Ключови фрази
Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имотР Е Ш Е Н И Е


N 159

София ,26.09.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДАВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО гражданско отделение в открито съдебно заседание на шести юни, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Нинова
ЧЛЕНОВЕ: Костадинка Арсова
Светлана КалиноваПри участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 1218 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по чл.290 и сл. ГПК .
С определение № 150 от 22.03.2013 г. по гр.д. № 1218 от 2013 г. по касационната жалба на И. М. Й. е допуснато обжалване на решение № 1890 от 19.10.2012 г. по гр.д. № 1761 от 2012 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 195 от 19.01.2012 г. на Варненския районен съд по гр.д. № 700 от 2007 г., постановено по втората фаза на делбата при условията на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите : приложима ли е разпоредбата на чл.288, ал.3 ГПК / отм./ за възлагане на недвижим имот при наличието на съсобственост , възникнала на смесени основания и какви ?
В касационната жалба навежда оплаквания за нарушения по чл.281, ал.1, т.3 ГПК и моли по реда на чл.293, ал.2 ГПК да се постанови ново решение по съществото на спора като желае приложението на тълкуването, дадено с ТР № 1 от 2004 г. на ОСГК на ВКС .
Ответниците Р. Ц. Г., Й. Н. Й., И. М. Т., З. Г. Т. и Н. Ц. Г. не са взели становище в съдебно заседание.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :
Жалбата е допустима защото е подадена от надлежна страна, срещу съдебен акт, които засяга материалните и права, в срока по чл.283 ГПК.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Постановеното решение е неправилно защото въззивният съд не се е съобразил с обстоятелството, че се касае до съсобственост, която първоначално е възникнала по силата на суперфиция в полза на два самостоятелни субекта, от една страна съпрузите Т. , а от друга наследодателя Й.. По силата на учредената суперфиция са изградени две жилища, които са ситуирани в двуетажна жилищна сграда и между лицата, е налице съсобственост върху двете жилища при равни квоти. Следователно първоначално е необходимо да се извърши делбата между съсобствениците, в чиято полза е отстъпеното право на строеж и е реализирана сграда върху държавно дворно място. Едва със смъртта на Й. е открито наследството само върху неговата идеална част. Делбата между наследниците на Й. е необходимо да се извърши при наличието вече на реален обект на собственост . Едва в този случай можем да се позовем на т.7 на ТР № 1 от 19.05.2004 г. на ОСГК на ВКС. Решението е неправилно и следва да се отмени и тъй като се намираме в хипотезата на чл.293, ал.1 ГПК трябва да се постанови нов съдебен акт по същество, без да е необходимо връщането на делото за нова разглеждане от въззивната инстанция.
С решение № 1143 от 15.04.2009 г. по гр.д. № 700 от 2007 г. е допусната делба на двуетажна жилищна сграда с апартаменти на първия и втория етаж.
До делба са допуснати следните имоти :
-апартамент на първия етаж със застроена площ от 107, 85 кв.м. състоящ се от входно антре, две спални, хол, трапезария с кухненска ниша, , изолационно антре,баня, тоалет и два балкона ведно с мазе № 1 с площ от 19.75 кв.м. и мазе № 2 с площ от 16,30 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от , съставляващо парцел ..., кв..., а понастоящем УПИ.., кв... по плана на [населено място],[жк], [улица];
- апартамент на втория етаж със застроена площ от 107, 85 кв.м. състоящ се от входно антре, две спални, хол, трапезария с кухненска ниша, , изолационно антре,баня, тоалет и два балкона ведно с мазе № 3 с площ от 15.67 кв.м. и мазе № 4 с площ от 11.80 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от , съставляващо парцел ..., кв...., а сега УПИ ..., кв.... по плана на [населено място],[жк], [улица];
Квотите на страните са както следва : 12/24 ид.ч. за И. М. Т. и съпругата му З. Г. Т./имота е придобит в СИО/, 8/24 ид.ч. за Й. М. Й. – касатор, която е и преживяла съпруга на наследодателя К. Н. Й., 2/24 ид.ч. за Й. Н. Й. и по 1/24 ид.ч. за Р. Ц. Г. и Н. Ц. Г., който са племенници на наследодателя и низходящи на починалата преди него сестра З. Н. И..
Квотите са били определени в съответствие с разпоредбите на ЗС и ЗН , тъй като на съпрузите за И. М. Т. и З. Г. Т. и на наследодателя К. Н. Й./ преди сключването на брака му с касаторката Й. М. Й./ е било отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, върху което с позволителен билет е била изградена двуетажна жилищна сграда, като всеки от етажите представлява самостоятелен апартамент.
Съделителите са две групи съсобственици както следва : съпрузите И. М. Т. и З. Г. Т. и наследниците на наследодателя К. Н. Й..
На Т. и Й. е било отстъпено право на строеж с решение № 6 на ИК на Г. , [населено място] от 15.11.1967 г. върху държавно дворно място, съставляващо парцел ..., кв... по плана на [населено място], което в момента е идентично с УПИ .... от кв..., по плана на [населено място] ,[жк], [улица] . Върху това място те са изградили два етажа , като Т. са ползвали вторият етаж, а К. Н. Й. – първият етаж от сградата. Прието е , че между наследодателя и двамата съпрузи квотите са били по 1/2 ид.ч. от правото на строеж и съответно толкова идеални части от реализираната двуетажна сграда.
Квотите между наследниците на К. Н. Й.- преживяла съпруга, брат и племенници са определени по ЗН , като е съобразено и оставеното в полза на съпругата саморъчно завещание.
В първата инстанция е изслушана съдебно техническа експертиза, изготвена от в.л. Л. К. В., което посочва, че допуснатите до делба два апартамента са самостоятелни и формират два дяла, от които апартамента на първия етаж е оценен на 75 500 лв. , а пазарната цена на апартамента на втория етаж , който представлява втори дял е също 75 500 лв.
При така изградената сграда, съдържаща два обособени жилищни дяла, от които всяка от двете групи суперфициарни собственици е ползвала самостоятелен етаж делбата им следва да се извърши при условията на чл. 353 ГПК като се разпределят имотите между съделителите, без да се тегли жребий, защото съставянето на дялове и тегленето на жребий е невъзможно и неудобно. Стойността на дяловете е равна и не следва да се извършва уравняване между двете групи съсобственици . При това разпределение вторият етаж трябва да се получи от съпрузите Т. и неговата стойност е 75 500 лв. Върху този дял те дължат държавна такса в размер на 3 020 лв.
Другият дял представляващ първи етаж е на стойност 75 500 лв. И следва да се получи при разпределението от наследниците на К. Н. Й., които са: която е негова преживяла съпруга , 2/24 ид.ч. за Й. Н. Й. –брат на наследодателя и по 1/24 ид.ч. за Р. Ц. Г. и Н. Ц. Г., които са негови племенници, деца на покойната му сестра. Стойностното отразяване на квотата на всеки от съделителите е както следва за Й. М. Й. е 50 333, 28 лв. с държавна такса в размер на 1 510 лв.,
за Й. Н. Й. –брат на наследодателя е в размер на 12 583, 30 лв. и държавна такса в размер на 750 лв. , а за двамата племенници Р. Ц. Г. и Н. Ц. Г. е в размер на по 6 291, 65 лв. при държавна такса за всеки от тях в размер на по 375 лв.
В първото заседание след допускането на делбата, проведено на 5.10.2009 г. Й. М. Й. е направила претенция за възлагане на апартамента на първия етаж по реда на чл.288, ал.3 ГПК /отм./, чл.349, ал.1 ГПК сочейки че е живяла с наследодателя преди смъртта му и няма друг недвижим имот. Й. М. Й. следва да получи първият етаж при възлагането по реда на чл.288, ал.3 ГПК/ отм./ защото са налице поставените от законодателя условия, делбеният недвижим имот има характер на жилищен, той е неподеляем, съделителката не притежава друг жилищен имот, както и при откриване на наследството, тя като сънаследник е живяла с наследодателя. В тази насока е и разрешението дадено с т.7 Й. М. Й. където е посочено , че право на изкупуване по реда чл.288, ал.3 ГПК/отм./ има само страната - наследник, която е живяла с наследодателя при откриване на наследството и не е притежава друго жилище.
В този смисъл следва да се постанови ново решение , с което да се извърши делбата на съсобствените два жилищни имота.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.Р Е Ш И :ОТМЕНЯВА решение № 1890 от 19.10.2012 г. по гр.д. № 1761 от 2012 г. на Варненския окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
РАЗПРЕДЕЛЯ в ДЯЛ по реда на чл.353 ГПК на И. М. Т. с ЕГН [ЕГН] и З. Г. Т. с ЕГН [ЕГН] ВТОРИЯТ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, представляващ апартамент със застроена площ от 107, 85 кв.м. състоящ се от входно антре, две спални, хол, трапезария с кухненска ниша, , изолационно антре,баня, тоалет и два балкона ведно с мазе № 3 с площ от 15.67 кв.м. и мазе № 4 с площ от 11.80 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от , съставляващо парцел ІІ -133, кв.23 , а понастоящем УПИ УПИ ... от кв....по плана на [населено място],[жк], [улица] при оценка в размер на 75 500/седемдесет и пет хиляди и петстотин/ лева и ги ОСЪЖДА да заплатят държавна такса в размер на 3020 / три хиляди и двадесет/ лева.
РАЗПРЕДЕЛЯ в ДЯЛ по реда на чл.353 ГПК на Й. М. Й., Й. Н. Й., Р. Ц. Г. и Н. Ц. Г., ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, представляващ апартамент със застроена площ от 107, 85 кв.м. състоящ се от входно антре, две спални, хол, трапезария с кухненска ниша, , изолационно антре,баня, тоалет и два балкона ведно с мазе № 3 с площ от 15.67 кв.м. и мазе № 4 с площ от 111.80 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от , съставляващо парцел ..., кв.... , а понастоящем УПИ УПИ .. от кв....по плана на [населено място],[жк], [улица] при оценка в размер на 75 500/седемдесет и пет хиляди и петстотин/ лева .
На основание чл. 349, ал.1 ГПК ПОСТАВЯ в дял на Й. М. Й. с ЕГН [ЕГН] ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, представляващ апартамент със застроена площ от 107, 85 кв.м. състоящ се от входно антре, две спални, хол, трапезария с кухненска ниша, , изолационно антре,баня, тоалет и два балкона ведно с мазе № 3 с площ от 15.67 кв.м. и мазе № 4 с площ от 11.80 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от , съставляващо парцел ..., кв... , а понастоящем УПИ .... от кв....по плана на [населено място],[жк], [улица] при оценка в размер на 75 500/седемдесет и пет хиляди и петстотин/ лева като я ОСЪЖДА да заплати за уравнение на дяловете на Й. Н. Й. сумата 12 583, 30 лв. / дванадесет хиляди, петстотин осемдесет и три лева и тридесет ст./ и на Р. Ц. Г. и Н. Ц. Г. за всеки един от тях по 6 291, 65 лв. / шест хиляди, двеста деветдесет и един лева и шестдесет и пет ст./ в шест месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане, както и държавна такса в размер на 1 510/ хиляда петстотин и десет / лева.
УКАЗВА на Й. Н. Й., Р. Ц. Г. и Н. Ц. Г., че за вземанията за уравнение на дяловете могат да впишат законна ипотека върху имота.
ОСЪЖДА Р. Ц. Г. с ЕГН .... и Н. Ц. Г. с ЕГН [ЕГН] да заплатят държавна такса всеки един от тях по 375 лв. /триста седемдесет и пет/ лева.
ОСЪЖДА Й. Н. Й. с ЕГН [ЕГН] да заплати държавна такса в размер на 750 лв./ седемстотин и петдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: