Ключови фрази
Частна касационна жалба * Обжалване


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 73

гр. София, 11.02.2020 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 10 февруари, през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №156 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от пълномощника на М. С. Б. срещу определение № 17089/11.07.2019 г. по в.гр.д.№2477/19 на СГС, с което е потвърдено определение от 18.10.2018 г. по гр.д. №21149/17 по описа на СРС,28 с-в, с което е върната въззивна жалба, подадена от същия жалбоподател срещу постановеното решение по същото дело, с което съдът се е произнесъл по иск по чл.55 ал.1 ЗЗД с цена на иска -5 155,18 евро .
В частната касационна жалба се навеждат оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение. Претендира се допускане до касация и отмяна на същото.
Ответникът по частната жалба „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД изпраща писмен отговор със становище за липса на предпоставки за допускане до касация.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт по граждански спор от кръга на посочените в чл. 274, ал. 3 ГПК.
За да постанови обжалваното определение, съставът на въззивния съд се е позовал на обстоятелството, че съобщението за постановеното решение на СРС, 28 с-в по гр.д. № 21149/17 е връчено на пълномощника на жалбоподателя на 09.08.2018 г., а въззивната жалба е подадена по пощата на 15.09.2018 г. , т.е., според състава, постановил обжалваното въззивно определение, след изтичане на двуседмичния срок по чл.259 ал.1 ГПК. Изложени са съображения, че по силата на разпоредбата на чл.61 ал.2 ГПК в редакцията, която е отменена, считано от 01.09.2018 г. , поради съдебна ваканция по чл.329 ал.1 ЗСВ, процесуалният срок е спрял да тече за периода до 01.09.2018 г.. От тази дата същият е започнал да тече отново, като последната следва да се включи в новия срок, съгласно начина на определяне на регламентираните в седмици, съгласно чл. 60 ал.4 ГПК, срокове. Ето защо, според съда, двуседмичният срок за подаване на ВЖ срещу първоинстанционното решение е изтекъл на 14.09.2018 г. и подаването й по пощата на следващия ден-15.09.2018 г. се явява извън този срок, поради което и ВЖ подлежи на връщане.

С оглед изложеното въззивният съд е потвърдил обжалваното определение като законосъобразно.

В изложението по чл.284 ал.3,т1 ГПК на основанията по чл.280 ал.1 ГПК, от страна на частния жалбоподател се формулират като правни въпроси от значение за изхода по конкретния процесуален спор такива, които се свеждат до начина на отчитане на датата, на която изтичат сроковете, които са определени в седмици, съгласно чл.60 ал.4 ГПК.

Твърди се,че по тези въпроси е налице предпоставката за допускане до касация по чл.280 ал.1, т.1 ГПК, поради противоречие с практиката на ВКС.

Настоящият състав на ВКС, Второ т.о. намира, че е налице посочената предпоставка по чл.280 ал.1,т.1 ГПК по следните съображения:

Съгласно константната практика на ВКС, основана на недвусмислената уредба в чл.60 ал.4 ГПК, срокът, който се брои на седмици изтича в съответния ден на последната седмица, което означава, че ако срокът започва да тече в примерен ден-сряда и е двуседмичен, то той изтича в съответния ден на последната седмица - т.е в сряда/ така: Опр. №345/09.05.2013 г. по ч.т.д. №1370/2013 на ВКС, Второ т.о./ . Съотнесено към настоящия случай това означава, че двуседмичният срок за обжалване е започнал да тече на 01.09.2018 г., ден- събота, и следва да изтече на 15.09.2018 г.-събота, който обаче е неприсъствен или с оглед правилото на чл.60 ал.6 ГПК-в първия присъствен ден -17 .09.2019г.-понеделник.
От изложеното следва, че въззивната жалба , изпратена по пощата на 15.09.2018 г., се явява подадена в рамките на законовия срок по чл.259 ал.1 ГПК, с оглед на което и обжалваното определение се явява неправилно и следва да се отмени.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 17089/11.07.2019 г. по в.гр.д.№2477/19 на СГС .
ОТМЕНЯ определение № 17089/11.07.2019 г. по в.гр.д.№2477/19 на СГС и потвърденото с него определение от 18.10.2018 г. по гр.д. №21149/17 по описа на СРС,28 с-в, с което е върната въззивната жалба, подадена от М. С. Б., срещу постановеното СРС решение по същото дело.
ВРЪЩА делото на СРС,ГО-28 с-в за администриране на въззивната жалба, подадена от страна на М. С. Б. срещу решението по гр.д. №21149/17 на СРС,ГО-28 с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.