Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 281

София, 26.07.2022 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ
Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА


изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 3036/2021 г.
Производството е по чл. 288 ГПК.
Постъпила е молба от адвокат Ж. Н. Н. от САК,особен представител на Н. А. А., за определяне възнаграждение за особен представител.
Адвокатът, назначен за процесуален представител в хипотезата на чл. 47, ал. 6 ГПК изпълнява функция в интерес на правосъдието, назначен е от съда, който определя размера на адвокатския му хонорар съобразно същата разпоредба и постановява заплащането му с всеки акт по чл. 81 ГПК. Ответникът по касационната жалба „Олимп-Ю.В.-имотите в София“ ЕООД, [населено място], трябва да бъде задължен в едноседмичен срок от съобщението да внесе депозит от 570 лв. по сметка на ВКС за възнаграждение за особения представител на касатора адвокат Ж. Н. Н. от САК, като в противен случай ще бъде осъден да заплати същата сума.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.
О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА „Олимп-Ю.В.-имотите в София“ ЕООД, [населено място], в едноседмичен срок от съобщението да внесе депозит от 570 лв. по сметка на ВКС за възнаграждение за адвокат Ж. Н. Н. от САК - особен представител на Н. А. А., като в противен случай „Олимп-Ю.В.-имотите в София“ ЕООД ще бъде осъдена да заплати същата сума.

Определението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ:1.2.