Ключови фрази
Делба * сила на пресъдено нещо * индивидуализация на недвижим имот


Р Е Ш Е Н И Е

№ 337

С., 10.10.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на шести октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА


при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№666 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.290 от ГПК.
С определение №1115 от 11.12.10г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на решението по гр.д.№3486/07г. на Софийски градски съд, по жалбата на Д. С. Й. Поставеният правен въпрос е дали решението по допускане на делбата има сила на пресъдено нещо и по отношение на площта на делбения имот. По този въпрос въззивното решение влиза в противоречие с влязлото в сила решение от 04.05.05г. по гр.д.№3070/04г. на СГС, постановено в първата фаза на делбата.
В решението от 04.05.05г. по гр.д.№3070/04г. на СГС е прието, че индивидуализацията на делбените имоти, която се прави в решението по допускане на делбата, има значение единствено за отграничаването им от други подобни имоти. Отразената в него площ на делбения имот е един от индивидуализиращите му белези, който позволява да се прецени спрямо кой обект е допусната делбата. Ако площта е погрешно посочена, това не се отразява на правилността на решението, тъй като във втората фаза на делбата съдът чрез вещо лице ще определи действителната площ на имота и съответната пазарна цена. Евентуалните спорове между съделителите относно действителната площ не се преклудират с решението по допускане на делбата.
Обратно – в атакуваното решение по гр.д.№3486/07г. на СГС, постановено във втората фаза на същата делба е прието, че след като делбеният имот е индивидуализиран по площ в решението по допускане на делбата, то не следва във втората фаза да се извършва ново замерване на площта.
Настоящият съдебен състав приема за правилна практиката в решението от 04.05.05г. по гр.д.№3070/04г. на СГС. С решението по допускане на делбата съдът се произнася по въпросите между кои лица, за кои имоти и при какви квоти ще се извърши тя – чл.282, ал.1 от ГПК /отм./, сега чл.344, ал.1 от ГПК. Това са въпросите, по които се формира сила на пресъдено нещо. Площта на допуснатите до делба имоти е индивидуализиращ техен белег, но не се обхваща от силата на пресъдено нещо на решението по допускане на делбата, ето защо няма пречка във втората фаза с експертиза да се уточни действителната площ, която е от значение за оценката на имота. Отказът да се допусне такава експертиза по съображение, че площта вече е определена в решението по допускане на делбата, представлява съществено процесуално нарушение, което е основание за касиране на въззивното решение.
По съществото на правния спор:
Предмет на настоящото дело е иск на Д. С. Й. срещу Ц. С. Й. за делба на апартамент в [населено място], [улица], вх.Б и на вилен имот в землището на [населено място]. В първата фаза на делбата Д. Й. е поддържал, че действителната площ на апартамента е 90,38 кв.м., както е по документи за собственост, а не 79,68 кв.м., както е според единичната експертиза, приета в тази фаза. В решението си по допускане на делбата районният съд е посочил и двете площи, което е дало основание на Д. Й. да обжалва това решение пред въззивния съд и да иска във втората инстанция да се определи действителната площ на апартамента. Въззивният съд е отказал да стори това с мотив, че посочването на площта от 79,68 кв.м. в решението по допускане на делбата не се отразява на неговата правилност, тъй като действителната площ ще бъде определена във втората фаза на делбата - решение от 04.05.05г. по гр.д №3070/04г. на СГС. Във втората фаза обаче, оценката на имота е направена на база площ от 79,68 кв.м., като съдът е отказал да уважи искането на жалбоподателя вещите лица да извършат замерване на площта на апартамента с мотив, че тя е определена в решението по допускане на делбата.
Въззивното решение по втората фаза на делбата е неправилно. Спорът за действителната площ на допуснатия до делба недвижим имот следва да се разреши във втората фаза на делбата, тъй като от тази площ зависи оценката на имота, съответно сумите, които следва да се изплатят за уравнение на дяловете. Като е отказал да разреши този спор, въззивният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и делото да се върне за ново разглеждане от въззивния съд. При новото разглеждане следва да се изяснят всички спорни въпроси, които влияят на оценката на спорния имот – площ на апартамента, както и принадлежащи помещения в избата и тавана.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решението по гр.д.№3486/07г. на Софийски градски съд.

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: