Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №217

София, 10.06.2022 година


Върховният касационен съд на Република България, ІІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА


Като разгледа докладваното от съдия Орешарова ч. гр.дело № 1943 /2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

Настоящото производство е образувано по частна жалба с вх.№1215/07.03.2022год., подадена от „Агроимпулс 2000“ООД, въззивник срещу определение №102 от 02.02.2022год. на Окръжен съд Добрич, постановено по в. гр.дело №765/2021год. по описа на ДОС.

Настоящият състав, констатира, че обжалваното определение е постановено от Добричкия окръжен съд като въззивна инстанция, поради което с оглед на чл.274, ал.2 ГПК компетентен да се произнесе по допустимостта, респективно основателността на частната жалба е съответният апелативен съд, в случая Апелативен съд- Варна.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр.дело №1943/2022год. по описа на ВКС, ІІІ г.о.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Апелативен съд- Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: