Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 163
София, 26.07.2022 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател : Евгений Стайков

Членове : Емилия Василева

Елена Арнаучкова

като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков т.д. № 1525/2022 г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 303, ал. 1 т. 4 ГПК, образувано по молба на „Кепитал Валю“ АД – [населено място], подадена от К. А. К., като изпълнителен директор на дружеството, за отмяна на влязлото в сила определение № 60423 от 30.11.2021 г. по ч.т.д. № 2431/2021 г. на ВКС, І т.о. В молбата се твърди, че атакуваното определение на ВКС, с което е прието, че при спор между двамата управители не е приложима фигурата на процесуално представителство по чл. 29, ал. 4 ГПК и че направеният отказ от исковете от един от представителите е валиден, противоречи на становището, обективирано в определение № 110/16.03.2022 г. по ч. т.д. №2581/2021 г. на ВКС, І т.о.,, според което, че при противоречиво упражнявани процесуални права от две физически лица, явяващи се законни представители на едно търговско дружество, валидността на отказа от иска, следва да бъде преценявана с оглед интересите на дружеството. Твърди се, че е налице идентичност на спора по смисъла на т. 5 от ТР № 7/31.07.2017 г. по тълк.д. №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС и че с неправилното определение, чиято отмяна се иска, е нарушено правото на защита на „Кепитал Валю“ АД. Иска се отмяна на определение № 60423/30.11.2021 г. по ч.т.д. № 2431/2021 г. на ВКС, І т.о. и връщане на делото за разглеждането му от друг състав.
В срока по чл.306, ал.3 ГПК е депозиран писмен отговор на молбата за отмяна от „Угарит трейд“ ЕООД – [населено място], в който се поддържа, че молбата за отмяна е просрочена поради изтичане на тримесечния срок по чл. 305, ал.1 ГПК. Отделно се излагат доводи за недопустимост на молбата поради липсата на визираните в чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК предпоставки, както и с оглед факта, че се претендира отмяна на определение на ВКС, постановено по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване, а не на съдебен акт, ползващ се със сила на пресъдено нещо.
Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на първо отделение, произнасяйки се в закрито заседание по допустимостта на молбата за отмяна по реда на чл. 307 ал. 1 ГПК, намира, че същата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
С определението № 60423/30.11.2021 г. по ч.т.д. № 2431/2021 г. на ВКС, І т. о., (чиято отмяна се иска), не е допуснато касационно обжалване на определение № 1079/19.04.2021г. по ч.т.д. № 244/2021г. на САС, ТО, 3 с-в, с което е потвърдено определение № 262111/18.12.2020 г. по т.д. №1309/2020 г. на СГС, VІ-16, с-в. за прекратяване на производството на основание чл.233 ГПК. Първоинстанционното производство е било образувано по искова молба на „Кепитал Валю“ АД против „Угарит трейд“ ЕООД, подадена от К. К. като изпълнителен директор на „Кепитал Валю“ АД, докато определението за прекратяване е постановено въз основа на молба за отказ от исковете по чл. 233 ГПК, подадена от Е. Л. – също в качееството му на изпълнителен директор на дружеството, при констатирано от съда обстоятелство, че както К., така и Л., са вписани в търговския регистър за представляващи дружеството - съвместно и поотделно.
С определение № 110/16.03.2022 г. по ч.т.д. №2581/2021 г. на ВКС, І т. о. (на което се позовава молителя, за да обоснове противоречие между съдебните актове по смисъла на чл. 303, ал.1, т. 4 ГПК), е отменено определение № 60195/07.10.2021 г. по т. д. №1234/ 2021г. на ВКС, І т.о, с което е било обезсилено решение №3/21.01.2021 г. по т.д. №225/2020г. на Апелативен съд Б. на основание чл.233 ГПК поради отказ от иска направен от единия от управителите на „Фантазия 21“ ООД (н.), предявен против „Стара Сокс“ ООД като делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.
Съгласно т. 10 от ТР № 7/31.07.2017 г. по тълк.д. №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС „ молба за отмяна, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по смисъла на чл. 303, ал. 1, т.1-7 ГПК, е недопустима“ и следва да бъде оставена без разглеждане. В случая „prima facie“ подадената молба на „Кепитал Валю“ АД за отмяна на определението на ВКС № 60423/30.11.2021 г. по ч.т.д. № 2431/2021 г. на ВКС, І т. о. не съдържа конкретни и надлежни твърдения, които биха могли да обусловят отмяна на съдебния акт на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК. На първо място определението на ВКС, постановено по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, с което не се допуска въззивното определение до касационно обжалване, не представлява съдебен акт, годен да бъде отменен по реда на извънредния способ, тъй като това определение не се ползва със сила на пресъдено нещо. Отделно, определението № 110/16.03.2022 г. по ч.т.д. № 2581/2021 г. на ВКС, І т. о., с което е отменено по реда на чл.272, ал.2 ГПК определение на ВКС за прекратяване на производството и е върнато делото за продължаване на съдопроизводствените действия, също не се ползва със сила на пресъдено нещо и не представлява влязъл в сила съдебен акт по смисъла на чл.303, ал.1, т.4 ГПК, който да противоречи на атакуваното определение.
Но дори да се приеме, че с молбата се иска отмяна на влязлото в сила определение № 262111/18.12.2020 г. по т.д. №1309/2020 г. на СГС, VІ-16 с-в. за прекратяване на производството на основание чл.233 ГПК, (което определение би могло да бъде отменено на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 -7 ГПК), отново молбата за отмяна се явява недопустима, поради липсата на конкретни и надлежни твърдения, които биха могли да обусловят отмяна на съдебния акт на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК. От една страна, както бе посочено по-горе, определението № 110/16.03.2022 г. по ч.т.д. №2581/2021 г. на ВКС, І т.о., на което са позовава молителя за да обоснове противоречащо определение, няма характер на влязъл в сила съдебен акт, ползващ се със сила на пресъдено нещо по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, който да може евентуално да бъде отменен като неправилен на основание чл. 307, ал. 4 ГПК. От друга страна, разпоредбата на чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК изисква участието на същите страни в отделните производства. Субективният идентитет като основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК не е отречен с постановките в т. 5 от ТР № 7/31.07.2017 г. по тълк.д. №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС. Обстоятелството, че от двата съдебни акта, посочени в молбата за отмяна, може да се правят евентуални изводи за противоречива съдебна практика по въпроса за валидността на процесуалните действия, извършени от две физически лица, имащи поотделно представителна власт спрямо дружеството, не е основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 -7 ГПК.
Към корпуса на настоящото дело са приложени молби, касаещи спор между К. К. и Е. Л. да представляват дружеството в производството по молбата за отмяна. Липсата в молбата на конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от предпоставките по смисъла на чл. 303, ал. 1, т.4 ГПК в случая е достатъчно основание молбата за отмяна да бъде оставена без разглеждане, независимо чия е процесуалната представителна власт. Отделно следва да се има предвид, че от служебната проверка в търговския регистър към 25.07.2022 г. е видно, че К. К. и Е. Л. продължават да бъдат вписани като членове на Съвета на директорите и представители – заедно и поотделно, на „Кепитал Валю“ АД.
По изложените съображения, Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на първо търговско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на „Кепитал Валю“ АД за отмяна на определение № 60423 от 30.11.2021 г., постановено по ч.т.д. № 2431/2021 г. на ВКС, І т.о.
Определението може да бъде обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаване му на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: