Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 54

гр. София, 15.03.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. д. № 2060/2021 г . и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 268029 от 08.03.2021 г. на Н. В. Я. от [населено място] срещу определение № 260420 от 16.02.2021 г. по в. гр. д. № 2183/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е оставена без уважение подадената от жалбоподателката молба по чл. 248 ГПК за изменение на постановеното по същото дело въззивно решение № 260506 от 09.12.2020 г. в частта му за разноските.
Върховният касационен съд, II г. о., преценявайки данните по делото, намира следното:
Срещу решение № 260506 от 09.12.2020 г. по в. гр. д. № 2183/2020 г. на Пловдивския окръжен съд е подадена касационна жалба Н. В. Я., по която е образувано гр. дело № 2061/2021 г. по описа на ВКС, II г. о.
Произнасянето на съда по частната жалба е свързано с произнасянето по касационната жалба и не се налага отделно разглеждане на частната жалба от касационната жалба срещу въззивното решение, поради което настоящото ч. гр. дело № 2060/2021 г. следва да се присъедини към гр. дело № 2061/2021 г. по описа на ВКС, II г. о., за общото им разглеждане в едно производство под номера на последното дело и за постановяване на общ съдебен акт по тях на основание чл. 213 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г. о.,
О П Р Е Д Е Л И:

П р и с ъ е д и н я в а ч. гр. дело № 2060/2021 г. към гр. дело № 2061/2021 г., двете по описа на ВКС, ІІ г. о., за общото им разглеждане в едно производство под номера на последното дело и за постановяване на общ съдебен акт по тях.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: