Ключови фрази


5
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 60272
София, 21.06.2021 г.
Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 364/2021 година.

Производството е по чл. 288 ГПК.
Подадена е касационна жалба от С. Р. Х.-З., И. Р. Х.-З. и Р. С. Х. (починал на 24. 10. 2020 г., след подаване на касационната жалба, и оставил за единствени законни наследници другите две жалбоподатели), чрез процесуалния им представител адв. К. И., против решение № 149 от 20. 05. 2020 г. по гр. д. № 286/2018 г. на ОС - Перник, с което е потвърдено решение № 47 от 17. 02. 2014 г. по гр. д. № 273/2007 г. на РС – Радомир, с което допуснатите до делба наследствени имоти – 17 броя земеделски имоти, между 26 бр. физически лица, групирани в 4 колена, са изнесени на публична продан, на осн. чл. 348 ГПК. Твърди се, че въззивното решение е неправилно, поради постановяването му в нарушение на чл. 69, ал. 2 ЗН, чл. 352, чл. 353 и чл. 348 ГПК, при несъобразяване с обстоятелството, че публичната продан е способ за извършване на делбата, който се прилага по изключение, както и че водещ при извършване на делбата е принципът за получаване на дял в натура, при парично изравняване неравностойността на дяловете. Не е съобразено заключението на вещото лице, предлагащо няколко варианта за поделяемост на имотите по колена. Жалбоподателите се позовават на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – с твърдения за очевидна неправилност на решението.
Останалите съделители не са подали отговори на касационната жалба и не са изразили становище по същата.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:
Първата фаза на делбеното производство е приключила с влязло в сила решение, с което процесните 17 броя земеделски имоти (15 ниви и 2 ливади) са допуснати до делба между 26 физически лица, някои от които след допускане на делбата са починали и на тяхно място са конституирани наследниците им, на осн. чл. 227 ГПК, и понастоящем съделителите са 33 физически лица.
Съсобствеността произтича от наследяване на В. Б. З., поч. 31. 08. 1996 г., който след смъртта си е оставил за наследници Л. В. Л., М. В. А., Е. В. Д. и С. В. Г.. От влязлото в сила решение по допускане на делбата и определените квоти на съделителите е видно, че квотата на Л. В. Л. е определена на 3/6 ид.ч., сборът от квотите на наследниците от коляното на М. В. А. възлиза на 1/6 ид.ч., сборът от квотите на наследниците от коляното на Е. В. Д. възлиза на 1/6 ид.ч. и сборът от квотите на наследниците от коляното на С. В. Г. възлиза на 1/6 ид.ч.
С решение № 47 от 17. 02. 2014 г. по гр. д. № 273/2007 г. на Радомирския районен съд е прието, че делбата не може да бъде извършена чрез теглене на жребий или по реда на чл. 353 ГПК и имотите са изнесени на публична продан, на основание чл. 348 ГПК.
С решение № 293 от 29. 07. 2016 г. по в. гр. д. № 1002/2014 г. на Пернишкия окръжен съд първоинстанционното решение по извършване на делбата е било потвърдено.
С решение № 38 от 2. 05. 2018 г. по гр. д. № 1334/2017 г. на ВКС, 1 г.о. е било отменено решение № 293 от 29. 07. 2016 г. по в. гр. д. № 1002/2014 г. на ПОС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.
В отменителното решение на ВКС е разяснено, че когато се делят сънаследници, които принадлежат към различни колена, делбата най-напред се извършва по колена, а след това вътре в колената. При извършване на делбата водещ е установеният с разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН принцип всеки съделител да получи дял в натура, като неравенството на дяловете се изравнява в пари, който принцип е установен и водещ и в уредбата на съдебната делба в глава 29 на ГПК и е отразен по-конкретно в разпоредбите на чл. 348 и чл. 349 ГПК. Изнасянето на имота на публична продан е уредено като изключение. Разяснено е, че при извършване на делбата по колена съсобствеността не се прекратява напълно, но дяловете се групират по колена, принципът за дял в натура се прилага по отношение на всяко коляно и така се стига до съсобственост между по-малко на брой съсобственици и се запазва и увеличава възможността при следваща делба вътре в коляното някой или някои от съсобствениците да придобият дял в натура. В случая е възможно от допуснатите до делба 17 на брой земеделски имоти с обща площ 80, 424 дка и обща стойност 29416 лева, да бъдат образувани четири дяла, които да съответстват на дяловете на четирите колена – един от 3/6 ид.ч. и три по 1/6 ид.ч..
Указано е при новото разглеждане на делото да се допусне допълнителна съдебно-техническа експертиза със задача вещото лице да изготви други варианти за образуване на дялове, след изготвяне на варианти за разделяне на нивите с най-голяма площ – 11,992 дка, 12, 894 дка и 13,936 дка на самостоятелни имоти, при съобразяване с установените от закона минимални размери, като след приемане на заключението по допълнителната задача същото да се изпрати на ОСЗ за изготвяне или одобряване на проект за обособяване на отделни самостоятелни обекти.
При новото разглеждане на делото е поставена допълнителна задача на вещото лице, която е била изпълнена, а допълнителното заключение – прието.
Същото е изпратено на ОСЗ – Радомир, като с писмо изх. № ПО-04/19. 03. 2019 г. началникът на ОСЗ-Радомир е уведомил съда, че за територията на [населено място] и на [населено място] има одобрени кадастрални карти със заповеди от 22. 05. 2018 г. и от 4. 06. 2018 г., вследствие на което ОСЗ – Радомир не може да изготвя и одобрява проекти на делби на земеделски и горски имоти.
С писмо на началника на СГКК – гр. Перник до ОС – Перник е отговорено, че изпратеното заключение на вещо лице няма статут на проект по смисъла на ЗКИР. Съгласно чл. 28, ал. 1 ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид. Съгласно чл. 51, ал. 5 ЗКИР, за извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани в граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър – отговарящо на изискванията на чл. 17 и вписано в регистъра по чл. 18, т. 5 ЗКИР. След представяне на проект, изработен от правоспособно лице и в съответствие с изискванията на ЗКИР, ще бъде възможно издаване на удостоверение за приет проект.
Писмото е получено в ОС – Перник на 18. 04. 2019 г. По делото са проведени три открити заседания – 18. 09. 2019 г., 20. 11. 2019 г. и 29. 01. 2020 г. Съделителите не са предприели необходимите действия за изготвяне на проект за разделяне на три от допуснатите до делба земеделски имоти в съответствие с изискванията на ЗКИР. С писмо от СГКК – Перник, получено на 29. 11. 2019 г., е уведомен съдът, че няма внесени проекти за изменение, засягащи поземлени имоти с идентификатори ... и ... в [населено място] село и ... в [населено място]. В последното открито заседание процесуалния представител на съделителката Е. Б. е заявил, че последната няма да предприема действия по изготвяне и внасяне на проект за разделяне на три от допуснатите до делба имоти.
При тези данни въззивният съд е приел, че с оглед процесуалното бездействие на съделителите следва да приеме за недоказана възможността за реално поделяне на делбените имоти. Приел е, че делбата не може да бъде извършена по колена, чрез теглене на жребий, поради значително неравенство на дяловете – единият 3/6 а другите три – по 1/6. Приел е, че делбата не може да бъде извършена и чрез разпределение на делбените имоти по колена, на осн. чл. 353 ГПК, поради което единственият възможен способ, с оглед характера на имотите, правата на страните и процесуалното им поведение, е изнасянето им на публична продан и удовлетворяване на съделителите от продажната цена с оглед правата им.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК не са формулирани материалноправни или процесуалноправни въпроси, но както в касационната жалба, така и в изложението към нея се съдържа позоваване на разпоредбата на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на решението и са развити доводи за очевидна неправилност на извода на съда, че при наличие на допуснати до делба 17 на брой земеделски имоти (15 ниви и 2 ливади) и 34 бр. съделители-физически лица, разпределени в 4 колена, единственият способ за ликвидиране на съсобствеността е предвиденият в чл. 248 ГПК – публична продан.
Решението следва да се допусне до касационно обжалване на осн. чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК, за преценка основателността на касационната жалба и проверка съответствието на правните изводи на състава на въззивния съд с установените в ЗН (чл. 69, ал. 2) и ГПК (чл. 348, 350 и 353) правила за извършване на делбата и с разясненията по прилагане на тези правила, дадени с формирана практика на ВКС със задължителен и незадължителен характер.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 149 от 20. 05. 2020 г. по гр. д. № 286/2018 г. на ОС – Перник.
ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите С. Р. Х.-З. и И. Р. Х.-З. в едноседмичен срок от съобщението да представят доказателства за внесена държавна такса в размер на 76 лв. по сметка на Върховния касационен съд, като ги предупреждава, че при неизпълнение в срок на това указание касационната жалба ще бъде върната, а образуваното по нея производство прекратено.
След изтичане на срока за изпълнение на дадените указания делото да се докладва на председателя на отделението – за насрочването му в открито заседание или на докладчика – за прекратяване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: