Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 507/21.06.2022 г.
Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
Председател: Веска Райчева
Членове: Геника Михайлова
Анелия Цанова
разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 638 по описа за 2022 г.
Производството е по чл. 288 ГПК.
Обжалвано е решение № 10 105/ 28.01.2021 г. по гр.д. № 734/2020 г., с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение № 7579/ 08.11.2019 г. по гр.д. № 4709/2016 г. на Софийски районен съд, на основание чл. 189, ал. 1, изр. 1 ЗЗД е осъдил държавата, представлявана от министъра на финансите, да заплати на СД „Медичи – Тодоров сие“ сумата 50 205.55 лв., включваща сумите 48 321.00 лв. – връщане на цената, вкл. ДДС по договор за покупко-продажба от 25.08.2004 г., 1 884.55 лв. – възстановяване на разноските по договора, 960.00 лв. – възстановяване на режийните разноски за имота, вкл. ДДС и 924.55 лв. – възстановяване на данък „сгради“, ведно със законната лихва върху 50 255.55 лв., считано от 15.04.2016 г.
Решението се обжалва от държавата, представлявана от министъра на финансите, с искане да бъде допуснато до касационен контрол поради вероятна недопустимост, евентуално – за проверка за правилност. Касаторът обосновава основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 2 ГПК с довод, че искът е насочен срещу надлежния ответник – държавата, представлявана от министъра на финансите, - в изпълнение на съдебни указания, дадени в грубо нарушение на диспозитивното начало (чл. 6, ал. 2 ГПК). Повдига и следния материалноправен въпрос: Договорът за покупко-продажба на чужд имот разваля ли се по право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение? Касаторът счита въпросът включен в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол), а допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довод, че положителният отговор, даден от въззивния съд, противоречи на конкретни решения на ВКС, които му отговарят отрицателно. По същество се оплаква, че решението е недопустимо, а производството следва да се прекрати, респ. решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон (чл. 189, ал. 1, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД). Претендира разноските по делото, в т.ч. юрисконсултско възнаграждение.
От ответника по касация СД „Медичи – Тодоров и сие“ не е постъпил отговор на касационната жалба.
Настоящият състав я намира с допустим предмет – решението е въззивно, по гражданско дело с цена на иска над 5 000 лв.; от процесуално легитимирана страна – касатор е осъдената държава, представлявана от министъра на финансите; спазен е срокът по чл. 283 ГПК и всички останали предпоставки за редовност и допустимост на жалбата, а касационният контрол следва да се допусне при основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 2 ГПК, което настоящият състав установи служебно. Съображения:
За да постанови обжалвания резултат, въззивният съд е приел, че процесуалното представителство на държавата от министъра на финансите е надлежно, а уважаването на иска не изисква да бъде развален по съдебен ред договора от 25.08.2004 г., с който държавата е продала на ищеца чужд имот. Въззивният съд се е мотивирал с приложеното по делото влязло в сила съдебно решение за съдебното отстраняване на ищеца от имота. Позовал се е и на решения на Върховния касационен съд, в които е прието, че когато купувачът е съдебно отстранен от чуждия имот, възникването на вземанията по чл. 189 – чл. 192 ЗЗД не изисква по съдебен ред да бъде развален договорът за покупко-продажба. Установявайки, че договорната отговорност на държавата, продала чуждия имот, обхваща претендираните суми, въззивният съд е приел искът по чл. 189, ал. 1, изр. 1 ЗЗД за изцяло основателен и е потвърдил първоинстанционното решение.
Въпросът за надлежното представителство на държавата чрез министъра на финансите по настоящото дело е решен от друг състав на Върховния касационен съд. С определение № 340/28.09.2020 г. по ч.гр.д. № 2585/2020 г., IV-то ГО е прието, че доколкото искът се отнася до парични притезания, липсва специална разпоредба, която да изключи правилото по чл. 31, ал. 1 ГПК за представителството на държавата от министъра по финансите. Разяснени са разликите в процесуалните понятия „надлежна страна“, „процесуална субституция“ и „надлежно представителство на държавата“ по гражданското дело. Настоящият състав споделя тези разяснения, а те изключват основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 2 ГПК.
Материалноправният въпрос отговаря на общия и на допълнителния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, доколкото даденото от въззивния съд разрешение противоречи на ТР № 1/02.07.2021 г. по тълк.д. № 1/2019 г. ОСГТК на ВКС, а то разреши противоречието в практиката на ВКС по този въпрос. Според мотивите на тълкувателното решение, развалянето на договора за покупко-продажба на чужд имот е условие за възникване на правата на купувача по чл. 189 – чл. 192 ЗЗД. Съгласно т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. ОСГТК на ВКС, съдът има задължение да следи служебно за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи валидността и допустимостта на съдебните решения във всяко положение на делото, включително в стадия по селектиране на касационната жалба. От значение е и трайно установената съдебна практика, според която когато се претендират последиците от развалянето на договора за покупко-продажба на недвижим имот, без да е предявен иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД и ищецът не се позовава на влязло в сила конститутивно съдебно решение, съществува вероятност въззивното решение да е недопустимо като постановено по нередовна искова молба. Изложеното обосновава основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 2 ГПК за служебно допускане на касационния контрол.
При тези мотиви, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА касационното обжалване на решение № 10105/ 28.01.2021 г. по гр.д. № 734/2020 г. на Софийски апелативен съд.
УКАЗВА на касатора в 1-седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена в полза на Върховния касационен съд държавна такса от 1 004.11 лв.
Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание или за връщане на касационната жалба според представянето на платежния документ в дадения срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.