Ключови фрази

3


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 235

гр. София, 21.06. 2022 година


В ИМЕТО НА НАРОДA

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 2158 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба с вх. № 2411/15.03.2022 г. на „Илипра“ ЕООД срещу определение № 70/23.02.2022 г., постановено по ч. гр. д. № 188/2022 г. по описа на ВКС, Четвърто гражданско отделение, в частта, с която е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателя частна касационна жалба срещу определение № 499/17.02.2021 г., постановено по възз. ч. гр. д. № 245/2021 г. на Софийския апелативен съд.
Жалбоподателят счита обжалваното определение за неправилно и моли за неговата отмяна.
Ответникът по жалбата Б. В. З., представляван от адв. З. Н., в писмен отговор поддържа становище за неоснователност на частната жалба. Претендира разноски.
Постъпил е отговор и от „Обединена българска банка“ АД, представлявана от юрисконсулт Николай И., в който се излагат доводи, че частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира частната жалба за допустима, но разгледана по същество – за неоснователна, предвид следното:
С обжалваното определение съставът на ВКС е оставил без разглеждане частна касационна жалба вх. № 5182/31.03.2021 г. на „Илипра“ ЕООД против определение № 499/17.02.2021 г., постановено по възз. ч. гр. д. № 245/2021г. на Софийския апелативен съд. С определението на САС е потвърдено определение на Софийски окръжен съд, с което оставена без разглеждане подадената от жалбоподателя „ИЛИПРА“ ЕООД жалба срещу постановление на ЧСИ за възлагане и е прекратено производството по делото. В касационното производство, съставът на ВКС, позовавайки се на т. 2 от ТР № 3/12.07.2005 г. по тълк. д. № 3/2005 г. на ОСГТК на ВКС е приел, че съдебният акт на САС е окончателен и не подлежи на касационно обжалване, поради което подадената срещу него частна касационна жалба е недопустима за разглеждане.
Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.
Съгласно задължителните указания, дадени с т. 2 от ТР № 3/12.07.2005 г. по тълк. д. № 3/2005 г. на ОСГТК на ВКС, функционално компетентен да разгледа частните жалби срещу определенията за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдебния изпълнител е съответният апелативен съд, чието определение е окончателно. Това тълкувателно решение е прието при действието на отменения ГПК от 1952 г., но не е изгубило значение и при действащия ГПК - 2007 г. (в сила от 01.03.2008 г.). Производството по обжалване действията на съдебния изпълнител (чл. 435 - 438 ГПК) е уредено като контролно-отменително едноинстанционно съдебно производство и когато окръжният съд се произнася по съществото на жалбата, неговото решение не подлежи на обжалване – чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК. Когато окръжният съд прекрати производството по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, определението му подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, но последният не действа като въззивна инстанция, тъй като производството пред окръжния съд е контролно-отменително. На касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК подлежат само тези определения на въззивния съд, за които това е изрично предвидено в закона (в този смисъл са и мотивите към т. 8 от ТР № 4/18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС), като такъв триинстанционен контрол не е предвиден за актовете, постановени в производството по чл. 435 – чл. 438 ГПК. Изводът, че е окончателно определението на апелативния съд, с което се потвърждава преграждащото определение на окръжния съд в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител, следва и от разпоредбите на чл. 274, ал. 4, вр. с чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК – след като в рамките на това контролно-отменително едноинстанционно съдебно производство изобщо не се постановява въззивно решение по съществото на правния спор, което да подлежи на касационно обжалване, то и определението на втората съдебна инстанция, потвърждаващо преграждащото определение на първата инстанция, не подлежи на касационно обжалване. В смисъла на изложеното е и трайно установената практика на ВКС, която настоящият състав споделя (вж. – определение № 129/11.02.2011 г. по ч. т. д. № 88/2011 г., I т. о., определение № 8/08.01.2010 г. по ч. гр. д. № 538/2009 г., IV г. о., определение № 135/13.03.2017 г. по ч. гр. д. № 926/2017 г., IV г. о., определение № 175/06.04.2017 г. по ч. гр. д. № 949/2017 г., IV г. о., определение № 86/27.03.2017 г. по ч. гр. д. № 792/2017 г., III г. о., определение № 210/08.05.2019 г. по ч. гр. д. № 1448/2019 г., III г. о., определение № 316/08.07.2019 г. по ч. гр. д. № 1749/2019 г., III г. о., определение № 546/23.12.2019 г. по ч. гр. д. № 4569/2019 г., IV г. о. и др.).
Съобразно изхода от спора в полза на ответника по частната жалба – Б. В. З. следва да се присъдят разноски в размер на сумата 200 лв.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 70 от 23.02.2022 г., постановено по ч.гр.д. № 188/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
ОСЪЖДА „Илипра“ ЕООД, с ЕИК[ЕИК], да заплати на Б. В. З., с ЕГН - [ЕГН], сумата 200 лв. /двеста лева/ разноски.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.