процесни договори е прието, че те предвиждат задължение за възложителя да заплаща определените във всеки един от тях обеми и цени на извършена отчетена болнична медицинска помощ по клинични пътеки, както и вложените при изпълнение на клинични пътеки медицински изделия до съответните стойности, определени в Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ. За неоснователно е намерено възражението на ищеца за нищожност, поради противоречие с разпоредбата на чл.52 от Конституцията на РБългария, на клаузите в процесните договори, предвиждащи забрана ищецът да отчита с финансово-отчетни документи дейности /лекарствени продукти/ медицински изделия на стойност, надвишаваща стойностите за съответния месец в приложения № 2 към сключените от него договори, като предвижда възможност за ответника, чрез изпращане до ищеца на известия, да отхвърля заплащането на медицинска дейност по клинични пътеки и медицински изделия, вложени при изпълнение на клинични пътеки, когато те надхвърлят договорените стойности за съответния месец / чл.42, ал.1 вр. чл.27, ал.1 и чл.32, ал.13,т.6 от Договор № 020970/19.02.15г. от 2015г., чл.35, ал.12,т.7, вр. чл.38 от Договор № 021882/14.05.16г., чл.31, ал.12,т.7, вр. чл.37 от Договор № 020970/05.05.17г. и чл.35, ал.12,т.7, вр. чл.41 от Договор № 021882/05.05.17г./. Изложени са съображения, че оспорените договорни клаузи не ограничават конституционно закрепени граждански права, нито им противоречат, а са разписани в изпълнение на визиран в друг закон / чл.4 от ЗБНОЗК за съответните години – 2015, 2016 и 2017г./ механизъм за разпределяне и контрол върху разходването на нормативно определен от държавата бюджет, гарантиращ осъществяването на правата на гражданите по чл.52 от Конституцията. Прието е, че горните клаузи не са нищожни и поради противоречие с добрите нрави, т.к. не ги накърняват.
Неоснователността на претенциите за главници е обусловила извод за неоснователност на акцесорните претенции по чл.86 ЗЗД.
По въпроса, по който атакуваното решение е допуснато до касационно обжалване, е формирана съдебна практика по реда на чл.290 ГПК, обективирана в Решение № 169 от 16.02.2021г. на ВКС по т.д. № 1916/2019г., ІІ т.о., ТК, с което по чл.280, ал.1,т.3 ГПК е отговорено, че уговорените в индивидуалния договор за оказване на болнична помощ договор между РЗОК и изпълнител на медицинска помощ клаузи, съгласно които не се разрешава на изпълнителя да отчита с финансови-отчетни документи дейности, лекарствени продукти или медицински изделия на стойности, надвишаващи стойностите за съответния месец в Приложение № 2, се дава право на възложителя да не извършва плащане на изпълнителя, когато сумите по фактурите и спецификациите надвишават стойностите за съответния месец в Приложение №2, са нищожни на основание чл.26, ал.1, предл.1 ЗЗД, като противоречащи на императивни правни норми – чл.4 , ал.1,чл.55, ал.3, т.2,5 и 6 ЗЗО /редакция преди изм. с ДВ, бр.48 от 27.06.2015г./ и чл.35, т.1 /редакция преди изм. с ДВ, бр.48 от 27.06.2015г./ във връзка с чл.26, ал.2 и чл.25 ЗЗО. Поради споделяне от настоящия състав на така направения извод, отречената в атакуваното решение неоснователност на възражението за нищожност на спорните клаузи на чл.42, ал.1 вр. чл.27, ал.1 и чл.32, ал.13,т.6 от Договор № 020970/19.02.15г. от 2015г., чл.35, ал.12,т.7, вр. чл.38 от Договор № 021882/14.05.16г., чл.31, ал.12,т.7, вр. чл.37 от Договор № 020970/05.05.17г. и чл.35, ал.12,т.7, вр. чл.41 от Договор № 021882/ 05.05.17г., с които се налага лимит на платените от Касата медицински дейности, извършени от изпълнител на медицинска помощ, какъвто е касаторът, е неправилно. Изводът, че НЗОК не дължи заплащане на извършена от ищцовото дружество медицинска дейност, макар и над договорените лимити, не кореспондира с поетото от държавата задължение за гарантиране уреденото с чл.52 от Конституцията и Закона за здравно осигуряване основно право на гражданите на здравно осигуряване, както и реда на неговото финансиране, чрез гарантиран посредством задължителното здравно осигуряване свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса / чл.4, ал.1 ЗЗО/, с конкретизирани в чл.35, т.1 от същия закон, в редакцията преди изм. с ДВ, бр.48 от 27.06.2015г., обем и обхват на правата на здравноосигурените лица, а именно – да получават медицинска помощ в обхват на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК, и на спешна помощ, там където попаднат. При изпълнение на задъл- жението си по чл.52, ал.3 от Конституцията за осъществяване закрила на гражданите като публично благо и цел на националната здравна политика държавата разполага с публичен ресурс, който е гарантиран, но ограничен в рамките на бюджета на НЗОК, осигуряващ присъщия за задължителното здравно осигуряване пакет от здравни дейности, определен на база годиш- ната стойност на разходите за видовете медицинска помощ / чл. 22 ЗЗО/. За непредвидени и неотложни разходи задължително се предвижда резерв, от който се плащат и разходи в случай на значителни отклонения от равномерно разходване на средствата за здравноосигурителни плащания /чл. 25 и чл.26,ал.2 ЗЗО/.
Бюджетът на НЗОК е законово регламентиран като задължителен финансов способ и принцип на финансиране на дейността в областта на болничната медицинска помощ, заплащане чрез системата на задължи- телното осигуряване. Здравноосигурените лице обаче не са страна по НРД за медицинските дейности, нито по договора за приемане на цени и обеми на медицинската помощ по чл.55, ал.2,т.2 ЗЗО. Те имат право на свободен достъп до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК /чл.4, ал.1 и чл.35,т.1 ЗЗО/, а НЗОК е длъжна да заплаща всички здравни дейности в обхвата на този пакет /чл.45, ал.1 ЗЗО/ на съответния изпълнител, предоставил медицинската помощ на здравноосигурените лица. В случай, че общата стойност на извършените от всички изпълнители дейности не надхвърля бюджета на НЗОК за съответната година, включи- телно резерва, предвиден в него, липсва основание да се откаже плащане на надлимитната дейност за съответния месец на конкретния изпълнител. Здравноосигурените лица, на които е престирана медицинска помощ над стойностите по Приложение №2 за съответния месец, биха я получили през същия месец при избор на друг изпълнител на медицинска помощ, ненадхвърлил лимита на хоспитализация, или в по-късен момент през същата година при включването им в листата на чакащите. Във всеки от посочените случаи се дължи плащане от бюджета на НЗОК за предоставената медицинска помощ, доколкото извършените дейности са в обхвата на гарантирания пакет здравни дейности, като НС на НЗОК има възможност да приеме решение за изменение и корекция на определените прогнозни бюджетни средства на съответните РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ на основание чл.26, ал.2 ЗЗО. Предоставянето на своевременна и качествена медицинска помощ от страна на избрания от здравноосигуреното лице изпълнител на медицинска помощ в превишение на установената месечна или тримесечна бюджетна рамка за съответната година не представлява неизпълнение на задълженията на изпълнителя на медицинска помощ по сключения между него и РЗОК индивидуален договор с последица отхвърляне заплащането на извършената дейност.
По правилността на въззивното решение:
Въз основа на събраните доказателства и становища на страните обосновани са изводите на въззивната инстанция, че в качеството на изпълнител на медицинска помощ „Аджибадем Сити Клиник Многопро- филна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД е сключил индивидуални Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 020970/ 19.02.2015г., ведно с анекси и споразумения към него, Допълнително споразумение № 42/14.05.2016г. към Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 020970/19.02.2015г., ведно с анекси и споразумения към него, Договор за извършване на амбулаторни процедури № 021882/ 14.06.2016г., ведно с анекси и споразумения към него, Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 020970/05.05.2017г., ведно с анекси и споразумения към него и Договор за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури № 021882/05.05.2017г., ведно с анекс и споразуме- ния към него, в които страните са уговорили задължение на НЗОК да заплаща извършената и отчетена медицинска помощ на болница в срок до 30-то число на месеца, следващ отчетния.
Правилно с оглед липсата на спор между страните въззивният състав е посочил, че всички претендирани от ищеца за заплащане суми надвишават стойностите, определени в Приложение № 2 към процесните договори и не касаят заплащане на оказана спешна медицинска помощ, както и че НЗОК не е възразявала срещу реалното извършване на претендираните за плащане дейности, като плащанията по тях са отказани, поради надвишаване на определения за лечебното заведение лимит.
За да потвърди отхвърлителното решение, съставът на апелативния съд след като не е споделил аргументите на окръжния съд, че заплащането на претендираните суми е в зависимост от наличието на бюджетен резерв, е приел за ирелевантно наличието на бюджетен излишък за процесните 2015г., 2016г. и 2017г., поради предоставена на административния орган - НС на НЗОК компетентност да преценява по целесъобразност дали да се изплатят или не извършените от ищцовото дружество разходи за извършена медицинска дейност, надхвърлящи договорните лимити. За да направи този извод, решаващият съд неправилно се е позовал на § 1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015г., аналогичен и за 2016г. и 2017г., според който преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи над сумата на трансфера по чл.1, ал.1, ред 2 може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК. Посочената разпоредба урежда компетентността на административния орган, разпоредител на бюджетни средства, да пре- ценява в рамките на оперативната си самостоятелност реда и начина за разходване на приходите от посоченото преизпълнение. Такава компетент- ност законът не е уредил в случай на необходимост от заплащане на извършени над лимита по индивидуалните договори разходи за медицинска помощ, като направената аналогия е незаконосъобразна, поради съществе- ното различие в предмета на регулация. В съответствие с гореизложеното, НЗОК дължи надхвърлящото договорения лимит плащане, условие за което е извършените от лечебното заведение дейности да са в обхвата на гаран- тирания пакет здравни дейности, каквото в случая е налице, като право- мощията в този случай на НС на НЗОК е да приеме решение за изменение и корекция на определените прогнозни бюджетни средства на съответните РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ на основание чл.26, ал.2 ЗЗО.
Приетата нищожност на посочените клаузи, забраняващи на изпъл- нителя да отчита с финансови-отчетни документи дейности, лекарствени продукти и медицински изделия на стойности, надвишаващи стойностите за съответния месец в Приложение № 2, и установеното по делото реално извършване на медицинските дейности и разходи за лекарствени продукти и медицински изделия, попадащи в обхвата на гарантирания пакет здравни дейности, неоспорени по стойности, обуславя извод за основателност на претенциите в останалата, непрекратена с Определение № 86/14.04.2021г. част, предмет на касационното производство.
С оглед изложените мотиви решението на въззивния съд следва да се отмени в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение, с което са отхвърлени претенциите, представляващи главници, както следва: - за сумата в размер на 158 052лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.03.2017г. – 31.03.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 93 144 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.04.2017г. – 30.04.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 201 196 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.05.2017г. – 31.05.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 67 120 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.06.2017г. – 30.06.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 52 740 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.07.2017г. – 31.07.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 22 130лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.08.2017г. – 31.08.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 32 680 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.10.2017г. – 31.10.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата размер на 75 048лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.11.2017г. – 30.11.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 39 544 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - за сумата от 28 266 лв., представляваща цената на медицински изделия, вло- жени и отчетени за периода от 01.04.2017г. – до 30.04.2017г.; - за сумата в размер на 48 962лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; - за сумата в размер на 17 482 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г.; - за сумата в размер на 3 552 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.07.2017г. – до 31.07.2017г.; - за сумата в размер на 910 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.08.2017г. – до 31.08.2017г.; - за сумата в размер на 10 150 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г.; - за сумата в размер на 17 992 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.11.2017г. – до 30.11.2017г.; - за сумата в размер на 41 580 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03. 2017г.; - за сумата от 12 936 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; за сумата размер на 41 148 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.06.2017г. – до 30.06. 2017г.; за сумата в размер на 6 138 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.07.2017г. – до 31.07.2017г.; - за сумата в размер на 4 818лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.10.2017г. – до 31.10. 2017г.; - за сумата в размер на 12 768 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - за сумата в размер на 910 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г., представляваща цената на медицински изделия по амбула- торни процедури за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; - за сумата в размер на 9 608 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г. ; - за сумата в размер на 910лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г., като се постанови ново, с което да се уважат, ведно със законната лихва върху всяка претенция, начиная от подаване на исковата молба – 02.04.2018г. до окончателното им изплащане.
По отношение акцесорните претенции по чл. 86 ЗЗД, чиято осно- вателност своевременно е оспорена от ответника с отговора на исковата молба, намира следното: Претендира се лихва за забава върху всяка главница за период, начиная след 30-то число на месеца, следващ отчетния месец, до предявяване на иска, т.е. ищецът се позовава на предвидения в чл.3, ал.2 вр. чл.35 от сключените с ответника договори падеж на задължението за пла- щане на отчетена дейност.
По въпроса кога настъпва изискуемостта на задължението на НЗОК за заплащане на надлимитна дейност е формирана практика на ВКС, обективирана по реда на чл.290 ГПК в Решение № 141 от 21.09.2021г. по т.д. № 2586/2019г., ВКС, І т.о., с което е прието, че изпълнение на задължението за плащане на надлимитните дейности НЗОК дължи до приключване на финансовата година, в която са извършени, т.е. до 31.12. на съответната година, като едва след изтичане на тази дата изпада в забава и дължи на изпълнителите на медицинска помощ като титуляри на вземанията обезщетение по чл.86 от ЗЗД. В приложимите в случая нормативни актове, действащи през процесния период, не е предвиден срок за заплащане на дейностите, извършени в превишение на предвидените в индивидуалните договори лимити. Нормативната рамка, уреждаща бюджетното финансиране и контрол на медицинската дейност подчинява отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ на съответния годишен бюджетен закон, с което е обоснована неприложимостта в случая на разпоредбата на чл.69, ал.1 от ЗЗД, съгласно която, ако задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнение веднага. Съгласно ч.24 т.8 от ЗЗО средствата на НЗОК се разходват за закупуване на медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година. Прието е, че тези разпоредби са израз на принципа на ежегодност на бюджетното планиране, означаващ, че бюджетните процеси следва да са свързани с една бюджетна годна и че бюджетните приходи за поети задължения и за плащания през текущата година трябва да бъдат използвани през същата година. В съответствие с този принцип НЗОК би следвало да изплаща дейностите, попадащи в обхвата на гарантирания на здравно- осигурените лица пакет здравни дейности, в рамките на същата финансова година, през която са извършени. След като изцяло споделя така прието с посоченото решение разрешение на въпроса за началния момент, от който ответникът изпада в забава, намира, че в случая изискуемостта на дължимите плащания за надлимитната дейност за 2017г. възниква в края на същата бюджетна година. Следователно, при така установеното неизпълнение на задължението за плащане на задълженията за 2017г., ответникът изпада в забава към 31.12.2017г. Размерът на обезщетението за забава на задъл- жението от 999 964 лв. /сборът от всички дължими главници/ за периода от 01.01.2018г. до датата на исковата молба – 02.04.2018г., определен с електронен калкулатор, възлиза на 25 554.64 лв.
По изложените съображения въззивното решение следва да бъде отменено и в частта, с която е потвърдено решението на окръжния съд, с която е отхвърлена претенцията по чл.86 ЗЗД за разликата над 83 884.47 лв., за която производството по делото е прекратено, до 109 439.11 лв., или за 25 554.64 лв., като се постанови друго, с което се присъди посочената разлика от 25 554.64 лв. за периода от 01.01.2018г. до 02.04.2018г. В останалата отхвърлителна до сумата от 173 559. 25 лв., допусната до касационно обжалване, част, атакуваното решение следва да се остави в сила.
При този изход на спора, въззивното решение следва да бъде отменено и в частта, с която е потвърдено Решение № 42 от 19.06.2020г. по т.д. № 170/ 2018г. на Бургаски окръжен съд, в частта, с която „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД е осъдено да заплати на Националната здравноосигурителна каса сумата над 280 лв., пред- ставляваща юрисконсултско възнаграждение, както и в частта, с която „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД е осъдено да заплати на Националната здравноосигурителна каса разноски за въззивното производство за размера над 180лв., предста- вляващи юрисконсултско възнаграждение. С оглед уважената част от претенциите, предмет на касационното производство, Националната здравно- осигурителна каса следва да бъде осъдена да заплати на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД за първоинстанционното производство разноски в размер на 66 799.04 лв., и за въззивното производство в размер на 33 384.67 лв. , съобразно представен и неоспорен списък по чл. 80 ГПК.
За касационното производство Националната здравноосигурителна каса следва да бъде осъдена да заплати на касатора разноски в размер на 20 539.08лв., на основание чл.78, ал.1 ГПК. „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД следва да бъде осъдено да заплати на НЗОК разноски в размер на 150 лв., на основание чл.78, ал.3 вр. ал.8 ГПК.
Мотивиран по гореизложения начин, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, на основание чл.293, ал.1 във връзка с ал.2 от ГПК
Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ Решение № 66 от 23.10.2020г. по т.д. № 161/2020г. на Бургаски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено Решение № 42 от 19.06.2020г. по т.д. № 170/2018г. на Бургаски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД срещу Националната здравно- осигурителна каса обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД във вр. с чл. 59 ЗЗО, а именно: - за сумата в размер на 158 052лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.03.2017г. – 31.03.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 93 144 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.04.2017г. – 30.04.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 201 196 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.05.2017г. – 31.05.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 67 120 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.06.2017г. – 30.06.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 52 740 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.07.2017г. – 31.07.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 22 130 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.08.2017г. – 31.08.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 32 680 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.10.2017г. – 31.10.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата размер на 75 048лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.11.2017г. – 30.11.2017г. болнична медицинска помощ; - за сумата в размер на 39 544 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - за сумата от 28 266 лв., предста- вляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.04.2017г. – до 30.04.2017г.; - за сумата в размер на 48 962лв., предста- вляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; - за сумата в размер на 17 482 лв., представля- ваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01. 06.2017г. – до 30.06.2017г.; - за сумата в размер на 3 552 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.07. 2017г. – до 31.07.2017г.; - за сумата в размер на 910 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.08. 2017г. – до 31.08.2017г.; - за сумата в размер на 10 150 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.10. 2017г. – до 31.10.2017г.; - за сумата в размер на 17 992 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.11. 2017г. – до 30.11.2017г.; - за сумата в размер на 41 580 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - за сумата от 12 936 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; за сумата размер на 41 148 лв., представля- ваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г.; за сумата в размер на 6 138 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.07.2017г. – до 31.07.2017г.; - за сумата в размер на 4 818лв., представля- ваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г.; - за сумата в размер на 12 768 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - за сумата в размер на 910 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; - за сумата в размер на 9 608 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г. ; - за сумата в размер на 910лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г.; в частта, с която е потвърдено Решение № 42 от 19.06.2020г. по т.д. № 170/2018г. на Бургаски окръжен съд, с което е отхвърлена претенцията по чл.86 ЗЗД за разликата над 83 884.47 лв. до 109 439.11 лв., или за 25 554.64 лв. за периода от 01.01.2018г. до 02.04.2018г., както и в частта, с която е потвърдено Решение № 42 от 19.06.2020г. по т.д. № 170/ 2018г. на Бургаски окръжен съд, в частта, с която „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД е осъдено да заплати на Националната здравноосигурителна каса сумата над 280 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение, както и в частта, с която „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД е осъдено да заплати на Националната здравноосигурителна каса разноски за въззивното производство сумата над 180лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение, вместо което постанови:
ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, БУЛСТАТ[ЕИК], с адрес: [населено място] 1407, [улица] да заплати на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място] 1407, р-н Лозенец, [улица] на основание чл.79, ал.1 ЗЗД във вр. с чл. 59 ЗЗО а именно: сумата в размер на 158 052лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.03.2017г. – 31.03.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 93 144 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.04.2017г. – 30.04.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 201 196 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.05.2017г. – 31.05.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 67 120 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.06.2017г. – 30.06.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 52 740 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.07.2017г. – 31.07.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 22 130лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.08.2017г. – 31.08.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 32 680 лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.10.2017г. – 31.10.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 75 048лв., представляваща цената на извършена и отчетена за периода 01.11.2017г. – 30.11.2017г. болнична медицинска помощ; - сумата в размер на 39 544 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - сумата от 28 266 лв., предста- вляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.04.2017г. – до 30.04.2017г.; - сумата в размер на 48 962лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.05. 2017г. – до 31.05.2017г.; - сумата в размер на 17 482 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г.; - сумата в размер на 3 552 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.07. 2017г. – до 31.07.2017г.; - сумата в размер на 910 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.08.2017г. – до 31.08.2017г.; - сумата в размер на 10 150 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г.; - сумата в размер на 17 992 лв., представляваща цената на медицински изделия, вложени и отчетени за периода от 01.11.2017г. – до 30.11.2017г.; - сумата в размер на 41 580 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - сумата от 12 936 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.05.2017г. – до 31.05. 2017г.; - сумата в размер на 41 148 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г.; - сумата в размер на 6 138 лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.07.2017г. – до 31.07. 2017г.; - сумата в размер на 4 818лв., представляваща цената на извършена и отчетена болнична и медицинска помощ по амбулаторни процедури за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г.; - сумата в размер на 12 768 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г.; - сумата в размер на 910 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.03.2017г. – до 31.03.2017г., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.05.2017г. – до 31.05.2017г.; - сумата в размер на 9 608 лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.06.2017г. – до 30.06.2017г. ; - за сумата в размер на 910лв., представляваща цената на медицински изделия по амбулаторни процедури за периода от 01.10.2017г. – до 31.10.2017г., ведно със законната лихва върху всяка от сумите, начиная от 02.04.2018г. до окончателното им изплащане; на основание чл.86 ЗЗД сумата от 25 554.64 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 999 964 лв., за периода от 01.01.2018г. до 02.04.2018г., представляваща разликата над 83 884.47лв., за която производството по делото е прекратено, до 109 439.11 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66 от 23.10.2020г. по т.д. № 161/2020г. на Бургаски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено Решение № 42 от 19.06.2020г. по т.д. № 170/2018г. на Бургаски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД срещу Националната здравно- осигурителна каса иск по чл.86 ЗЗД за разликата над 109 439.11 лв. до 173 559.25лв., за периода до 01.01.2018г.
ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса, БУЛСТАТ[ЕИК], с адрес: [населено място] 1407, [улица] да заплати на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място] 1407, р-н Лозенец, [улица] на основание чл.78,ал.1 ГПК разноски за първоинстанционното производство в размер на 66 799.04 лв., за въззивното производство в размер на 33 384.67 лв. и за касационното производство в размер на 20 539.08лв.
ОСЪЖДА „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място] 1407, р-н Лозенец, [улица] да заплати на Национална здравноосигурителна каса, БУЛСТАТ[ЕИК], с адрес: [населено място] 1407, [улица] разноски в размер на 150 лв., на основание чл.78, ал.3 вр. ал.8 ГПК.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:1.


2.