Ключови фрази


2
определение по гр.д.№ 806 от 2022 г. на ВКС, ГК, първо отделение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 73
гр.София, 18.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито заседание на единадесети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

разгледа докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 806 от 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството по делото е образувано по подадена от Е. З. В. касационна жалба вх.№ 9957 от 07.12.2021 г. срещу решение № 515 от 16.11.2021 г. по в.гр.д.№ 1399 от 2021 г. на Бургаския окръжен съд, шести граждански въззивен състав, с което е потвърдено решение № 637 от 02.07.2021 г. по гр.д.№ 5361 от 2020 г. на Бургаския районен съд за допускане на делба на апартамент, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] между Е. З. В. и Д. А. И. при равни квоти.
С определение № VI-410 от 22.02.2022 г. Бургаският окръжен съд е конститурирал като страна по делото на мястото на Е. З. В., починал на 16.01.2022 г., неговата наследница по закон З. Е. В..
С молба вх.№ 1864 от 14.02.2022 г. З. Е. В. е заявила, че оттегля касационната жалба и моли делото да бъде прекратено.
В. касационнен съд, ГК, състав на първо г.о., като взе предвид това изявление за оттегляне на касационната жалба и на основание чл.264, ал.1 ГПК


О П Р Е Д Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 806 от 2022 г. по описа на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, първо г.о., поради оттегляне на касационна жалба вх.№ 9957 от 07.12.2021 г.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението до страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.