Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 181

гр. София,16.05. 2022 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети май през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова ч. гр. дело № 1430/22 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на М. Д. Д., подадена чрез пълномощника и негова съпруга с представени пълномощно, удостоверение за граждански брак и удостоверение, издадено от МП за издържан теоретико-практически изпит за успешно завършен стаж, срещу определение № 641 от 7.3.2022 г по гр.дело № 414/22 г на САС, ГО, 14 състав, с което е потвърдено определение от 29.12.2021 г по гр.дело № 632/21 по описа на СОС, ГО, 8 състав, с което е върната исковата молба с вх.№ 4206/14.6.21 г по описа на СГС и е прекратено производството по гр.дело № 632/21 на СОС, 8-ми първоинстанционен граждански състав, поради неотстранени в срок нередовности.

Частната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

От данните по делото се установява следното :

М. Д. Д. е предявил срещу Софийски районен съд и Софийски градски съд частичен иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 35 000 лева от 1 500 000 евро и частичен иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 29 500 лева от общо 300 000 лева.В исковата молба се подържа, че е син на династия Д.-Х. и изключително държи на своята чест и достойнство, обявен е за гений на 21 век, получил е наградата А. и е определен като Баща на модерните финанси.Поради оклеветяването му в цялата съдебна система никой не си е направил труда да разгледа в разумни срокове заведеното от него гр.дело № 23671/2007 г срещу родителите на бившата му съпруга-Й. и Б. М., като по този начин са му причинени огромни загуби-морални и материални, които оценява на посочените размери.Като правно основание на предявените искове е посочена разпоредбата на чл.2В от ЗОДОВ.

СГС на основание чл.7 ал.2 от ЗОДОВ, съдържащ специална разпоредба, относно общите правила за подсъдността, като сезиран съд, който е и ответник по делото е изпратил служебно същото на друг родово компетентен окръжен съд, а именно Софийски окръжен съд.Последният с разпореждане № 399/8.11.21 г е оставил исковата молба без движение на основание чл.124 ал.1 т.4 и т.5 ГПК с указания до ищеца да отстрани нейните нередовности като изложи фактическите обстоятелства, на които се основават претенциите му за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди и в какво се изразяват същите ; да изложи какви са конкретните противоправни деяния-действия и бездействия, извършени от ответниците, кои норми на правото на ЕС са нарушени и в какви конкретни действия се изразяват тези нарушения.

В изпълнение на указанията на съда, ищецът е посочил, че образуваното от него гр.дело № 23671/2007 г по описа на СРС, 30 състав е изчезнало от СРС и СГС-това е доказателство за нарушение на Европейското правоПо това дело М. са изразили срещу него само лъжи и клевети, за които са останали ненаказани.В цялата съдебна система срещу него се говорели клевети, което му е причинило огромни морални и материални загуби.Загубил е клиенти, тъй като по това време е работил в кантората на ЧСИ Г..Вреди са претърпели и ръководените от него ЕТ „С. М.-М. Д.“ и „ДиМ Д. К. Х.“, които имали договор за общо 50 % от всички такси по изпълнителните дела, образувани от посочената ЧСИ.Поради клеветите е било оттеглено доверието от него и кантората и са причинени претендираните имуществени и неимуществени вреди, които моли да му бъдат присъдени солидарно от двамата ответници.В останалата част уточнението на исковата молба преповтаря изложеното относно многобройните професионални качества на ищеца.

С определение № 430 от 29.12.2021 г по гр.дело № 632/21 г, СОС, 8 първоинстанционен граждански състав е прието, че с депозираната молба-уточнение не са изложени твърдения, с които да са изпълнени дадените от съда указания, чрез посочване на конкретни противоправни действия и бездействия от страна на ответниците, с които са нарушени норми на ЕС и в какво конкретно се изразяват претендираните имуществени вреди.Поради това с обжалваното определение е върната исковата молба и е прекратено производството по делото.

В изложението на основанията по чл.284 ал.3 ГПК е посочено касационното основание по чл.280 ал.1 т.2 ГПК-нарушено е правото му на справедлив процес и безпристрастен съд-чл.6 и чл. 8 от ЕКПЧ, нарушен е регламент ЕС 2016/679 и чл.46 и чл.47 от Хартата на основните права на ЕС, чл.14 от Международния пакт за гражданските и политическите права и чл.11 от Всеобщата декларация за правата на човека.Следва да се отбележи, че посочения регламент няма отношение към настоящия спор, тъй като се отнася до защита на личните данни-въпрос, стоящ извън рамките на настоящото дело, който не е обсъждан от въззивния съд и не е поставян от ищеца до този момент.

-Съгласно разпоредбата на член 47 от Хартата на основните права на ЕС всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон.Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

-Съгласно член 14 от Международния пакт за гражданските и политически права всички лица са равни пред съдилищата и трибуналите. Всяко лице има право не на каквото и да е наказателно обвинение срещу него или при оспорване на правата и задълженията му в граждански процес на справедливо и публично разглеждане на делото от компетентен, независим и безпристрастен съд, установен със закон. Цялото дело или част от него могат да бъдат разгледани при закрити врата по съображения, засягащи морала, обществения ред или националната сигурност в едно демократично общество, или когато интересът на частния живот на страните изисква това или дотолкова, доколкото съдът сметне това за абсолютно необходимо, когато поради особения характер на делото публичността може да накърни интересите на правосъдието.
-съгласно чл.11 от Всеобщата декларация за правата на човека

Всеки човек, който е обвинен в престъпление, има право да бъде считан за невинен до доказване на неговата вина, в съответствие със закона, в публичен процес, по време на който са му били осигурени всички необходими гаранции за неговата защита.

-Съгласно чл.6 от ЕКПЧ.всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.Съдебното решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес на нравствеността, обществената и националната сигурност в едно демократично общество, когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за защита на личния живот на страните по делото, или ако съдът счете това за извънредно необходимо в случаите, в които поради специални обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.
С единственото конкретно посочено от касатора решение на Европейския съд по правата на човека-Четвърта секция по делото Торгер Торгерсон против Исландия, по жалба № 00013778/88, постановено от съда в Страсбург на 25 юни 1992 г касае защитата на правата на журналист и свободната преса в Исландия, нарушени от органи на полицията и нанесен физически травми.

При така изложеното, Върховният касационен съд, състав на


Трето Гражданско отделение намира следното :
Соченото касационно основание по чл.280 ал.1 т.2 ГПК не е налице, тъй като липсва нарушение на цитираните от касатора в изложението правни норми.В конкретния случай ищецът е подал нередовна искова молба, която в съответствие с процесуалния закон е оставена без движение за уточнения на обстоятелствената част и петитума й.На Д. са дадени конкретни, изрични и ясни указания кои са нередовностите които е длъжен да отстрани, за да се разгледа делото му.Независимо от това, процесуалните му усилия са се свели не до отстраняване на нейните нередовности, а до ново изложение на изключителните му лични и професионални качества.При това положение законосъобразно исковата молба е върната.В случая като особено съществено следва да бъде определено обстоятелството, че Апелативен съд –София, който е постановил обжалваното определение, т. е. е извършил проверка по правилността му при условията на пълен въззив е изложил подробно всички установени по делото факти, както и своите правни съображения по приложението на процесуалния закон, т. е. постановил е акт по съществото на процесуалния спор, с което не само не са нарушени, напротив зачетени са всички права на ищеца. В този смисъл е и практиката на СЕС, която последователно следва принципите, установени в практиката на ЕСПЧ. В изложението към частната касационна жалба не са посочени актове на СЕС в различен смисъл.Липсва и противоречие с посочените в закона разпоредби.Съдът е спазил изискването на провеждане на справедлив, но ищецът е отказал да осъществи процесуално съдействие за реализиране на процесуалните му права, поради което постановения от съда правен резултат е законосъобразен.
Не е налице касационното основание по чл.280 ал. т.2 ГПК поради което обжалваното определение не следва да бъде допуснато до касационен контрол.
Воден от гореизложените мотиви, Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 641 от 7.3.2022 г по гр.дело № 414/22 г на САС, ГО, 14 състав.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :1.
2.