Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 94/08.06.2022

Гр. София, 02.06.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на втори юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Камелия Маринова
Членове: Веселка М.
Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. № 3134/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 307 ГПК.
С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 01.10.2021 г., производството по делото е спряно до постановяване на тълкувателно решение по тълк. д. № 6/2020 г. на ОСГТК на ВКС. С приемане на тълкувателното решение и обявяването му на 20.05.2022 г. са отпаднали пречките за движение на настоящото дело, поради което производството по него следва да бъде възобновено.
С тълкувателно решение № 6/20.05.2022 г. по тълк. д. № 6/2020 г. на ОСГТК на ВКС, е прието, че не подлежат на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1 ГПК за възлагане на недвижими имоти.
С оглед приетия тълкувателен акт молбата за отмяна на влязло в сила постановление за възлагане по чл. 496, ал. 1 ГПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото подлежи на прекратяване.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 3134/2021 г. на ВКС, Второ гражданско отделение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на А. Б. М. за отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот от 01.12.2017 г. по изп. д. № 20158490400711 на частен съдебен изпълнител А. П., рег. № 849 в КЧСИ, с което на основание чл. 496, ал. 1 ГПК на В. А. В. е възложен следния недвижим имот: 1/2 ид. ч. от апартамент № 21, находящ се в жилищна сграда в [населено място], [улица], на пети етаж, със застроена площ 183,41 кв. м.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3134/2021 г. по описа на ВКС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: