Ключови фрази

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83
София, 08.04.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тридесет и първи март две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
при секретаря Диана Аначкова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 144/2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.
Образувано по молба на Л. Ц. Ц., чрез адв. И. И. Ц. за отмяна на влязло в сила решение № 623/30.09.2020 г. на Видинския районен съд, постановено по гр.д. № 1017/2019 г.
Молителят основава молбата с твърдение, че по делото на районния съд е призоваван чрез залепване по чл. 47, ал. 1 ГПК – като ответник по делото, в нарушение на закона. Така, бил е и представляван от особен представител, назначен в нарушение на закона от съда. Научил за решението след връчване на покана за доброволно изпълнение. Представя доказателства, които са в подкрепа на фактическите твърдения, свързани с довода, че е било нарушено правото му на защита.
Ответникът по молбата „Теленор България“ ЕАД, гр. София, чрез адв. Ш., е отговорил, че същата е неоснователна.
Съставът на Върховния касационен съд намира, че молбата е подадена в срок – молителят твърди, че е узнал за решението, чиято отмяна желае при връчване на съобщение от ЧСИ за образувано изпълнително дело – на 07.10.2021 г., молбата за отмяна е депозирана преди да изтече един месец от горното съобщение – на 05.11.2021 г., което е в рамките на изискуемия срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК. Няма доказателства, че е узнал за решението по-рано. Молбата изхожда от легитимна страна, като съдържа минимално необходимото съдържание за редовност.
Разгледана по същество, молбата за отмяна е неоснователна.
В хипотезата на чл. 303, т. 5 ГПК е дадена защита срещу влязло в сила съдебно решение на страна, която поради нарушаване на съответните правила е била лишен от възможност да участва в делото или е била ненадлежно представлявана, или не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани.
В случая производство пред РС – Видин е образувано по искова молба на „Теленор България“ ЕАД. За адрес на ответника Л. Ц. Ц. е посочен следният: В., ж.к „М., [жилищен адрес]. Съобщението е върнато в цялост с указание от призовкар, че адресът е грешен. Съдът служебно е извършил справка за постоянен и настоящ адрес на Ц., както и за местоработата му. След получената информация е разпоредил да бъде призоваван на настоящия му адрес, която съвпада с постоянния: [населено място], [улица]. Ц. не оспорва данните за адреса, на който пребивава, същият е посочен от него и в молбата за отмяна, като са представени и лични документи, които също го установяват. Правилно тогава съдът е разпоредил копие от исковата молба с приложенията да се връчи на ответника на посочения адрес. Съобщението е върнато в цялост с отразени данни от длъжностното лице по призоваването, че адресът е посетен на 08.06.2019 г. – 17.10 ч.; 03.07.2019 г.- 08.00 ч., 20.07.2019 г. – 12.00 ч. и 13.08.2019 г. – 11.20 ч. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения адрес е констатирано по правилата на чл. 47, ал. 1, изр. 3 ГПК. Правилно съдът е разпоредил да се извърши уведомление чрез залепване, че в двуседмичен срок страната следва да се яви в канцеларията на РС – Видин за получаване на съобщение по гр.д. № 1017/2019 г. Това е сторено на 16.11.2019 г., като призовкарят е отбелязал, че е невъзможен достъпа до сградата, уведомлението е залепено на оградата на имота, като екземпляр е пуснат и в пощенската кутия, каквато има.
Залепването на уведомлението е извършено и удостоверено при точно приложение на чл. 47, ал. 1, изр. 1 и 2 ГПК. Правилно съдът е разпоредил на 05.12.2019 г., че съобщението следва да се счита за връчено. Назначил е особен представител на ответника по силата на чл. 47, ал. 6 ГПК (неточно квалифициран като предоставяне на правна помощ) – адв. Б. К.. Няма спор, че тя е получила копие от исковата молба, подала е отговор по нея и е осъществявала процесуално представителство на страната по делото, като е била надлежно уведомявана за съдебни заседания и е получила препис от решението с указание, че може да го обжалва.
Твърдението на молителя Ц., че в съобщенията по делото се сочат взаимно изключващи се обстоятелства – бил търсен на адрес, до който няма достъп, което изключва възможността да бъде намерен, представлява некоректна интерпретация на отбелязванията, извършени от призовкаря, а и не държи сметка на законовата разпоредба. Невъзможността да се залепи съобщение на сградата, не значи, че призовкарят не е посетил адреса и не е направил опит да намери страната. Съобщението не е залепено на вратата на самото жилище, защото до него не е имало физически достъп поради заключена ограда пред сградата.
В заключение страната е била надлежно представлявана по делото от особен представител, назначен от съда по чл. 47, ал. 6 ГПК. Не е осъществена хипотезата на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Молбата за отмяна е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
МОТИВИРАН от горното, Върховният касационен съд


Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на Л. Ц. Ц. ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], съдебен адрес адв. И. И. Ц., [населено място], [улица], за отмяна на влязло в сила решение № 623/30.09.2020 г. на Видинския районен съд, постановено по гр.д. № 1017/2019 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: