Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

гр. София, 13.03.2013 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на седми февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр.дело № 654 по описа на ВКС за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.
С Решение № 675/ 24.02.2011 г. по гр.д.№ 6340/08 г. на Варненския районен съд е допуснато да се извърши съдебна делба на недвижим имот, находящ се в [населено място], м.”А.”, съставляващ ПИ № * по плана на новообразуваните имоти за[жк], идентичен с имот № * по кадастралния план от 1977 г., с площ от 700 кв.м. по нотариален акт, а по скица- 824 кв.м., между съделителите Г. Д. А., И. Д. А., И. Н. Н., С. И. Н., О. В. Ф., Ж. Г. Ф. и К. Г. Г. при следните квоти: за Г. А. и И. А.- общо 1000/2200 ид.ч., за И. Н. и С. Н.- общо 350/2200 ид.ч., за О. Ф. и Ж. Ф.- общо 350/2200 ид.ч. и за К. Г.- 500/2200 ид.ч., като като искът за делба на описания имот е отхвърлен за разликата над 700 кв.м. до 823 кв.м. Със същото решение е отхвърлен предявият от Г. Д. А. и И. Д. А. иск за делба на недвижим имот, находящ се в [населено място], м.”А.”, съставляващ ПИ № * по плана на новообразуваните имоти за[жк], идентичен с имот № * по кадастралния план от 1977 г., с плок от 500 кв.м. по нотариален акт, а по скица- 522 кв.м. С Решение № 3706/ 19.08.2011 г., постановено по реда на чл.247, ал.1 ГПК, е изключена от допуснатата делба по отношение на ПИ № 273 съделителката М. М. Д..
С Решение № 496/ 13.03.2012 г. по в.гр.д.№ 2171/11 г. на Варненския окръжен съд така първоинстанционното решение на Варненския районен съд е отменено в частта, с която е допусната делба на ПИ № *, като е отхвърлен иска за делба за разликата над 700 кв.м. до 823 кв.м., и в частта, с която е отхвърлен иска за делба на ПИ № *, вместо което е допуснато извършване на съдебна делба на ПИ с идентификатор * по кадастралната карта на[жк], с площ от 824 кв.м., и на ПИ с идентификатор * по кадастралната карта на[жк], с площ от 980 кв.м., между съделителите и при квотите, определени от първоинстанционния съд, като е отхвърлен предявеният от Г. Д. А. и И. Д. А. иск за делба на недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор * в [населено място], м.”А.”, с площ от 522 кв.м.
Срещу така постановеното решение на въззивния съд е постъпила касационна жалба от съделителите Г. Д. А. и И. Д. А., които обжалват същото в частта, с която е отхвърлен иска им за делба на имот с идентификатор *, като поддържат, че същото е неправилно поради допуснати при постановяването му съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушаване на материалния закон и необоснованост.
С Определение № 560/ 05.11.2012 г. касационното обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК, като е прието, че от обуславящо значение за неговата правилност е материалноправният въпрос относно начина, по който следва да се манифестира спрямо останалите участници в общността намерението на съсобственика да придобие по давност идеалните им части, при което даденото от въззивния съд разрешение на този въпрос се намира в противоречие със задължителните указания на ТР № 1/ 06.08.2012 г. по т.д.№ 1/12 г. на ОСГК.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:
По правния въпрос, с оглед на който е допуснато касационното обжалване
За да отхвърли исковата претенция за делба на поземлен имот № *по плана на новообразуваните имоти в[жк], въззивният съд е приел, че имотът е лична собственост на ответника К. Г. по силата на придобивна давност в периода след 1969 г., като намерението за своене е било манифестирано публично- чрез оповестената спогодба от 28.04.1986 г., постигната в делбено производство между него и бившата му съпруга, при която имотът е бил поставен в негов дял. По този начин произнасянето на въззивния съд се явява в противоречие със задължителните указания, обективирани в ТР № 1/ 06.08.2012 г. по т.д.№ 1/12 г. на ОСГК, според което съсобственикът, който се позовава на придобиване по давност на чужда идеална част от общия имот, трябва да докаже при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си. По делото не са събрани доказателства, въз основа на които съдът да е в състояние да формира обоснования извод, че ответникът Г. е манифестирал пред останалите участници в общността намерението да придобие за себе си изключителните собственически права върху имот № *. Пред първоинстанционния съд са събрани гласни доказателства чрез разпит на свидетелите Г. М. и Н. П., които установяват единствено, че в периода след 1986 г. Г. им е известен като собственик на процесния имот. Представен е и протокол за спогодба по гр.д.№ 1298/85 г. на Варненски районен съд, от който се установява, че след прекратяване на брака между него и М. М. Д., в негов дял са били поставени 500/2200 идеални части от имота.
По съществото на касационната жалба
Горните констатации относно отговора на обуславящия материалноправен въпрос съобразно задължителните постановки на ТР № 1/12 г. на ОСГК, обуславят и съответен извод за неправилност на обжалваното въззивно решение поради нарушаване на материалния закон и необоснованост. При липса на доказателства, че ответникът Г. е довел до знанието на останалите съсобственици намерението си да придобие техните идеални части от общия между тях поземлен имот № * за себе си, следва да се приеме, че възражението му за изключителни собственически права върху имота е неоснователно, имотът е съсобствен между страните и същият следва да бъде допуснат до делба при квотите, определени във влязлото в сила Решение № 496/ 13.03.2012 г. по в.гр.д.№ 2171/11 г. на Варненския окръжен съд за допускане до делба на останалите съсобствени между страните недвижими имоти, както следва: 500/2200 ид.ч. за К. Г. Г.; 1000/2200 ид.ч. за Г. Д. А. и И. Д. А. в режим на съпружеска имуществена общност; 350/2200 ид.ч. за И. Н. Н. и С. И. Н. в режим на съпружеска имуществена общност; 350/2200 ид.ч. за О. В. Ф. и Ж. Г. Ф. в режим на съпружеска имуществена общност.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 496/ 13.03.2012 г. по в.гр.д.№ 2171/11 г. на Варненския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от Г. Д. А. и И. Д. А. иск за делба на недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор * в [населено място], м.”А.”, с площ от 522 кв.м., при граници: ПИ *, ПИ * и път, вместо което постановява:
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между Г. Д. А., И. Д. А., И. Н. Н., С. И. Н., О. В. Ф., Ж. Г. Ф. и К. Г. Г. на недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор * в [населено място], м.”А.”, с площ от 522 кв.м., при граници: ПИ *, ПИ * и път, при следните делбени квоти: 500/2200 ид.ч. за К. Г. Г.; 1000/2200 ид.ч. за Г. Д. А. и И. Д. А. в режим на съпружеска имуществена общност; 350/2200 ид.ч. за И. Н. Н. и С. И. Н. в режим на съпружеска имуществена общност; 350/2200 ид.ч. за О. В. Ф. и Ж. Г. Ф. в режим на съпружеска имуществена общност.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: