Ключови фрази

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 14
София, 25.01.2022 година

ЛАДА ПАУНОВА – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах депозираните от осъдения И. М. Я. и адв. Н. – служебен защитник, искания за възобновяване на н.о.х.д. № 1224/2019 г. на Окръжен съд - Варна, с вх. № 652 от 25.01.2022 г. на ВКС,

УСТАНОВИХ:
В подадените искания се релевира основание за възобновяване по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.
С присъда № 17/20.02.2020 г. по н.о.х.д. № 1224/2019 г. на Окръжен съд - Варна И. М. Я. е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК; чл. 211, пр. 3, вр. чл. 209, ал. 1 от НК; чл. 206, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от 12 години.
С въззивна присъда № 8 от 03.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № 130/2020 г. Апелативен съд – Варна е отменил първоинстанционната присъда в частта, с която подсъдимият Я. е оправдан, и вместо това го е признал за виновен по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК с пострадал Й. И., и му е наложил едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от 12 години. В останалата част присъдата е потвърдена.
По подадена касационна жалба от подсъдимия Я. чрез адв. К. е образувано производство пред ВКС по реда на глава XXIII от НПК. Постановено е решение № 22 от 14.06.2021 г. по н.д. № 774/2020 г., II н.о., с което е изменен въззивният съдебен акт, като е намален размера на наказанията на подс. Я. и на наложеното му общо наказание на 7 години „лишаване от свобода“.
Постъпилото искане за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК е процесуално недопустимо и не може да инициира производство по възобновяване, поради следните съображения:
Атакуваният съдебен акт вече е бил предмет на проверка по реда на Глава двадесет и трета от НПК. Извършеният касационен контрол изключва възможността за последващ такъв по реда на извънредния способ за проверка на влезли в сила съдебни актове, тъй като производството по възобновяване не може да бъде образувано по искане на страната, чийто правен интерес е бил защитен по подадена от нея жалба по реда на касационното производство. В случая, осъденият чрез процесуалния си представител е сторил точно това, като е депозирал жалба, въз основа на която е било образувано касационно производство, финализирало с решение № 22 от 14.06.2021 г. по н.д. № 774/2020 г., II н.о.
Делата, които са проверени по касационен ред по жалба на подсъдимия, който прави и искането за възобновяване (както е в конкретния казус), не подлежат на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела (по аргумент на противното – чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК). Съществуват изключения от това правило, в хипотезите на чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5, изр. 2 от НПК, каквито в случая не са налице.
С оглед изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на първоинстанционния съд – Окръжен съд – Варна.
Препис от разпореждането да се изпрати на осъдения И. М. Я. и адв. Н. - за сведение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ЛАДА ПАУНОВА

см