Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 323


София, 25.07.2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди двадесет и втора година в състав:


Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА


изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ
ч. гр. дело №2174/2022 г.

Производството е образувано по частна касационна жалба на В. Д. В., [населено място], [община], срещу разпореждане №224 от 18.03.2022 г. по ч.гр. дело №77/2022 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е върната частната му касационна жалба срещу определение №84 от 15.02.2022 г. по същото дело поради неотстраняване в срок на нередовностите и. С последното определение е потвърдено разпореждане №105 от 10.01.2022 г. по гр. дело №1577/2021 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на В. Д. В. срещу постановеното въззивно решение по делото.
Жалбоподателят излага доводи за неправилност на определението.
С Тълкувателното решение от 23.06.2022г. по тълк.д. № 2/2018г. на ОСГТК се приема, че не подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция. В мотивите на тълкувателния акт изрично е направено разграничение, че това разрешение не се прилага за разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба, за връщане на частна касационна жалба и за връщане на частна жалба против свое определение по чл. 274, ал. 1, предл. 1 ГПК, тъй като тези разпореждания са действие по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват
от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция.

В разглеждания случай правилно е върната частната касационна жалба срещу определение №84 от 15.02.2022 г. поради неотстраняване в срок на нередовностите и, а именно да се представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване и жалбата да бъде приподписана от адвокат ако жалбоподателят не представи доказателства за придобита юридическа правоспособност. В указания срок не са отстранени нередовностите на жалбата като тя не е приподписана от адвокат, не са представени доказателства за придобита юридическа правоспособност от жалбоподателя, нито са изложени основания за допускане на касационно обжалване по чл.280 ГПК.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №224 от 18.03.2022 г. по ч.гр. дело №77/2022 г. на Пловдивския апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.