Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на делба * задължително другарство

Р Е Ш Е Н И Е
№227

гр.София, 07.11.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на втори октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под № 142/2012 година

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 307 от 19.05.2012 год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 1328 от 14.10.2011 год. по в.гр.дело № 1833/2011 год. на Пловдивския окръжен съд, с което е отменено решение № 1623 от 29.04.2010 год. по гр.дело № 7945/2010 год. на Пловдивския районен съд, 13-ти гр.състав и е допусната съдебна делба на намиращите се в [населено място], площад „П. пазара” № *, в поземлен имот с идентификатор № * едноетажни сгради с предназначение за търговия: сграда с идентификатор № * със застроена площ * кв.м. и сграда с идентификатор № * със застроена площ * кв.м. между следните съделители и при квоти: * ид.ч. за М. Д. М.-Г.; * ид.ч. за Д. Д. М.; * ид.ч. за А. А. Я. и * ид.ч. за Е. Г. Я..
Касационното обжалване е допуснато по жалбата на Е. Г. К./Я./ и А. А. Я., които поддържат оплакване за нищожност на решението поради неучастие в делбата на съсобственик на дворното място, върху което са построени сградите. Доколкото по делото има данни, че един от наследниците не е бил конституиран като страна в делбеното производство, касационното обжалване на решението е допуснато, за да се извърши проверка за неговата процесуална допустимост /арг. от чл.75, ал.2 З../.
Ответницата по касация М. Д. М.-Г. е на становище, че жалбата на Е. Г. К./Я./ и А. А. Я. е основателна.
Преди да се произнесе по основателността на жалбата, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. взе предвид следното:
В. съд е приел, че обектите на спорната съсобственост са построени през 1993 год., към който момент ищцата М. Д. М.-Г. била съсобственик, заедно с ответника Д. Д. М. на * идеална част от дворното място при установени със сила на пресъдено нещо по гр.дело № 704/2009 год. на ПРС квоти: * ид.ч. за първата и * ид.ч. за втория или двамата са притежавали съответно * ид.ч. и * ид.ч. от цялото дворно място. Безспорно било, че ответниците/сега касатори/ обладават равни права върху другата * ид.ч. от дворното място, поради което съдът приел, че квотите на съсобственост върху дворното място, които са от значение за правата върху по-късно построените сгради в съсобствения имот от гледна точка на приращението са: * ид.ч. за ищцата, * ид.ч. за ответника М. и по * ид.ч. за ответниците Е. К./Я./ и А. Я.. Прието е, че ответницата/сега касатор/ Е. Г. К./Я./ е придобила * ид.ч. от двора въз основа на договор за продажба с родителите си Н. К. К. и Г. В. К./нот.акт № *, т.*, нот.дело № */* год./, а другата * ид.ч.-по наследство от майка си Н. К. К., която била собственик на * ид.ч. на основание наследствено правоприемство от сестра си Й. К. М. и на основание договор за продажба /нот.акт № *, т.*, нот.дело № */* год./ и договор за дарение /нот.акт № *, т.*, нот.дело № */* год./.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че както обжалваното въззивно решение, така и решението на първата инстанция са недопустими и подлежат на обезсилване поради следните съображения:
В кориците на първоинстанционното гр.дело № 7945/2010 год. на Пловдивския районен съд, 13-ти граждански състав, в найлонов плик, се намира писмо изх.№ 1100-4837/15.07.2010 год. на [община] до Пловдивския районен съд, върху което е поставена резолюция: „В о.з./22.07.10 г.” Писмото съдържа три приложения – удостоверения за наследници на лицата Й. К. М., Д. Д. М. и Л. К. М.. Първото от тях - № 22041 от 14.07.2010 год. касае наследниците по закон на починалата на 28.05.1988 год. Й. К. М., като в него фигурират низходящите на починалата на 04.12.1991 год. нейна сестра Н. К. К., а именно: Е. Г. Я. и В. Г. К.-дъщеря и син. Удостоверението за наследници е било издадено въз основа на съдебното удостоверение от 07.07.2010 год./л.27 от делото/ по молба на ищцата от 06.07.2010 год./л.25/. В хода на съдебното производство, обаче споменатото удостоверение /а и останалите две удостоверения, изпратени от [община]/ не са приобщени към доказателствения материал по делото и не са взети предвид нито от първоинстанционния съд, нито от въззивната инстанция. С оглед спецификата на делбеното производство – реализиране на правото да се иска ликвидиране на съсобствеността върху конкретна вещ и превръщането й в индивидуална собственост, задължително е участието на всички титуляри на правото на собственост /на всички съсобственици/ като главна страна в процеса под страх от недействителност на делбата /арг. от чл.75, ал.2 З../.
Предвид данните, съдържащи се в удостоверение № 22041 от 14.07.2010 год. на [община], като страна в делбеното производство е следвало да бъде конституирано и лицето В. Г. К.-законен наследник на Н. К. К., който има качеството на задължителен другар на останалите страни в процеса.
В заключение, въззивното решение, както и решението на първата инстанция следва да бъдат обезсилени като процесуално недопустими, а делото се върне на Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг състав, при което да се приемат удостоверенията за наследници и се конституира като ответник по делото лицето В. Г. К..
По изложените съображения и на основание чл.293, ал.4, предл.2 ГПК Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решение № 1328 от 14.10.2011 год. по в.гр.дело № 1833/2011 год. на Пловдивския окръжен съд и решение № 1623 от 29.04.2010 год. по гр.дело № 7945/2010 год. на Пловдивския районен съд, 13-ти граждански състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/