Ключови фрази

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№201

ГР. София, 19 май 2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 13.05.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №1172/22 г., намира следното:

Производството е по чл.303 ГПК.

По повод подадената от В. Р. молба за отмяна на вл. в сила решение от 25.05.17 г. по гр.д. №13878/16 г. на СГС, съдържаща искане за спиране на изпълнението на оспореното решение, ВКС констатира, че в дадения срок не е внесено определеното с разпореждане от 28.03.22 г., съобщено на 26.04.22 г., обезпечение за спиране на изпълнението в размер на 1 500 лв. Не е внесена в дадения срок и дължимата държавна такса за производството по отмяна, съгл. определение на ВКС от 30.03.22 г., съобщено на молителя на 29.04.22 г.

Поради неотстраняване на нередовността на молбата за отмяна в дадения срок и невнасяне в срок на определеното обезпечение за спиране по чл.309 ГПК, ВКС намира, че следва да върне молбата за отмяна на подалото я лице и да остави без уважение направеното с нея искане за спиране. Затова ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Връща подадената от В. М. Р. молба за отмяна на вл. в сила решение на СГС по гр.д. №13 878/16 г. от 25.05.17 г. /подадена като „частна жалба” от 21.10.17 г. и уточнена с „основания за касационно обжалване” от 6.03.18 г./

Оставя без уважение направеното с молбата искане за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение по чл.309 ГПК.

Определението за връщане на молбата подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: