Ключови фрази
Делба * наследяване * разпределяне на имотите при делба * смесена съсобственост


3
гр. д. № 7209/2013 г. на ВКС, ГК, І г. о.
РЕШЕНИЕ


N 144

София, 11.07.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 20 май две хиляди и четиринадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: Д. ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. С. гражданско дело N 7209/2013 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по подадена от Л. С. М. и С. Б. С. и от С. Е. А., Ц. М. М. и В. Ц. М. касационни жалби срещу решение № 135 от 11.07.2013 г. по гр. д. № 226/2013 г. на Видински окръжен съд. Касационните доводи са за необоснованост и неправилно прилагане на материалния закон.
С определение от 184 от 28.03.2014 г. на основание чл. 288 ГПК е допусната касационна проверка на въззивното решение по въпроса допустимо ли е извършването на делбата на съсобствен земеделски имот чрез разпределяне на обособени от него дялове по колена, когато съсобствеността е възникнала по наследяване и продажба на наследствени права.
Ответниците по касационните жалби не са взели становище по тях.
Върховният касационен съд разгледа жалбите и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и съобразно изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.

По поставения въпрос настоящият състав приема следното:
Когато съсобствеността е възникнала по наследяване и продажба на наследствени права, като продажбата е извършена между съсобствениците по наследяване и купувачът е бил в брак, не е възникнала комбинирана съсобственост и е допустимо съсобствеността да се прекрати чрез разпределяне на имотите или части от тях по колена.

По същество на касационната жалба :
Установено е от фактическа страна, че допуснатият до делба съсобствен недвижим имот – нива с площ от 21.091 дка, в м. „Ш.”, съставляващ имот № 158022 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], е принадлежал на Н. М. Г., който го е внесъл в ТКЗС. Той е починал през 1972 г. и е оставил за наследници съпруга М. Г. и трима братя Д. М. Г., С. М. Г. и Д. М. Г.. В делбения процес участват наследници от три колена – наследниците на братята Д. М. Г., С. М. Г., и Д. Г. М.. Наследниците на съпругата М. Г., починала през 1985 г., не са конституирани в производството за делба, тъй като те са се разпоредили с наследствените си права в полза на касатора Л. С. М. с договор за продажба от 17.03.2005 г., сключен на основание чл. 212 ЗЗД. Договорът е сключен по време на брака на купувача със С. Б. С., която е конституирана също като страна в производството по делба.
Братът на наследодателя Д. М. Г. е наследен от внучката си С. Е. А. (дъщеря на сина Е. М.) и дъщеря си Г. Д. М., която е починала в хода на процеса и е заместена от наследниците й Ц. М. и В. М..
Братът на наследодателя С. М. Г. е наследен от сина си Л. С. М. и от внуците си С. Х. И. и В. Х. И..
Братът Д. М. Г. е наследен от синовете си Б. Г. и Д. Г..
С приета техническа експертиза е установено, че имотът може да бъде разделен на седем дяла при спазване изискването за минимална площ на земеделска земя по чл. 19а, ал. 6 ЗСПЗЗ.
От така приетата за установена фактическа обстановка съдът е приел, че съделителите са девет, няма обективна възможност да се образуват девет дяла, за да получи всеки реална част от имота. Никой от съделителите не е изявил желание за извършване на делбата с поставяне на реални части от имота в общ дял на наследниците по колена, от което съдът е намерил, че дяловете, които могат да се образуват от имота, не могат да се разпределят между съделителите, поради което делбата следва да се извърши чрез изнасяне на имота на публична продан.
Избраният от съда способ за извършване на делбата е в противоречие с основния принцип, установен в чл. 69, ал. 2 ЗН, всеки съделител да получи реален дял в натура, доколкото това е възможно. Този принцип е неприложим, когато съделителите са повече от броя на дяловете, които могат да се образуват. Когато броят на дяловете, които могат да се образуват, съответстват на броя на колената, делбата следва да се извърши чрез разпределянето им по колена.
Необосновано е прието, че съсобствеността между съделителите е смесена, тъй като е възникнала не само по наследяване, но и от правна сделка. Предмет на правната сделка са били наследствените права на съпругата на наследодателя и те са закупени от лице от кръга на наследниците на общия наследодател.
Понятието смесена (комбинирана) съсобственост е разяснено с ТР № 1/2004 г. на ВКС, ОСГК, в което е прието, че комбинирана съсобственост е тази, която е възникнала в резултат на повече от един юридически факт- напр. прекратена съпружеска общност и наследяване, сделка за част от имота и наследяване и др. Със съдебна практика, формирана по реда на чл. 290 ГПК, се допълни схващането за т.н. комбинирана съсобственост, като се посочиха и случаите, когато такава съсобственост не е налице. Така в решение № 86/ от 9.03.2012 г. по гр.д.№ 1100/ 2011 г. на ВКС, ІІ г.о. е прието, че разпоредителните сделки между сънаследниците не водят до смесена съсобственост. Това е така защото имотът остава наследствен за всички сънаследници. Разпоредителната сделка не променя наследствения характер на имота, а само уголемява квотата в съсобствеността на някой от наследниците. Въпреки разпореждането в съсобствеността не участват трети за наследството лица.
Когато при извършването на разпоредителна сделка с част от наследствен имота приеобретателят сънаследник е в брак, също не възниква комбинирана съсобственост тъй като съпругът участва не като трето лице, което придобива по сделка част от наследствения имот. Съпругът придобива права по силата на закона чл.19, ал.1 СК от 1985 г. (отм.), но действал при сключване на договора. В този смисъл е приетото в решение № 18 от 27.02.2013 г. по гр. д. № 572/2012 г. на ВКС, І г. о., постановено в производство по чл. 290 ГПК и съставляващо задължителна практика.
Обжалваното въззивно решение противоречи на тази задължителната практика, поради което следва да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за ново разглеждане при съобразяване чл. 353 ГПК и възможността за извършване на делбата чрез разпределяне на дялове от имота по колена.

По изложените съображения Върховният касационен съд, І г. о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 135 от 11.07.2013 г. по гр. д. № 226/2013 г. на Видински окръжен съд.



ВРЪЩА делото на Видински окръжен съд за ново разглеждане от друг състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: