Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 173
гр. София, 18.05.2022 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2.Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 5133 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на М. Т. М. и Т. Г. М. и КПКОНПИ против решение №110/16.08.2021 г., постановено по гр.д.№ 193/2021 г. от състав на АС – Велико Търново.
Касационните жалби са подадени в срок и са процесуално допустими.
С обжалваното решение, съдът е уважил частично искането на КПКОНПИ за отнемане на имущество от касаторите.
В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване към касационната жалба на КПКОНПИ се поставя правен въпрос, представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. По този въпрос, както и по въпроса, следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество, е образувано т.д.№ 4/2021 г. по описа на ОСГК на ВКС, като на това основание производството по настоящото дело следва да бъде спряно, до приключването на посоченото тълкувателно дело.
Постъпило е искане от страна на касаторите М. Т. М. и Т. Г. М. с направено искане за спиране на производството до произнасяне на СЕС по образуваното дело С-319/19, тъй като според тези касатори, същото има значение за правилното разрешаване на спора. Посоченото дело пред СЕС е приключило към настоящия момент, поради което на това основание искането за спиране е неоснователно.
Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по гр.д.№ 5133/2021 г. по описа на ВКС, ІV гр.отд., до приключване на т.д.№ 4/2021 г. по описа на ОСГК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: 1. 2.