Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 265

Гр.София, 29.06.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретар.., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.2221 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 ал.2 вр. с чл.407 ГПК.
С разпореждане от 3.05.22 по г.д.№.3098/21 АС София, 4с., е разпоредил издаване на основание чл.404 т.1 ГПК на изпълнителен лист в полза на ищеца Н. А. Г. срещу ответника „Тобо-Триадица“ЕООД.
Постъпила е частна жалба вх.№.10342/11.05.22г. от „Тобо-Триадица“ ЕООД, в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна. Поддържа се, че изпълнителният лист е издаден след като изпълнението на въззивното решение вече е било спряно на основание чл.282 ГПК и съставът на апелативния съд е бил уведомен за това.
Ответната страна Н. А. Г. не взема становище.
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е в законоустановения срок, от страна в процеса, имаща право и интерес от обжалване, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество е основателна.
Атакуваното пред настоящата инстанция разпореждане е издадено на 3.05.22г. на основание чл.404 т.1 ГПК въз основа на невлязло в сила въззивно решение №.308/8.03.22 по г.д.№.3098/21 на АС София, 4с. Същевременно с определение №.137/14.04.22 по г.д.№.1410/22 на ВКС, ІV ГО, изпълнението на същото е било спряно на основание чл.282 ГПК до приключване на производството по подадена от „Тобо-Триадица“ЕООД касационна жалба вх.№.8371/13.04.22 /към настоящия момент неприключило-насрочено в закрито заседание на 22.11.22/. За определението за спиране съставът на АС София е бил уведомен предвид представянето му от дружеството с молба вх.№.8487/14.04.22, с която то се е противопоставило на искането за издаване на изпълнителен лист.
Съгласно практиката на ВКС /опр.№.494/13.10.16 по ч.т.д.№.1980/16, ІІ ТО, опр.№.67/10.02.21 по ч.т.д.№.59/21, І ТО/ въз основа на невлязло в сила въззивно решение, с което се потвърждава осъдително решение на първоинстанционния съд, не може да бъде издаден изпълнителен лист, ако изпълнението му е спряно на основание чл.282 ал.2 ГПК. Атакуваното разпореждане в противния смисъл, като издадено след постановено спиране по чл.282 ГПК, за което съдът е бил известен, следва да бъде отменено, а издаденият въз основа на него изпълнителен лист - за заплащане на 31858 евро с левова равностойност 62398,84лв. двоен размер на задатък по предварителен договор за продажба на недвижим имот от 16.01.20, 536,49лв. лихви за периода 13.04.20-13.05.20, законната лихва върху главницата, считано от 15.05.20 до окончателното изплащане - да бъде обезсилен.
Мотивиран от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане от 3.05.22 по г.д.№.3098/21 АС София, 4с., за издаване на изпълнителен лист.

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист, издаден въз основа на разпореждане от 3.05.22 по г.д.№.3098/21 АС София, 4с., за заплащане на 31858 евро с левова равностойност 62398,84лв. двоен размер на задатък по предварителен договор за продажба на недвижим имот от 16.01.20, 536,49лв. лихви за периода 13.04.20 - 13.05.20, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаването на исковата молба на 15.05.20 до окончателното изплащане на задължението.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: