Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 74
гр. София, 05.05.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА
СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр.дело № 1596/2022 г.

Производството е образувано по постъпила касационна жалба от А. С. А. срещу решение от 02.02.2022 г. по в.гр.д.№ 4881/2021 г. на СГС.
От избрания докладчик в касационното производство съдия Соня Найденова, се заявява основанието на чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК за отвеждане от разглеждането на делото в касационното производство, тъй като същата на 10.09.2019 г., като съдия в СГС, се е самоотстранила на основание чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК от разглеждане на въззивното производство по в.гр.д.№ 4881/2021 г. на СГС.
На основание гореизложеното, настоящият състав на Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд,
О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА съдия Соня Найденова от разглеждането на гр. дело № 1596/2022 г. по описа на ВКС, ГК, ІІ г.о.
Делото да се докладва за определяне на друг съдия на мястото на съдия Соня Найденова.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: