Ключови фрази

2 / 2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 13

София, 24.01.2022 година


ЛАДА ПАУНОВА – председател на Трето наказателно отделение на Върховния касационен съд на Република България, като извърших предварителна проверка за допустимост на постъпилото в съда с вх. № 574/21.01.2022 г. н.о.х.д. № 2433/2020 г. по описа на Софийски градски съд, изпратено за образуване на производство по реда на Глава тридесет и трета НПК и приложените към него книжа,

УСТАНОВИХ:

С разпореждане № 53/06.04.2021 г. на председателя на III н.о. на ВКС е отказано образуване на производство по реда на Глава тридесет и трета НПК, като са били дадени указания искането на Главния прокурор да бъде връчено лично на подсъдимия и да бъдат представени доказателства за това.
На 17.01.2022 г. до С. М. А. е изпратено съобщение чрез неговата сестра – З. М. А., както и чрез сестра му – С. М. А., и двете получени от майка му – Д. А. Й., като не става ясно дали тя се е задължила да предаде искането на сестра на осъдения или на осъдения. За да бъде образувано производство пред ВКС по реда на извънредния способ за проверка на влезли в сила съдебни актове по искане на Главния прокурор, утежняващо положението на осъденото лице, следва да се представят доказателства, че искането е връчено на това лице. Концепцията за справедлив процес, чийто аспект е правото на състезателно производство, предполага правото на страните в производството да знаят и коментират всички подадени искания, жалби, допълнения към тях и възражения, с оглед повлияване решението на съда.
Независимо от положените от СГС усилия за връчване на препис от искането за възобновяване на осъдения С. М. А. липсват данни относно местонахождението на последния. При това положение и след като искането е отправено от Прокуратурата, то именно тя е органът, който следва да посочи актуален адрес на С. А., на който съдът да връчи екземпляр от искането. За целта Прокуратурата може да използва ресурсите на МВР и пр. Докато такъв адрес не бъде предоставен и искането не бъде връчено лично на осъдения А. делото не следва да се администрира до ВКС. Поради което,

РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на производство по реда на Глава тридесет и трета НПК пред ВКС по изпратеното н.о.х.д. № 2433/2020 г. по описа на Софийски градски съд, постъпило с вх. № 574/21.01.2022 г. по описа на ВКС.
Делото да се върне на Софийски градски съд за изпълнение на указанията, дадени с разпореждане № 53/06.04.2021 г. на председателя на III н.о. на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


( ЛАДА ПАУНОВА )
дс