Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 178


София, 05.05.2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди двадесет и втора година в състав:


Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА


изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ
гр. дело №3202/2020 г.

Производството е образувано по касационна жалба на Е. Х. В., [населено място], подадена от пълномощника и адвокат В. З., срещу решение от 19.05.2020 г. по гр. дело №6969/2019 г. на Софийския градски съд, с което е потвърдено решение от 22.03.2019 г. по гр. дело №1824/19 г. на Софийския районен съд. С първоинстанционното решение Е. Х. В. е осъдена на основание чл.233, ал.1, изр.1 ЗЗД да върне на И. Д. П. и С. Л. П. апартамент № .., находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „..“, ет..., заедно с мазе № ...
Съдът констатира, че по въпроса „Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?“ е образувано тълк. дело №1/2020 г. за приемане на тълкувателно решение от ОСГТК на ВКС. На 27.04.2022 г. е постановено ТР №1/2020 по тълк. дело №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС.
Ето защо производството по делото следва да бъде възобновено. Делото трябва да бъде насрочено за разглеждане в закрито съдебно заседание на 07.06.2022 г.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. дело №3202/2020 год. на на ВКС, ІII г.о.
Насрочва делото за разглеждане в закрито съдебно заседание на 07.06.2022 г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.