Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 40
гр. София, 16.03.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3822/2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. Б. З. от [населено място], чрез адвокат М. М., срещу въззивно решение № 10279 от 01.04.2021 г., постановено по гр. д. № 5938/2019 г. на Софийския апелативен съд, с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение № 5916 от 05.08.2019 г. по гр. дело № 4230/2017 г. на Софийския градски съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от касаторката против С. Д. Б. и Д. Б. Б. иск по чл.108 ЗС за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищцата собственик на основание договор за покупко-продажба, обективиран в нот.акт № 200/2007г., на недвижим имот – ателие със застроена площ от 64 кв.м, находящо се в [населено място], [улица], V тавански етаж, с идентификатор ***** по КККР на [населено място].
Видно от мотивите на първоинстанционното решение съдът е формирал воля да отхвърли предявения иск с правна квалификация чл.108 ЗС както в неговата установителна част за признаване принадлежността на правото на собственост върху имота в патримониума на ищцата, така и в неговата осъдителна част за предаване владението върху него, но въпреки това отхвърлителен диспозитив за това в решението липсва. Ето защо настоящият състав на ВКС намира, че в решението е налице допусната очевидна фактическа грешка, която компетентен да отстрани е Софийският градски съд.
С оглед изложеното настоящото производство следва да се прекрати, а делото следва да се изпрати на Софийския градски съд за произнасяне по реда на чл. 247 ГПК, след което делото следва да се изпрати отново на ВКС за произнасяне по реда на чл. 288 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, II г. о.,
О П Р Е Д Е Л И:

П р е к р а т я в а производството по гр. д. № 3822/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, II г. о.
И з п р а щ а делото на Софийския градски съд за произнасяне по реда на чл. 247 ГПК относно наличие на очевидна фактическа грешка в решение № 5916 от 05.08.2019 г. по гр. д. № 4230/2017 г. по описа на същия съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: