Ключови фрази


1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114

София, 30.06.2022 година

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Гълъбина Генчева
при секретар
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 548 от 2022 година, и за да се произнесе взе предвид следното:
С определение №60150 от 30.11.2021г., постановено по ч.гр.д.№4777/2021г. по описа на ВКС, I г.о., изпълнението на въззивното решение на Софийски апелативен съд, постановено на 10.11.2021г. по в.т.д.№672/2021г. е спряно на основание чл. 282, ал. 2 ГПК.
С определение №254 от 06.06.2022г., постановено по настоящето дело, не е допуснато до касационно обжалване въззивно решение №686 от 10.11.2021г., постановено от Софийския апелативен съд, V състав по в.т.д.№672/2021г., с което „Енерджи Съплай“ ЕООД е осъдено да заплати на основание чл. 49 вр. чл. 45 ЗЗД на „Свилоцел“ ЕАД сумата от 397729.99лв.
Постъпила е молба от „Енерджи Съплай“ ЕООД, ответник в производството по предявения от „Свилоцел“ ЕАД иск, с искане внесената от дружеството парична гаранция по направеното искане за спиране в размер на 397720.99лв. да бъде върната по посочената в молбата банкова сметка.
Препис от молбата е изпратен до ответника по касационна жалба „Свилоцел“ ЕАД за становище, като със заявление вх.№5623/29.06.2022г. дружеството е уведомило съда, че „Енерджи Съплай“ ЕООД доброволно му е изплатило изцяло на 27.06.2022г. присъдените с решение №686/10.11.2021г. по в.т.д.№672/2021г. на САС суми. Поради това моли депозираната по сметка на ВКС парична гаранция да бъде върната на вносителя.
За да се произнесе по искането, настоящият състав на ВКС взе предвид следното:
Действително съгласно чл. 282, ал. 5 ГПК когато е обезпечено изпълнението на присъдено вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено, каквато хипотеза в случая не е налице. Следва обаче да бъде съобразена целта, с която обезпечението се внася по набирателната сметка на съда, а именно да послужи за обезпечение на вземането на ищеца по предявения от него иск след като въззивното решение влезе в сила. В хипотеза, при която длъжникът-ответник в исковия процес, доброволно е изпълнил задължението си и е изплатил посочената във въззивното решение сума, следва да се приеме, че тази цел е постигната и внесеното обезпечение следва да бъде освободено и върнато на вносителя. В същия смисъл е и становището на дружеството, в чиято полза е постановено осъдителното въззивно решение.
Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

РАЗПОРЕЖДА внесената като обезпечение от „Енерджи Съплай“ ЕООД с преводно нареждане от 26.11.2021г. сума в размер на 397 720.99 лв. (триста деветдесет и седем хиляди седемстотин и двадесет лева и 99 ст.) да се преведе на „Енерджи Съплай“ ЕООД по банков път по банкова сметка в “О.“ АД, IBAN [банкова сметка] с титуляр „Енерджи Съплай“ ЕООД.
Препис от определението да се изпрати на главния счетоводител на ВКС за изпълнение.

Председател:

Членове: