Ключови фрази
Делба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност


1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 410


гр. София, 20.07.2012 г.


Върховен касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети юли две хиляди и дванадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА


като изслуша докладваното от съдия И.
ч.гр.д. № 369 по описа за 2012 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от адв.М.Р. и адв.С.Й.-пълномощници на И. Д. Н., срещу определение от 15.03.2012 г., по ч.гр.д. № 3669/2012 г., по описа на Софийски градски съд, гражданско отделение, с което е оставена без уважение частната й жалба срещу определение от 30.01.2012 г., постановено по гр.д. № 464/2012 г. по описа на Софийски районен съд,ІІ г.о.,67 състав,в частта, с която е прекратено производството по исковете за делба на недвижими имоти № ... и №.... в землището на [населено място] под № .. и № ... от исковата молба и делото в тази му част е изпратено на РС-Елин Пелин по компетентност.
Като основание за допускане на касационния контрол се позовава на всички основания визирани в чл. 280 ал. 1 ГПК, като е изложил и процесуалноправния въпрос, който е от значение за конкретната хипотеза, а именно: допустимо ли е да не се приложи разпоредбата на чл.116 ГПК,при положение,че се касае за предявен иск за делба на няколко недвижими имоти,които се намират в различни райони.
Ответникът по частната касационна жалба – И. Д. М. не е подал писмен отговор в срока по чл. 276 ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд,Първо гражданско отделение, след като прецени данните по делото и релевираните доводи, приема следното:
Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна в преклузивния едноседмичен срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията на чл. 284 ал. 3, т. 1 от ГПК, доколкото в нея и изложението се съдържа твърдение за наличие на основанието по чл. 280 ал. 1, т. 3 ГПК.
За да потвърди първоинстанционното определение въззивният съд по същество е преповторил мотивите на районния съд, като е посочил, че е процесуално недопустимо ,поради предявяване с една искова молба на обективно съединени искове,всеки от които може да е предмет на отделно производство,това да доведе до промяна на местно компетентния съд по местонахождение на имота.
При проверка на основанията за допускане на касационно обжалване настоящата инстанция счита,че е налице соченото основание по чл.280, ал.1,т.2 ГПК.
Родовата подсъдност на предявените обективно съединени искови претенции е районен съд като първа инстанция по аргумент от чл.103 и чл.104 ГПК,а съгласно чл.119, ал.1,предл.2 ГПК за нея съдът следи служебно.
Местната подсъдност по исковете за делба се определя съгласно разпоредбата на чл.109,ал.1,предл.2 ГПК и това е районният съд, в района на който се намира населеното място, където е местонахождението на недвижимия имот, предмет на исковата претенция. При обективно съединени искови претенции, с предмет недвижими имоти, намиращи се в различни съдебни райони, местната подсъдност се определя съгласно разпоредбата на чл.116,ал.1,предл.2 ГПК.Ищецът е този, комуто законодателят е предоставил възможност да избере пред кой местно компетентен съд по една от исковите претенции да предяви обективно съединените искови претенции.
В настоящия случай ищецът е избрал районния съд, в района на който се намира един от недвижимите имоти – под № 1 в исковата молба,а именно Софийски районен съд.Избраната от ищеца местна подсъдност, отговаряща на определената от закона местна подсъдност на един от обективно съединените искове, обвързва сезирания съд и той не може да препраща делото на местно компетентен съд по друг от обективно съединените искове, дори при направено възражение за неподсъдност по чл.119,ал.2 ГПК.
Съобразно изложеното обжалваното определение е валидно, процесуално допустимо,но неправилно.Допуснато е нарушение по приложението на чл.116,ал.1,предл.2 ГПК.Надлежният съд за разглеждане на исковите претенции за делба е Софийски районен съд,поради което определението следва да бъде отменено,а делото да се върне на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на исковите претенции, с предмет всички недвижими имоти.
В. от изложеното Върховният касационен съд, състав на І г.о.


О П Р Е Д Е Л И :


ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на въззивно определение от 15.03.2012 г., по ч.гр.д. № 3669/2012 г., по описа на Софийски градски съд.
ОТМЕНЯ определение от 15.03.2012 г., по ч.гр.д. № 3669/2012 г., по описа на Софийски градски съд,с което е оставено в сила определение от 30.01.2012 г., постановено по гр.д. № 464/2012 г. по описа на Софийски районен съд,ІІ г.о.,67 състав,в частта, с която е прекратено производството по исковете за делба на недвижими имоти № ... и № .... в землището на [населено място] под № .. и № .... от исковата молба и делото в тази му част е изпратено на РС-Елин Пелин по компетентност.
ВРЪЩА делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на исковите претенции, с предмет всички недвижими имоти.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: