Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 97

гр. София 30.03.2021 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Десислава Попколева гр.дело № 3901/2018 год.
Производството е по чл. 288 ГПК.
С определение № 134/01.04.2019 г. производството по настоящото дело е спряно на основание чл.292 ГПК до произнасяне на ОС на ВКС – ОСГТК и ОС на ВАС – Първа и Втора колегия по тълкувателно дело № 2/2015 г.
По образуваното тълкувателно дело № 2/2015 г. е постановено определение № 2/25.03.2021 г., с което е отклонено искането на председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд и на Първа и Втора колегии на Върховния административен съд по въпроса: „По кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?“.
С оглед горното, пречките за разглеждане на настоящото производство по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК са отпаднали и то следва да бъде възобновено на основание чл.230, ал.1 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на IV г. о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 3901/2018г. по описа на ВКС, ІV г.о.
Делото да се докладва на Председателя на ІV ГО за насрочване в закрито заседание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: