Ключови фрази
Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо


2
гр. д. № 125/2010 г. на ВКС на РБ, І г. о.
РЕШЕНИЕ


N 36

С., 01.04.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 125/2010 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.
Й. Г. С., Й. Г. Е. и В. Г. Н., представлявани от адв. Н. М. от САК, обжалват с касационна жалба решение от 18.11.2009 г. по гр. д. № 377/2009 г. на К. окръжен съд.
С определение от 06.08.2010 г. е допусната касационна проверка на въззивното решение по разрешените с него въпроси:
за допустимостта на възражението направено от ищците след като са узнали за направени от наследодателя дарения и завещание в първото съдебно заседание и тяхната форма и съдържание; за това допустимо ли е релевиране довод за нищожност на сделка с възражение по време висящността на исковото производство за делба.
Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и съобразно изискванията на оглед посочените касационни основания съобразно изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.
Касаторите са предявили срещу И. Г. С. и Д. Г. С. иск за делба на УПИ ХІХ-265, в кв. 14, по плана на[населено място] дол; УПИ І-265 в кв. 14 по плана на същия град и на УПИ ХІІ-25, в кв. 72, по плана на същия град и построените в него масивно жилище, паянтова сграда и масивен гараж. В първото проведено съдебно заседание ответниците са противопоставили възражение, че са собственици на имоти УПИ ХІХ-265 и УПИ І-265 на основание дарения, направени от наследодателя през 1969 г., за което са представили писмени доказателства. Ответникът И. С. е възразил, че е собственик на сградите, построени в УПИ ХІІ-25 в кв. 72 по плана на[населено място] дол на основание завещание, направено от наследодателя Г. С. С., баща, на 2.06.1998 г.
Ищците чрез процесуалния им представител адв. Я., са направили възражение за намаляване на даренията и завещанието до размера на запазените им части. Оспорили са и завещанието.
С въззивното решение постановено по гр. д. № 715/02 г. К. окръжен съд е приел, че искането за намаляване на дарственото разпореждане до размера на запазената част не е направено от всеки от наследниците със запазена част, поради което произнасянето на съда по него е недопустимо.
При новото разглеждане на делото от районния съд, в изпълнение указанието на въззивния съд, ищците са подали искова-молба уточнение, в която искат да бъдат обявени за нищожни договорите за дарение сключени от наследодателя в полза на ответниците през 1969 г. като сключени без участието или съгласието на съпруга съсобственик, както и завещанието направено от наследодателя в полза на И. С. за имот пл. № 460, отреден за озеленяване, поради липса на предмет.
С решение от 18.02.2008 г. по гр. д. № 1071/07 г. Д. районен съд след тълкуване на волеизявленията е приел, че е сезиран с искане за намаляване на дарения и завещание до размера на запазената за наследници част и се е произнесъл по тях.
С обжалваното решение въззивният съд е приел, че тези искания не са надлежно направени, поради което решението, в частите съдържащи произнасяне по тях, е недопустимо и на това основание го е обезсилил. Обезсилил е решението и в частите, с което е отхвърлен иска за обявяване за нищожни даренията, също и претенцията па чл. 282, ал.2 ГПК, и в частта, с която е прекратено производството по останалите заявени претенции в исковата молба-уточнение. Намерил е, че се касае за самостоятелни искове, които не са предявения по установения в закона ред, поради което са недопустими.
Изводът е незаконосъобразен и противоречи на трайната практика по прилагане нормата на чл. 30 ЗН и чл. 26 ЗЗД. С нормата на чл. 30 ЗН е признато субективното потестативно право на наследника със запазена част да претендира възстановяването й, когато е накърнена в резултат на извършени от наследодателя безвъзмездни разпореждания – дарения или завещания. Това право може да бъде упражнено, както с предявяване на самостоятелен иск, така и с възражение по предявен вещен иск или иск за делба. В конкретния случай касаторите са предявили иск за делба на недвижими имоти принадлежали на общия им наследодател. В първото по делото съдебно заседание, след като ответниците са противопоставили довод, че с някои от имотите наследодателят се е разпоредил в тяхна полза приживе чрез дарения и завещание, ищците са упражнили субективните си потестативни права да искат намаляване на тези разпореждания до възстановяване на запазените им части. Също с възражение са въвели довод за нищожност на разпорежданията.
Изводът на съда, че по така заявените искания съдът не дължи произнасяне, тъй като не са предявени по реда на чл. 97, ал. 1 ГПК отм. с предявяване на иск, е незаконосъобразен. Правото да се иска възстановяване на запазена част може да бъде упражнено в делбеното производство и с възражение и съдът е длъжен да се произнесе по него с решението по съществото на спора, с което ще се формира сила на пресъдено нещо по тази претенция.
По наведените с възражение твърдения за нищожност на разпореждания с имота чрез дарение и завещание, съдът също дължи произнасяне, но само в мотивите на решението след като обсъди наведените основания за нищожност и събраните в тази връзка доказателства.
Като е приел друго и е обезсилил първоинстанционното решение в честите, с които съдът се е произнесъл по направените възражения по чл. 30 ЗН и чл. 26 ЗЗД, съдът е постановил незаконосъобразно решение. Това е основание по чл. 281, т. 3 ГПК за отмяната му и връщане на делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
Произнасянето по въведените с възражение доводи са от значение за крайния изход на спора за допускане на делба на имотите, предмет на исковете, което налага отмяна на въззивното решение изцяло.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІV г. о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение от 18.11.2009 г. по гр. д. № 377/2009 г. на К. окръжен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: