Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 59
гр. София, 15.02.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 5135/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано по частна жалба на М. М. С. срещу разпореждане № 3560/12.11.2021 г. по в. ч. гр. д. № 3824/2020 г. на САС, 3-ти търговски състав, с което е върната частна жалба вх. № 4774/25.03.2021 г., подадена от С. срещу определение № 675/05.03.2021 г., постановено по същото дело.
Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а при разглеждането ѝ по същество, ВКС намира следното:
С определение № 675/05.03.2021 г., постановено по в. ч. гр. д. № 3824/2020 г. на САС, 3-ти търговски състав, е оставена без разглеждане частна жалба на М. С. срещу определение № 260188/14.09.2020 г. по гр. д. № 15731/2019 г. на СГС, I-6 състав. Определението на САС е обжалвано от С. с частна жалба вх. № 4774/25.03.2021 г., която е сканирана и подадена по електронна поща като прикачен файл. Липсват данни същата да е подписана с електронен подпис. Поради това с разпореждане № 1146/23.04.2021 г., връчено лично на жалбоподателя на 21.05.2021 г., са му дадени указания за представяне на саморъчно подписана жалба в едноседмичен срок от съобщението, като е посочено, че жалбата ще бъде върната при неизпълнение на указанията. С разпореждане № 3560/12.11.2021 г. САС е констатирал, че жалбоподателят не е изпълнил указанията, поради което е върнал частната жалба.
При тези данни, ВКС счита, че обжалваното разпореждане на САС е законосъобразно. Съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260, т. 7 ГПК, частната жалба трябва да бъде подписана. След като е констатирал, че жалбата не отговаря на това законово изискване, администриращият съд е дал точни и ясни указания за представяне на саморъчно подписана жалба, предвид обстоятелството, че съдът е бил сезиран със сканирана жалба, подадена по електронна поща, без да бъде подписана с електронен подпис. Доколкото до изтичане на едноседмичния срок за отстраняване на констатираната нередовност, а и до момента на постановяване на обжалваното разпореждане, тя не е била отстранена, следва се приеме, че САС законосъобразно е приложил правилото на 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, вр. чл. 260, т. 7 ГПК.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3560/12.11.2021 г. по в. ч. гр. д. № 3824/2020 г. на САС, 3-ти търговски състав.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: