Ключови фрази


Определение по гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.4
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 134

София, 11.04. 2022 годинаВърховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06.04.2022 година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Атанасова
ЧЛЕНОВЕ:
Владимир Йорданов
Димитър Димитров

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело № 2774 /2020 г.

Производството е по чл.247, чл.248, чл.250, чл.251 ГПК.

Настоящият състав е постановил решение № 60200 /13.12.2021 г. в производство по чл.290 и сл. ГПК, с което е отменил въззивно решение и вместо това е отхвърлил предявения от К. Л. С. срещу „Енерго-про-продажби“ АД, В., отрицателен установителен иск по чл.124,ал.1 ГПК за установяване несъществуването на задължението на К. Л. С. към „Енерго-про-продажби“ АД, В., за сумата 6 965.89 лева (шест хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 89 ст.), представляваща цена на потребена електрическа енергия за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. и е осъдил К. Л. С. да заплати на „Енерго-про-продажби“ АД, В. сумата 4 324.24 лева (четири хиляди триста двадесет и четири лева и 24 ст.) разноски за всички съдебни инстанции.

С молба с вх. № 278 от 13.01.2022 г., К. Л. Д. иска от съда да

1. Поправи допуснатата очевидна фактическа грешка (нататък и о.ф.г.): съдът не е съобразил, че на основание чл.233,изр.1 ГПК К. Л. Д. е направил частичен отказ от иска за сумата 1 970 лева, за който решението на ОС Варна и РС Варна следва да бъде обезсилено и ВКС следва да се произнесе и по искането за разноски в тази части за двете инстанции;

2. Да измени решението в частта за разноските, като ги намали до минимума от 678.29 лева съгласно НМРАВ – два пъти по-малко от присъденото, т.к. делото не се отличава с фактическа и правна сложност поради това, че до момента във ВКС са подадени около 300 касационни жалби срещу въззивни решения по еднакви спорове;

3. Да тълкува решението си, като тълкува защо приема, че „ирелевантно в тази връзка е значението на точния момент, от който потребяваната в обекта ел. енергия е започнала да се отчита в невизуализирания регистър“ и да тълкува защо приема, че „основание за дължимостта на цената по сключения между страните договор за покупко-продажба е получаването на съответното количество електроенергия, което може да бъде доказано пред съда чрез всички допустими по ГПК доказателствени средства.“;

4. Да допълни решението си, като се произнесе по възражението, че е нарушена разпоредбата на чл.49,ал.5 ПИКЕЕ и да се произнесе по цитираната от К. Д. съдебна практика и защо не я приема и по възражението, че приетото в посочено решение на ВКС, че вземането на дружеството се дължи на основание чл.183 ЗЗД, е откъснато от трайната съдебна практика и в противоречие на принципа, че специалният закон дерогира общия.

С писмен отговор с вх. № 2817 от 29.03.2022 г. насрещната страна „Енерго-про-продажби“ АД, В. изразява мотивирано становище за неоснователност на молбата.

По основателността на молбата настоящият състав намира следното:

1. Настоящият състав не е допуснал очевидна фактическа грешка по отношение на цената на иска, по която се е произнесъл, тъй като в проведеното на 29.09.2021 г. открито съдебно заседание по делото (л.93 и л.94 по делото) е приел, че направеното с молба на К. Л. Д. по електронна поща преди насроченото съдебно заседание по делото пред него искане не представлява отказа от иска, а искане за намаляване на исковата претенция, което е недопустимо в производството по чл.290 ГПК и със свое определение е оставил без уважение искането за обезсилване на решението на Варненския окръжен съд и на решението на Варненския районен съд за горницата над 4995.89 лева до пълния предявен размер. Т.е. настоящият състав не е формирал воля за това, че пред него е направен отказ от иска, нито, че като последица от такъв отказ следва да прекрати производството по отношение на никаква част от размера на иска, нито за обезсилване на част от въззивното и първоинстанционното решение на основание чл.233 ГПК.

2. Искането за изменение на решението в частта за разноските е неоснователно, съдът е обсъдил възражението на К. Л. Д. по чл.78, ал.5 ГПК за прекомерност и е изложил мотиви до какъв размер го намира за основателно и за какъв размер – неоснователно. Настоящият довод не намира за основателен наведения с молбата довод, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност поради това, че до момента във ВКС са подадени около 300 касационни жалби срещу въззивни решения по еднакви спорове. Настоящият състав намира, че преценката за сложността на делото се извършва по отношение на конкретното дело и е извършил именно такава преценка, като е преценил обема и съдържанието на жалбите и отговорите (само отговора на касационната жалба на К. Д. е на 14 страници ситен шрифт), на исковата молба и на отговора на исковата молба, както и процесуалните действия на съда и страните и събраните по делото доказателства. При нова преценка настоящият състав намира, че няма причини за промяна за този извод.

3. Искането за тълкуване на решението по реда на чл.251 ГПК чрез тълкуване на изрази, за които се твърди, че се съдържат в мотивите, е неоснователно.

Тълкуването на съдебно решение се налага тогава, когато изразената от съда воля не е ясна и се налага да бъде допълнително уточнено какво е постановил правораздавателният орган. Необходимо е тази неяснота да е налице обективно. Случаят не е такъв.

В настоящето производство е предявен отрицателен установителен иск на К. Л. С. срещу „Енерго-про-продажби“ АД, В., който е отхвърлен като неоснователен, тъй като е признато за установено задължението на К. Л. С. към „Енерго-про-продажби“ АД, В., за сумата 6 965.89 лева (шест хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 89 ст.), представляваща цена на потребена електрическа енергия за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г., поради което между страните не могат да възникнат спорове във връзка с изпълнението на решението.

Настоящият състав намира, че волята на съда е ясно изразена и че смисълът на решението е ясен и не могат да възникнат никакви съмнения при прилагане на правните му последици – при зачитане на неговата сила на пресъдено нещо.

По реда на тълкуването е недопустимо да се променя ясно обективираната в обявено и влязло в сила съдебно решение воля.

С искането за тълкуване процесуалният представител на ищеца К. Д. всъщност изразява несъгласие с мотивите на касационното решение, оспорва правилността на изводите на съда, това са доводи, които не могат да бъдат разглеждани по реда на чл.251 ГПК. Към това може да се добави и че първият израз не се съдържа в мотивите на касационния съд

4. Искането за допълване на решение чрез произнасяне по възражения срещу основателността на касационната жалба по реда на чл.250 ГПК е неоснователно.

Непълно е решението, което не обхваща целия спорен предмет.

Като се е произнесъл по основателността на касационната жалба на „Енерго-про-продажби“ АД, В. срещу цялото въззивно решение и по основателността на предявения от К. Л. Д. срещу „Енерго-про-продажби“ АД, В., отрицателен установителен иск, настоящият състав на ВКС се е произнесъл по цялото искане на касационния жалбоподател. ВКС се е произнесъл по целия предмет на спора.

Непроизнасянето по съдържащи се в отговора на касационната жалба доводи (възражения) на ответника в касационното производство, не представлява непълнота на решението, поради което и не следва да бъдат излагани съображения дали такива пропуски са допуснати, нито да се обосновава дали съдът дължи произнасяне по цялото съдържание на изложението в отговора, което да включва възпроизвеждане на това съдържание, или дължи произнасяне по релевантните за основателността на касационната жалба и за съществото на спора доводи и дали в решение по чл.290 ГПК (след като касационно обжалване е допуснато) ВКС следва да излага свои изводи по съществото на спора, или да обсъжда посочени от ответника съдебни актове и да обосновава дали са относими към спора и дали ги споделя, или защо не ги споделя.

Поради изложеното съдът


ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение искането на К. Л. Д. с правно основание чл.247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение № 60200 /13.12.2021 г. по гр.д. № 2774 /2020 г. на ВКС, IV г.о. относно цената на иска поради частичен отказ от иска, относно прекратяване на производството по част от делото и относно обезсилване на част от въззивното решение и на част от първоинстанционното решение.

Оставя без уважение искането на К. Л. Д. с правно основание чл.248 ГПК за изменение на съдебно решение № 60200 /13.12.2021 г. по гр.д. № 2774 /2020 г. на ВКС, IV г.о. в частта за разноските, като ги намали до минимума от 678.29 лева.

Оставя без уважение искането на К. Л. Д. с правно основание чл.251 ГПК за тълкуване на съдебно решение № 60200 /13.12.2021 г. по гр.д. № 2774 /2020 г. на ВКС, IV г.о..

Оставя без уважение искането на К. Л. Д. с правно основание чл.250 ГПК за допълване на съдебно решение № 60200 /13.12.2021 г. по гр.д. № 2774 /2020 г. на ВКС, IV г.о.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.