Ключови фрази
писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба


4
Върховен касационен съд на Република България ГК, І г.о. дело № 1229/2009 год.
Р Е Ш Е Н И Е
№ 604

гр.София, 06.01. 2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Нинова
ЧЛЕНОВЕ: Костадинка Арсова
Василка Илиева

със секретар В. П.
изслуша докладваното от
председателя (съдията) Т. НИНОВА
гражданско дело под № 1229/2009 година

Производство по чл.290 ГПК.
С определение № 1150 от 22.10.2009 год., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК на въззивното решение № 41, постановено на 04.06.2009 год. по в.гр.дело № 50/2009 год. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 499 от 03.02.2009 год. по гр.дело № 1395/2008 год. на Силистренския районен съд за допускане делба между П. С. П. с ЕГН xxxxxxxxxx и С. П. П. с ЕГН xxxxxxxxxx на следния недвижим имот – апартамент, находящ се в гр.С., ул.”Д.” № 22, ет.8, ап.44, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, с обща застроена площ от 59.27 кв.м., при съседи на апартамента: ап.43, ап.50 и ап.45, заедно с избено помещение № 44 с площ от 3.30 кв.м., заедно с 1.27% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот по кадастралната карта на гр.С. е с № 66425.500.3071.2.44, при съседи: на същия етаж 66425.500.3071.2.44-045, 043; под обекта 66425.500.3071.2.44-038; над обекта 66425.500.3071.2.44-050, при квоти: 133 708/224 856 идеални части за С. П. П. и 91 148/224 856 идеални части за П. С. П..
Недоволен от въззивното решение е касаторът С. П. П. от гр.С., представлявана от адвокат С. М. Н. от Силистренската адвокатска колегия, който го обжалва в срока по чл.283 ГПК като счита, че е неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано – чл.127, ал.2, чл.131, ал.2 и чл.147 ГПК с оглед представянето на договор за заем от 15.09.1994 год. преди приключване на съдебното дирене и несъобразяване на свидетелски показания.
Ответникът по касация П. С. П. от гр.С., представляван от адвокат И. Р. от С. адвокатска колегия е постъпил отговор със становище за неоснователност.
За да потвърди решението на първоинстанционния съд въззивният съд е приел, че процесният апартамент е закупен за сумата 224 856 лева, от които 157 000 лева заемни средства от Д. и по силата на договора отговорността е солидарна съгласно чл.25, ал.2 СК, при което 42 563 лева са лични средства, а за останалите липсват доказателства за извънсемеен произход, а са спестени пари от семейството или пари от влоговата книжка на съпругата /съобразено е и пълномощното, дадено на съпругата от 24.08.1994 год./.
Касационната жалба е редовна и допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
Искането за делба е подадено от бившия съпруг до Силистренския районен съд с вх.№ 2521 на 12.09.2008 год., т.е. при действието на ГПК от 2007 год., поради което е приложим редът по глава 29-та – чл.341 и сл.ГПК относно делбата, който ред е аналогичен с този по отменения ГПК от 1952 год.
Към исковата молба са представени доказателства по опис с оглед поддържаната теза, че страните като бивши съпрузи имат равни права в делбения процесен имот, както изисква чл.127, ал.2 ГПК.
Ответницата/касатор/ не е упражнила правото си да подаде писмен отговор както предвижда чл.131, ал.1 ГПК, а в първото съдебно заседание, състояло се на 22.10.2008 год. е оспорено искането за делба с възражението,че недвижимият имот е лична собственост, придобит е с нейни лични средства, за което са поискани и доказателства/свидетели/. В същото съдебно заседание е приет и договора за заем от 15.09.1994 год., представен от ищеца.
С оглед процесуалното поведение на страната по спора е следвало да се приложат последиците от неподаването на отговор както предвижда чл.133 ГПК – когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор /както е в случая/, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства или не упражни правата си по чл.211, ал.1, чл.212 и чл.219 ГПК, той губи възможността да упражни това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства, каквито обстоятелства не са твърдяни и установени по делото.
При това положение ответникът не може да се позовава на разпоредбата на чл.147 ГПК тъй като при липса и на касационна жалба от ищеца въззивното решение е максимално благоприятно за нея.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение на основание чл.293, ал.1 ГПК
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение на Силистренския окръжен съд, постановено с № 41 от 04.06.2009 год. по в.гр.дело № 50/2009 год.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п//СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: