Ключови фрази
Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване


Р Е Ш Е Н И Е

№ 280

С., 21.06.2011 .г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на дeвети юни две хиляди и единадесета година, в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА


при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№901 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. С. Б. от [населено място] срещу решение №239 от 04.04.08г. по гр.д.№1185/07г. на Софийския окръжен съд.
Жалбоподателят поддържа, че въззивният съд неправилно е определи сумата, която той дължи на другия съделител И. С. Б. за уравнение на дяловете при извършване на делбата между тях. Ответникът в производството И. С. Б. не взема становище по жалбата.
С определение №109 от 08.02.2011г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК по въпроса за начина на уравнение на дяловете в имотите, разпределени по реда на чл.292 от ГПК /отм./.
За да се произнесе по този въпрос и по съществото на касационната жалба, настоящият състав на ВКС взе предвид следното: С обжалваното решение състав на Софийския окръжен съд е осъдил съделителя А. С. Б. да заплати на другия съделител И. С. Б. още 6194,25лв., освен присъдените от районния съд 3181,25лв. за уравнение на дяловете в разпределените по реда на чл.292 от ГПК /отм./ недвижими имоти. Въззивният съд е приел, че А. Б. получава имуществен дял на стойност 24 134лв., а И. Б. – дял на стойност 20 413 лв. Съобразно квотите в съсобствеността, А. Б. следва да заплати на И. Б. общо 9 375,50лв. за уравнение на дяловете, от които 4926,50лв. за уравнение на дяловете в къщата; 728лв. за уравнение на дяловете в плевнята и 3721лв. - разлика в стойността на двата дяла. Тъй като първата инстанция е присъдила 3 181,25лв. от общо дължимите 9 375,50лв., то следва да се присъдят още 6194,25лв.
Въззивното решение противоречи на решение №279/05.07.10г. по гр.д.№350/09г. на ВКС, II ГО, което е постановено в производство по чл.290 от ГПК и е задължително, съгласно т.2 на ТР №1/19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС. В него е прието, че стойностното уравнение на дяловете при разпределение на делбените имоти се извършва на базата на съпоставката на стойността на получения в собственост имот и стойностното изражение на дела от общата делбена маса, изчислена също в парична стойност.
Съобразно дадените от ВКС указания за механизма, по който се изчисляват сумите за уравнение на дяловете, дължимата от съделителя А. Б. сума се определя по следния начин:
Съделителят А. Б. получава с решението по чл.292 от ГПК /отм./ имуществен дял на стойност 23 305лв., в който се включва УПИ ХI-574 на стойност 10540лв.; къща на стойност 9 853лв. и плевня на стойност 2912лв. В дела не се включва бараката, която не е предмет на делбата.
Съответно съделителят И. Б. получава имуществен дял на стойност 20 413лв., от които УПИ VI-574 на стойност 10 560лв. и къща на стойност 9853лв.
Двамата съделители имат равни дялове в дворните места; квотите им на съсобственост в двете къщи са 5/8 за И. и 3/8 за А., а в плевнята - ¼ за И. и ¾ за А.. Наследственото имущество е на стойност 43 845лв.
От него А. има 10 550 лв. място /1/2 от 21 100лв./; 7389,75лв. къща /3/8 от 19 706лв./ и 2184лв. плевня /3/4 от 2912лв./, или общо 20 123,75 лв.
От общото имущество И. има 10 550 лв. място /1/2 от 21000лв./; 12 316лв. къща /5/8 от 19 706лв./ и 728лв. плевня /1/4 от 2912лв./, или общо 23 594,25 лв.
При стойностно изражение на дела на А. от общата делбена маса в размер на 20 123,75 лв., той получава имущество на стойност 23 305 лв. и следователно дължи на И. сумата от 3 181,25 лв. за уравнение на дяловете. Толкова е и сумата, която не достига на И., за да получи имущество, равно на дела му в общата делбена маса. Като е присъдил освен тази сума още 6194,25 лв. за уравнение на дяловете, въззивният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено в тази част.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение №239 от 04.04.08г. по гр.д.№1185/07г. на Софийския окръжен съд в обжалваната част, с която А. С. Б. е бил осъден да заплати на И. С. Б. допълнително сумата от 6194,25лв. за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА И. С. Б. да заплати на А. С. Б. сумата от 654лв. разноски за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: