Ключови фрази

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 138

София, 15.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на седми юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д. № 3442 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на А. Р. К., А. Р. О., З. Р. М., Е. Р. И., А. Р. И. и С. Р. И. срещу определение № 78 от 28.06.2018 г. по ч. гр. д. № 100/2018 г. на Великотърновския апелативен съд.
Жалбоподателите считат обжалваното определение за очевидно неправилно и незаконосъобразно. Поддържат, че е налице основанието по чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване по въпроса важат ли правилата за недопустимост на касационното обжалване по чл. 280, ал.3 ГПК при иск за защита на владението върху недвижим имот.
Ответниците в производството А. С. М., А. С. М., Н. С. М., Ж. С. М., Д. С. М., Н. Ф. И., Р. Н. Ф. и А. Н. Ф. оспорват жалбата.
С определение № 235 от 02.11.2018 г. по настоящото дело производството е спряно до постановяване на тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС.
С приемането на ТР № 2/2018 от 23.06.2022 г. по тълк. д. № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС основанието за спиране на производството по настоящото частно дело е отпаднало, поради което то следва да бъде възобновено.
По съществото на частната касационна жалба Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:
С обжалваното определение на Великотърновския апелативен съд е потвърдено разпореждане № 8/04.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд, с което е върната като недопустима на основание чл. 274, ал. 4 ГПК частната касационна жалба срещу определение № 732 от 09.10.2017 г по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд. С това определение е потвърдено протоколно определение от 26.06.2017 г. по гр. д. № 825/2015 г. на Тетевенския районен съд, с което е отхвърлена молбата на общия наследодател на жалбоподателите Русин И. К. за възстановяване на срока за обжалване на решението по гр. д. № 825/2015 г.
Апелативният съд е приел, че решението по посоченото дело на Тетевенския районен съд е постановено по иск с цена 19,25 лв., равняваща се на ј от данъчната оценка на процесния имот, съгласно чл.69, ал.1, т.3 ГПК. Съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК това решение не подлежи на касационно обжалване, а съгласно чл.274, ал.4 ГПК не подлежи на касационно обжалване и определение № 732/09.10.2017 г по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд, постановено в частно производство по жалба срещу определение на районния съд за възстановяване на срок за обжалване.
Частната касационна жалба срещу определение № 78 от 28.06.2018 г. по ч. гр. д. № 100/2018 г. на Великотърновския апелативен съд, която е предмет на производството по настоящото дело, е процесуално допустима и следва да се разгледа в производство по чл.274, ал.3, т.1 ГПК. Тя е подадена в срок, от надлежна страна, срещу определение на апелативен съд, с което се потвърждава преграждащо определение на окръжния съд.
Върховният касационен съд е длъжен служебно да упражни контрол за допустимост на обжалваното определение, съгласно чл.274, ал.3, вр. чл.280, ал.2, предл.2 ГПК. Определението на апелативния съд е процесуално недопустимо, тъй като компетентен да се произнесе по частна жалба срещу разпореждане на окръжния съд за връщане на частна касационна жалба е ВКС, а не апелативният съд. Когато връща касационна жалба или частна касационна жалба окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като администриращ съд – в този смисъл мотивите на т.10 на ТР № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, и на ТР № 2/2018 от 23.06.2022 г. по тълк. д. № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. Затова разпореждането на окръжния съд не попада в приложното поле на чл.274, ал.2, изр.1, предл.2 ГПК и апелативният съд не е компетентен да се произнесе по частна жалба срещу него. Обжалваното определение на Великотърновския апелативен съд следва да бъде обезсилено в тази част и ВКС да постанови ново, с което да се произнесе в производство по чл.274, ал.2, вр. чл.274, ал.1, т.1 ГПК по съществото на частната жалба срещу разпореждане № 8/04.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд.
С разпореждане № 8/04.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд е върната като недопустима на основание чл. 274, ал. 4 ГПК частната касационна жалба срещу определение № 732 от 09.10.2017 г по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд, с което е потвърдено протоколно определение от 26.06.2017 г. по гр. д. № 825/2015 г. на Тетевенския районен съд, с което е отхвърлена молбата на общия наследодател на жалбоподателите Русин И. К. за възстановяване на срока за обжалване на решението по гр. д. № 825/2015 г. Окръжният съд е изхождал от цената на предявения иск по чл.75 ЗС, която е под 5 000 лв. и от принципа, заложен в чл.274, ал.4 ГПК, че не подлежат на касационно обжалване определения по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Прието е, че решението по чл.75 ЗС не подлежи на касационно обжалване на основание чл.280, ал.3 ГПК.
Разпореждане № 8/04.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд е правилно. То съответства на практиката на ВКС, в която се приема, че владелческите искове по чл.75 и чл.76 ЗС не попадат в изрично предвидените в чл. 280, ал. 3 ГПК изключения и въззивните решения по тях не подлежат на разглеждане от ВКС, ако цената им е до 5000 лв. - определение № 264 от 5.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4529/2018 г., I г. о., определение № 154 от 26.09.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 2570/2017 г., II г. о., определение № 31 от 19.02.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 367/2018 г., определение № 114 от 20.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1614/2019 г., I г. о., и др. След като една касационна жалба срещу решение по иск с правно основание чл.75 ЗС не подлежи на разглеждане от ВКС поради това, че цената на иска е под 5000 лв. /чл.280, ал.3, т.1 ГПК/, то не подлежи на разглеждане и частна касационна жалба във връзка с процесуален въпрос, който се поставя по такова дело – чл.274, ал.4 ГПК.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч. гр. д. № 3442/2018 г. на ВКС, I-во г.о.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 273/03.02.2022 г. по ч. т. д. № 251/2022 г. на Софийския апелативен съд в частта, с която е потвърдено разпореждане № 482/03.12.2021 г. по гр.дело № 595/2021 г. на Софийския окръжен съд.
ОБЕЗСИЛВА определение № 78 от 28.06.2018 г. по ч. гр. д. № 100/2018 г. на Великотърновския апелативен съд.
ПРИЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба вх. № 754 от 29.01.2018 г. на А. Р. К., А. Р. О., З. Р. М., Е. Р. И., А. Р. И. и С. Р. И. срещу разпореждане № 8/04.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 8/04.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 542/17 г. на Ловешкия окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: