Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 281
гр. София, 05.07.2022г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение, в закрито заседание на пети юли през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия Христова ч.гр.дело №1471/2022г. по описа на ВКС, за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.282, ал.2 ГПК.
Образувано е по молба от ЗАД „Армеец“ АД, чрез юк.К. за спиране изпълнението на въззивно решение №277 от 07.06.2022г., постановено по в.т.д. №20225001000132 по описа за 2022г. на Апелативен съд- П.. С въззивното решение е отменено частично първоинстанционното решение в отхвърлителната му част, като е осъдено ЗАД „Армеец“ АД, [населено място] да заплати на Я. Г. Я. с ЕГН [ЕГН] сумата 20 000 лева- обезщетение за неимуществени вреди, болки и страдания, преживени в качеството му на племенник, от смъртта на Г. Н. Р., починал на 06.11.2015г. вследствие на ПТП, причинено виновно от Й. Е. П. при управление на товарен автомобил „Мерцедес“ с рег. [рег.номер на МПС] , ведно със законната лихва от 06.11.2017г. до окончателното плащане.
Срещу въззивното решение в частта, с която е присъдено обезщетение на основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ в размер на сумата 20 000 лева, в 1-месечния преклузивен срок е подадена касационна жалба вх.№4780/15.06.2022г. по описа на АС-Пловдив, към която са приложени описаните в чл.284, ал.3 ГПК документи, вкл. платежно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса.
Представено е платежно нареждане от 27.06.2022г. за внесено по сметка на ВКС обезпечение в размер от 20 000 лева.
Настоящият съдебен състав на ВКС намира искането на основание чл.282, ал.2 ГПК за основателно.
На спиране по реда на чл.282, ал.2 ГПК подлежат осъдителните въззивни решения, които не са влезли в сила, но подлежат на принудително изпълнение съгласно чл.404, т.1, пр.2 ГПК. За да се допусне спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, е необходимо жалбоподателят да представи надлежно обезпечение, което в хипотезата на чл.282, ал.2, т.1 ГПК е в размер на присъдената сума.
В настоящия случай въззивното решение в обжалваната част, с която е присъдена сумата 20 000 лева – обезщетение за неимуществени вреди на основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./, подлежи на спиране по реда на чл.282, ал.2 ГПК, жалбоподателят е представил доказателства за подадена в срок касационна жалба и внесено обезпечение в законоустановения размер /20 000 лева/, поради което молбата за спиране на изпълнението е основателна.
Воден от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл.282, ал.2 ГПК изпълнението на въззивно решение №277 от 07.06.2022г., постановено по в.т.д. №20225001000132 по описа за 2022г. на Апелативен съд- П., в обжалваната част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: