Ключови фрази
Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * земеделски земи * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий


3Р Е Ш Е Н И Е

№ 986

София, 30.08.2010 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на десети декември две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА
МАРИО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Р. Пенкова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Красимира Харизанова
дело № 2966/2008 година по описа на ІІ г.о. на ВКС
Производството е по чл. 290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. Б. М., А. К. М. и И. К. М., всички от [населено място], [община] срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд от 18.ІV.2008 г. на V. гр.състав постановено по в.гр.д.№ 494/2008 г. Поддържат се оплаквания за неправилно прилагане на материалния закон. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи произнасянето по материалноправен въпрос разрешен в противоречие с практиката на ВКС и от значение за точното прилагане на закона относно начина на извършване на делбата, чрез изнасяне на 7 земеделски имота на публична продан.
Ответницата по жалбата Ч. И. К. не взема становище.
С определение № 591 от 23.VІ.2009 г. на ІV г.о на ВКС по гр.д.2966/2008 г. по описа на ІІ г.о.е допуснал касационно обжалване на въззивното решение, с което са изнесени на публична продан 7 земеделски имота с обща площ над 33 дка при дялове 2/3 за Ч. К. и по 1/9 за всеки от останалите съдеделители – сега жалбоподатели по съображение, че приетия в това решение начин на извършване на делбата противоречи на принципа на чл. 69 ал.2 от ЗН всеки наследник да получи дела си в натура, доколкото това е възможно. Това е извършено и в противоречие с конкретните и задължителни указания на Пленума на ВС на РБ - т.13 от Постановление № 4/1964 г. и т.5 от Постановление № 7/1973, доразвити и в по-новата практика на ВКС на РБ в приложените съдебни актове на тричленни състави на ВКС.
Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 290 и сл. от ГПК и съобразно поддържаните доводи и релевираните основания за отмяна. Жалбата е основателна и постановеното решение следва да се отмени.
От фактическа страна е установено по делото, че съделителите Ч. К. с дял 2/3 ид.части и А. Б. М., А. К. М. и И. К. М. при дял 1/9 за всеки от тях следва да си поделят допуснатите до делба седем ниви с различни площи, пет от тях четвърта категория и останалите две – шеста категория. Пловдивският районен съд с решението си от 20.ХІІ.2007 г. по гр.д.№ 314/2007 г. е разпределил имотите на основание чл. 292 от ГПК(отм.), като на ищцата Ч. К. са поставени в дял четири ниви, а на останалите съделители – на всеки от тях по една нива, с присъждане на уравнение на дяловете.
Пловдивският окръжен съд е бил сезиран с въззивната жалба на ищцата срещу първоинстанционния съдебен акт с оплаквания, че в нейния дял не са разпределени ползваните от нея нива с площ от 5.099 дка в местн. Копчето, ІV категория, имот № 003009 и нива с площ от 3.001 дка VІ кагегория в местността Летището имот № 105006 с искане да се извърши преразпределение на дяловете, като тя получи и посочените две ниви. Вместо това въззивният съд е отменил решението на районния съд и е изнесъл всички имоти на публична продан. По този начин съдът е постановил незаконосъобразен съдебен акт в нарушение на чл. 69 ал.2 от ЗН, както и на задължителните указания на Пленума на ВС на РБ – т.13 от Постановление № 4/1964 г. и т.5 на Постановление № 7/1973 г.
В подкрепа на доводите си за лично ползване на тези имоти съделителката Ч. К. е ангажирала гласни доказателства – свид.Васил Й. Васев, разпитан от Пловдивския окръжен съд на 31.ІІІ.2008 г. Според неговите показания обаче се установява, че всяка от нивите е била разпределена между страните по делото, като ищцата Ч. ползва по-голямата част, а останалата е оставена за ответниците. Според ответниците А. М. и И. М. нивите в местн. “Летището” и “Над селото” не се ползват от никого, а останалите ниви се ползват наполовина. Свид.Васев също установява, че нивите в местн. Над селото и в местн.”Друма” не се обработват от никой. Разпределеното ползване между съделителите на някои от нивите и оставянето без обработка на други ниви не обуславят разпределянето на имотите съобразно указанията на т.5 б.”б” , втори абзац като последица от извършване в конкретните имоти на подобрения, значително увеличаващи стойността им. Налице е хипотезата по т.5 б.”б” първи абзац, тъй като до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно частите на съделителите са различни.
Според заключението на изслушаната пред първата инстанция експертиза на в.л. М. Г. Н. нивата с площ 5.099 дка в местн. Копчето е на стойност 5600 лв, нивата с площ 7.002 дка в същата местност е на стойност 4900 лв, нивата с площ 8.997 дка в местн. Юрията е на стойност 7650 лв, нивата в местн. Чикуря ,VІ категория с площ 2.581 дка е с цена 1800 лв, нива от 2.010 дка в местн. “Над село” е на стойност 1300 лв, нивата с площ от 3.001 дка в местн.Летището – VІ категория е на стойност 1200 лв и нивата с площ от 4800 дка в местн.Друма е с пазарна стойност 1900 лв. Останалите ниви, на които не е посочена категорията, са от четвърта. Общо площта на всички 7 ниви, чиято делба е допусната е 33.490 дка, на обща стойност 24 350 лв. С оглед квотите, при които е допусната съдебна делба между четиримата съделители за ищцата Ч. К. 6/9 части, тя има право да получи реален дял на стойност 16233.30 лв, а всеки от ответниците М. с квота 1/9 част – реален дял на стойност 2705.55 лв. При съпоставяне на стойностите, на които има право всеки съделител с цените на имотите, чиято делба е допусната, е видно, че по-справедливо разпределение на дяловете може да се постигне, като те се разпределят по коляно – ответниците М. са едно коляно и на тях се предоставят имоти в общ дял, за да може да се постигне в по-голяма степен съответствие между стойността, на която те имат право с получения дял при делбата и се намали до минимална степен паричното уравнение. Освен това при съставяне на дяловете следва да се има предвид обстоятелството, че нивите в местн. Летището и Друма са с лоша почвена структура, а имотите в местн. Над село и Чикура – с не добра почвена структура, което обуславя поставянето им в различни дялове, за да се постигне справедливо съставяне на дяловете.
При спазване на посочените по-горе принципи при съставяне на дяловете, ВКС приема, че в дял на Ч. К. с дял 6/9 ид.части следва да се поставят нивите както следва : с площ от 5.099 дка в местн. Копчето на стойност 5600 лв,; с площ от 8.997 дка в местн. Юрията на стойност 7650 лв; с площ 2.581 дка в местн.Чикура на стойност 1800 лв както и с площ от 3,001 дка в местн.Летището на стойност 1200 лв, или целият дял е на обща стойност 16250 лв. Ответниците А., И. и А. Мерджанови ще следва да получат в общ дял следните ниви: с площ 7.002 дка в местн.Копчето на стойност 4900 лв,; с площ от 2.010 дка в местн. Над село на стойност 1300 лв както и с площ от 4,800 дка в местн. Друма на стойност 1900 лв, или целят дял е на обща стойност 8100 лв. За уравнение на дяловете Ч. К. ще следва да заплати на ответниците Мерджанови сумата 16.66 лв. Относно заплащането на държавните такси по делото настоящата инстанция няма правомощия да се произнася, тъй като решението на Пловдивския районен съд не е отменено с въззивния съдебен акт, така че такива се дължат по първоинстанционното решение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение № 611 от 18.ІV.2008 г. постановено по в.гр.д.№ 494/2008 г. на Пловдивския окръжен съд, V. граждански състав и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
РАЗПРЕДЕЛЯ имотите предмет на делбата на основание чл. 353 от ГПК в землището на [населено място], [община] както следва:
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ч. И. К. от [населено място], [община] следните недвижими имоти:
НИВА с площ 5.099 дка, ІV категория находяща се в местността Копчето, представляваща имот № 003009 по плана за земеразделяне на [населено място], П. на стойност 5600 лв,
Нива от 8.997 дка ІV категория, находяща се в местността Юрията, представляваща имот № 037001 по плана за земеразделяне на [населено място] на стойност 7650 лв.
Нива от 2.581 дка шеста категория, находяща се в местн.Чикура, представляваща имот № 079008 по плана за земеразделяне на [населено място], на стойност 1800 лв, и
Нива от 3.001 дка шеста категория, находяща се в местн. Летището представляваща имот № 105006 по плана за земеразделяне на [населено място] на стойност 1200 лв,
или целият реален дял на стойност 16 250 лв.
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на А. Б. М., А. К. М. и И. К. М., всички от [населено място], [община], П. следните недвижими имоти:
Нива от 7.002 дка четвърта категория, находяща се в местността Копчето представляваща имот № 009020 по плана за земеразделяне на [населено място] на стойност 4900 лв,
Нива от 2.010 дка, четвърта категория находяща се в местн. Над село представляваща имот № 098004 по плана за земеразделяне на [населено място] на стойност 1300 лв и
Нива от 4.800 дка, четвърта категория находяща се в местн.Друма представляваща имот № 110004 по плана за земеразделяне на [населено място] на стойност 1900 лв,
или целият реален дял на стойност 8100 лв.
За уравнение на дяловете ОСЪЖДА Ч. И. К. да заплати общо на А. Б. М., И. К. М. и А. К. М. сумата 16.66 лв. или по 5.55 лв на всеки от тях.
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: