Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 119


гр. София, 18.03.2022 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на II т. о. в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: Татяна Върбанова
Членове: Петя Хорозова
Иванка Ангелова

като изслуша докладваното от съдия Ангелова ч. т. д. № 551 по описа за 2022 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал.2, т.1 ГПК.

Постъпила е молба от „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, чрез редовно упълномощения адвокат Д. С., с искане за спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно Решение № 269/28.02.2022 г. постановено по в. гр. д. № 2345/2021 г. на Апелативен съд – София.
С решението на въззивния съд е отменено решение No 260060/07.05.2021 г., постановено от Софийския окръжен съд, Търговско отделение, 1-ви състав по т. дело No 103/2020 г. в частта, с която ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД е осъдено да заплати на Е. Я. Т. обезщетение за неимуществени вреди над 30 000 /тридесет хиляди/ лева до присъдените 40 000 /четиридесет хиляди/ лева и вместо него е постановил, че отхвърля иска на Е. Я. Т. предявен на основание чл.432 КЗ срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за разликата над 30 000 /тридесет хиляди/ лева до присъдените от Софийския окръжен съд 40 000 /четиридесет хиляди/ лева. Със същия съдебен акт е отменено решение No 260060/07.05.2021 г., постановено от Софийския окръжен съд, Търговско отделение, 1-ви състав по т. дело No 103/2020 г. в частта, с която „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД е осъдено да заплати на адв. Р. М. възнаграждение за процесуално представителство пред Софийския окръжен съд над 1 297, 50 /хиляда, двеста деветдесет и седем лева и 50 ст./, отменено е решение No 260060/07.05.2021 г., постановено от Софийския окръжен съд, по т. дело No 103/2020 г. в частта, с която „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД е осъдено да заплати на Софийския окръжен съд държавна такса и разноски по делото над 3 325 /три хиляди, триста двадесет и пет/ лева, като и потвърдено решението на Софийския окръжен съд в останалата му обжалвана част.
Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на второ отделение, за да се произнесе по искането с правно основание чл. 282, ал. 2 ГПК, съобрази следното:
Видно от изготвената служебна справка от счетоводството на ВКС е, че по специалната набирателна сметка на ВКС в БНБ молителят в настоящото производство е депозирал обезпечение в размер на 89 425, 55 лв. /осемдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и пет хиляди и петдесет и пет стотинки/, от които 70 000 лв. главница, представляваща присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди, както следва: 40 000 лв. в полза на М. Т. К. и 30 000 лв. в полза на Е. Я. Т., както и 19 425, 55 лв. /изтекла законна лихва за периода от 20.06.2019 г. до 14.03.2022 г./.
Против осъдителното въззивно решение, постановено на 28.02.2022 г., в преклузивния срок по чл. 283 ГПК е постъпила касационна жалба, приложена към молба с вх. № 5605/15.03.2022 г. по вх. рег. на Апелативен съд - София, като към нея е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, както и доказателства за внасяне по сметката на ВКС за държавни такси в БНБ на дължимата за производството по чл. 288 ГПК държавна такса по чл.18, ал.2, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на 30 лв.

Предвид гореизложеното, съдът констатира, че са налице условията по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК за спиране на изпълнението на обжалваното от ЗАД ”ДаллБогг: Живот и Здраве” АД въззивно Решение № 269/28.02.2022 г. постановено по в. гр. д. № 2345/2021 г. на Апелативен съд – София.
Водим от горното, Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на невлязло в сила въззивно Решение № 269/28.02.2022 г. постановено по в. гр. д. № 2345/2021 г. на Апелативен съд – София.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от същото да се връчи незабавно на молителя – „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.