Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 58/06.04.2022 г.

София, 05.04.2022 годинаВърховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на пети април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
гр. дело № 3284/2021 година

Производство по чл. 247 ГПК.
Постъпила е молба вх. № 270933 от 24.02.2022 г. от адвокат С. П. – пълномощник на „ЖМБ – 1“ АД да се поправи определение № 40 от 08.02.2022 г. по настоящото дело, като се направи корекция относно ЕИК на акционерното дружество, неточно посочен на ред 9 от първата страница на определението и в диспозитива на определението в частта, в която са присъдени направените разноски, като вместо грешния ЕИК203068186 иска да се посочи верния ЕИК 040210362.
Ответникът по молбата – Лиди – Р АД, не е представил становище в нормативно предвидения срок.
Съдът, като прецени искането и данните по делото, намира следното:
Поискана е поправка на ЕИК на акционерното дружество „ЖМБ – 1“, неточно посочен на ред 9 на първа страница и в диспозитива на определението в частта, в която са присъдени направените разноски.
С определението по чл.288 ГПК съдът не е допуснал касационно обжалване на въззивно решение № 10253/18.03.2021 г. по гр.д.№ 1355/2019 г. на Софийски апелативен съд по касационна жалба на „ЛИДИ Р“ АД, ЕИК 8316455035 и е осъдил „ЛИДИ Р“ АД, ЕИК 831645035 да плати на „ЖМБ-1“ АД, ЕИК 203068186 деловодни разноски за настоящото производство в размер на 4800 лв. На първа страница от определението по чл. 288 ГПК, втори абзац е посочено: „С решение № 10253/18.03.2021 г. по гр.д.№ 1355/2019 г. на Софийски апелативен съд е обезсилено решение от 12.06.2018 г. по гр.д.№ 17139/2014 г. на СГС в частта, с която е отменен на основание чл. 537, ал.2 ГПК констативен нот. акт № ..... г. на нотариус Н. в частта, отнасяща се до имота по т.1 от предмета му – едноетажна масивна сграда-трафопост със застроена площ 30 кв.м. и по т. 15 – едноетажна масивна сглобяема сграда със застроена площ 212,10 кв.м. с предназначение – склад и е потвърдено решението в останалата част, с която е уважен отрицателен установителен иск, предявен от „ЖМБ-1“ АД, ЕИК 203068186 за признаване за установено, че ответникът „ЛИДИ Р“ АД, ЕИК 831645035 не е собственик на останалите сгради, описани в същия констативен нот. акт, който е отменен на основание чл. 537, ал.2 в останалата част.“.
Видно от данните по делото /л. 33 от първоинстанционното дело – справка за актуално състояние на юридическо лице/, верният ЕИК на „ЖМБ-1“ АД е[ЕИК], както е посочено и в настоящата молба вх. № 270933 от 24.02.2022 г., т.е. следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка, като вместо посоченото на първа страница и в диспозитива на определението в частта за разноските „„ЖМБ-1“ АД, ЕИК 203068186” да се чете „„ЖМБ-1“ АД, ЕИК 040210362”.
Юридическото лице, на което са присъдени разноски се индивидуализира с посочване на ЕИК, който е погрешно написан в определение № 40 от 08.02.2022 г. по настоящото дело гр. дело № 3284/2021 г. на ВКС, І г.о. и следва да бъде посочен коректният ЕИК.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:


ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 40 от 08.02.2022 г. постановено по настоящото гр. дело № 3284/2021 г. на Върховен касационен съд, І гр. отделение, като вместо посоченото на първа страница и в диспозитива на определението в частта за разноските „„ЖМБ-1“ АД, ЕИК 203068186” да се чете
„ЖМБ-1“ АД, ЕИК 040210362.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: