Ключови фрази
Делба * недопустимост на решение * нищожност на делба * делба * прехвърляне на спорното право


4
Р Е Ш Е Н И Е

N 332


София, 27.12. 2012г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и дванадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛ ЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова
като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело N 1175 / 2011 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл.290 и сл. ГПК.
Л. Г. П., Р. Г. Р. , А. Д. К., Г. Д. К., Н. Г. К. и [фирма] [населено място] чрез пълномощника си адв. Г. са обжалвали въззивното решение на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІV-Г състав от 09.07.2010г. по гр.д.№ 3144/2004г. по допускане на делбата.
Ответниците не са изразили становище по касационната жалба.
Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определение по чл.288 ГПК от 05.06.2012г. основание чл.280 ал.1 т.2 ГПК по процесуалните въпроси : 1. допустимо ли е решение, постановено по отношение на починала страна и 2. нищожна ли е делбата на основание чл.75 ал.2 ЗН, когато е допусната без участието на собственик, придобил права по време на първата фаза на делбения процес, и може ли той да участва като главна страна в процеса в отклонение от правилото на чл.121 ал.2 изр.2 ГПК /отм./, при действието на който е разгледан спора от инстанциите по същество.
По въпросите, по които е допуснато касационното обжалване Върховният касационен съд, първо гражданско отделение намира следното:
Както при действието на отменения ГПК, така и по реда на чл.290 ГПК / решение 289 /2011г. по гр.д.№ 796/2010г. на ВКС, І г.о. решение № 124 от 18.04.2011 по гр.д.№ 524 / 2010г. на ВКС, ІІ г.о. / се приема в съдебната практика, че решението, което е постановено по отношение на страна, която е починала преди датата на провеждане на заседанието, в което е даден ход на устните състезания е процесуално недопустимо като постановено по отношение на неправосубектна страна. Тази практика се споделя и от настоящия състав.
По втория процесуалноправен въпрос за необходимостта в делбата да участват и страните, на които спорното право е прехвърлено преди постановяване на решението по допускането й, настоящият състав на ВКС намира следното:
С ППВС 4/1964г. е прието, че общата разпоредба на чл.121 ГПК /отм./ има приложение и в делбата относно реда за конституиране на приобретателите при прехвърляне на спорното право по време на висящия делбен процес . Това тълкуване се налага да бъде прецизирано с оглед промяната в нормативната уредба на вписванията. С изменението на ЗС от 2000г. /Д.в.бр.34/2000 г./ в чл. 112 се добави, че подлежат на вписване освен актовете, с които се прехвърля правото на собственост и се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, също и „актове, с които се признават такива права“. На това основание / чл.114 ал.1 б.“а“ във връзка с чл.112 ал.1 б.“а“ ЗС / след 28.04.2000г. 2000г. подлежат на вписване и исковите молби по делбените искове.
Съгласно разпоредбата на чл.121 ал.1 и 3 ГПК /отм./, идентичен по съдържа ние с чл.226 ГПК ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни , но във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя с изключение на действието на вписването когато се касае за недвижим имот и за придобиване на собственост на движими вещи чрез добросъвестно владение.
Особеност на делбеното производство е, че за да породи правно действие съдебното решение, в делбата трябва да участват всички съсобственици /сънаследници/. Неучастието на някои от тях води до нищожност на делбата по силата на чл.75 ал.2 ЗН като тази нищожност е от материално правно естество - нищожна е самата делба, а не решенията, с които е допусната и извършена, затова за прекратяване на съсобствеността следва да се извърши нова делба с участието и на тези съсобственици, които не са били конституирани като страни в предходната делба. Именно на това основание съсобствениците са задължителни другари и съдът трябва служебно да следи за участието на всички съсобственици в делбата . Това е необходимо, за да може делбеното производство да постигне целеният ефект – прекратяване на съсобствеността и да не се наложи това да стане в нов процес.
От друга страна при прехвърлянето на спорното право по време на делбения процес от съделител на трето лице, когато преценява дали всички съсобственици участват в делбата, съдът е длъжен да съобрази и действието на вписването на исковата молба с оглед на предпоставките на чл.121 ал.3 ГПК /отм./. Когато исковата молба е вписана и след това е прехвърлена идеална част от делбен имот, приобритателят във всички случаи ще бъде обвързан от решението т.е. правното му положение ще бъде същото като на главна страна-участник в делбата и няма да е допустим нов делбен процес , основан на разпоредбата на чл.75 ал.2 ЗН . В този смисъл е практиката след изменението на чл.112 ЗС от 25.04.2000 г.– решение № 1308 от 12.01.2009 г. по гр. д. № 5322/2007 г.на ВКС, І г.о.
Когато обаче исковата молба не е вписана или спорното право е прехвърлено преди вписване на исковата молба при задължение за вписването й, чл.121 ал.3 ГПК /отм./ няма да влезе в действие и решението няма да обвърже приобретателя, което ще има за последица нищожност на делбата. Именно в този случай съдът може в изпълнението на задължението си да следи служебно за участието на всички съсобственици в делбата като задължителни другари да конституира в процеса третото лице -приобретател, ако то желае да встъпи като главна страна, въпреки несъгласието на останалите страни- решение № 165 от 10.06.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1337/2010 г., II г. о..

При липса на задължение за вписване на исковата молба, каквато е хипотезата преди 2000г. ще важи разрешението, дадено в ППВС 4/1964г. и приобретателят ще може да встъпи само със съгласие на останалите страни, а ако не встъпи, ще бъде обвързан от решението, каквато е била константната практика по делбените дела преди 2000г. - решение № 46 от 3.VI.1982 г. по гр. д. № 3/82 г. на ВС, ОСГК, решение № 521 от 22.V.1991 г. по гр. д. № 202/91 г., на ВС, I г. о., решение № 977 от 10.V.1976 г. по гр. д. № 512/76 г. на ВС ,I г. о. Това разрешение не се отнася за разпореждането между съсобствениците- страни в делбеното производството, защото те не са трети лица в делбата. При изявление за встъпване като главна страна на приобретателя, следва да бъде изискано становище от останалите съделители и конституирането следва да се допусне, ако те дадат съгласие за заместване на съсобственика – прехвърлител.

По основателността на касационната жалба.

С оглед отговора на първия процесуалноправен въпрос и при съобразяване на данните по делото, че последното съдебно заседание на въззивния съд е проведено на 16.06.2010г. , а съделителят Д. Я. Ц. е починал преди това, на 05.12.2008г. и решението е постановено по отношение на него като му е определена квота, е основателен доводът на касаторите за недопустимост на решението. Ето защо то следва да бъде обезсилено на основание чл.293 ал.4 във връзка с чл.270 ал.3 ГПК и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.
При новото разглеждане на делото във връзка с правилното конституиране на страните следва да бъде съобразен отговорът на втория процесуалноправен въпрос , както и материалноправната легитимация на продавачите по нот.акт №3/2001г. и нот.акт № 100/2000г. при евентуалното представяне от заинтересованата страна [фирма] на нотариалните актове, с които са се легитимирали праводателите им. Следва също така да се зачетат правата на съделителя А. К. , придобити по наследствено правоприемство от Ж. П. извън разпоредената 1/10 ид.ч. с нот. акт № 16/2000г.
Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА въззивното решение на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІV-Г състав от 09.07.2010г. по гр.д.№ 3144/2004г. по допускане на делбата и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Софийския градски съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: