Ключови фрази
Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество


Р Е Ш Е Н И Е
№ 508/2010 г.
София, 12.01.2011 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на осми ноември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануела Балевска
ЧЛЕНОВЕ: Снежанка Николова
Велислав Павков

при участието на секретар Ани Давидова
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 1150 /2009 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.
Т. С. И. от гр.В., обжалва и иска да бъде отменено Решение Nо 107 от 14.07.2009 година, постановено по гр.д. Nо 244/2009 година на Видинския окръжен съд по отхвърления иск за делба на апартамент гр.В..
С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение, е неправилно и постановено в нарушение на материалния закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.
Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК е обоснована с довода , че по материално-правния въпрос за възможността да бъде уважен изцяло иска по чл. 21 ал.1 СК / отм./ в хипотезите, когато страни по договора за придобИ.е на процесния недвижим имот са двамата бивши съпрузи, залегнала като основен мотив с обжалваното решение, е разрешен в противоречие с практиката на съдилищата , установена в смисъл , че искът за пълна трансформация не може да бъде уважен изцяло когато страни по договора -придобивно основание са двамата съпрузи, освен ако не е съединен с иск за разкрИ.е на симулация, поради което и обжалването пред ВКС се явява допустимо.
В срока по чл.287 ал.1 ГПК е подаден писмен отговор от ответника по касация И. Н. , с който се оспорват релевираните основания за допустимост на касационното обжалване, в подкрепа се сочат решения –ППВС 1/82 година , Решение 1058/ 17.10.2008 год. по гр.д. Nо 4588/2007 г. ВКС –II отд./ и Решение 108/08.06.1999 година по гр.д. Nо 722/1998 година на II отд.
Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на поддържаните с касационната жалба доводи за отмяна на обжалваното решение и в рамките на правомощията си по чл.291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :
С обжалваното решение , окръжният съд е оставил в сила решението на първата инстанция по отхвърления иск за съдебна делба на апартамент в гр.В., заявен от Т. С. Н.а срещу бившия и съпруг И. Ц. Н..
За да уважи заявеният чрез възражение иск по чл. 21 ал.1 СК /отм./, решаващият съд е приел, че искът за пълна трансформация на вложени лични – извънсемейни средства , дори и когато по договора за придобИ.е собствеността на процесния недвижимия имот, закупен по време на брака на страните- бивши съпрузи , са участвали като купувачи и двамата , може да бъде уважен без да бъде зачетена доказателствената сила на нотариалния акт в частта , с която е посочено , че сумите са броени от купувачите.
По поставения материално-правния въпрос за възможността да бъде уважен изцяло иска по чл. 21 ал.1 СК / отм./ в хипотезите, когато страни по договора за придобИ.е на процесния недвижим имот са двамата бивши съпрузи, настоящият съдебен състав , намира :
С разпоредбата на чл. 21 ал.1 и 2 СК-от 1985 година /отм./ е уредена правната възможност от обхвата на вещи и вещни права, придобити по време на брака , за които законодателят е приел- арг. чл. 19 ал.1 СК-от 1985 г. /отм./ , че са в режима на съпружеската имуществената общност, да бъде признато по съдебен ред/ чрез положителния установителен иск / че са изцяло или отчасти са изключени от общността по причина , че при придобИ.ето им единият съпруг/ ищец по иска/ е вложил изцяло или отчасти средства , имащи извънсемеен личен характер по см. на чл. 20 СК- 1985 г. /отм./.
Когато придобивното основание на придобитото по време на брака на съпрузите имущество е договор за покупко-продажба, сключен от двамата съпрузи като страна по сделката и за покупната цена е вписана сумата , платена напълно и в брой, съобразно разпоредбата на чл. 183 и сл. ЗЗД правата на двамата купувачи в придобитото право на собственост са равни, при липсата на други уговорка по договора.
Договорът за покупко-продажба е консенсуален договор и транслативният / вещноправен ефект/ на сделката настъпва по силата на изразената воля на участниците по нея. След като двамата съпрузи са участници по договора , то вещното право/ собствеността на процесния апартамент/ е придобито от двамата купувачите. Обстоятелството, че единият съпруг е дал средства, които имат личен , извънсемеен характер не създава възможност за придобИ.е право на собственост на лично основание / доколкото не е налице скрито упълномощаване, симулация, / поради липса на законова основа за това- чл.183 и сл. ЗЗД. Законовата презумпция на чл. 30 ал.2 ЗС за равенство на дяловете, когато купувачите са по-вече от едно лице и в договора не е упоменато друго относно правата, е оборима , но при налично споразумение относно дяловете.
По същество на релевираните с касационната жалба доводи.
Обжалваното решение е отчасти неправилно, постановено в нарушение на материалния закон- чл.21 ал.1 СК от 1985 г. / отм./, във вр. с чл. 183 и сл. ЗЗД.
В контекста на изложените съображения и при данните по делото, че делбеният имот- апартамент в гр.В. е закупен с договор за покупко-продажба , обективран с НА Nо 195/99 година , по време на брака на бившите съпрузи Т. С. Н.а/ И./ и И. Ц. И. при цена от 5 623 лв. / платена напълно и в брой при подписването/ , като страни по договора са и двамата съпрузи, касационната жалба е основателна. Законът е приложен , без да се съобрази правната същност на придобивното основание на делбения имот и без да се съобразят правните последици на сключената сделка.
Договорът за покупко-продажба е консенсуален договор и транслативният ефект настъпва в патримониума на договарящите лица –купувачи с постигане съгласието по основните елементи на договора.
Като не е съобразил това , въззивният съд е постановил неправилен, в нарушение на материалния закон съдебен акт, игнорирайки правата придобити от Т. Н.а като страна по договора за покупко-продажба.Констатирания порок налага отмяна на обжалваното решение и постановяване на ново, с което се приеме , че е налице съсобственост, подлежаща на ликвидиране чрез съдебна делба.
След като в самия договор не е уговорено друго, то по силата на чл. 30 ал.2 ЗС придобитите от купувачите правата са равни, поради което следва да се приеме , че процесният апартамент в придобит от всеки един от сключилия договора купувач , при равни права- по ½ идеална част , в режим на съпружеска имуществена общност, тъй като е придобито вещно право по време на валидно брачно правоотношение- чл. 19 ал.1 СК от 1985 г. / отм./.
Плащането на уговорената цена е престация по изпълнението на договора от страна на купувача, затова и евентуалното неплащане обуславя възможността и е основание договорът да бъде развален по съдебен ред за да бъде заличен, по силата на предвиденото обратно действие , вещно-правния ефект на сделката.
Плащането на цената на закупената вещ, от страна само на един от купувачите по сделката или от страна на трето лице , не може да промени породения вещно-правния ефект от валидната облигационната връзка между продавач-купувачи, но е основание за възникването на други облигационни последици.
С разпоредбата на чл. 21 ал.1 СК от 1985 г./ отм./ законодателят е дал възможност да се изключи приложимостта на презумпцията по чл. 19 ал.1 СК от 1985 г./ отм./ в хипотеза , че вложените в закупената вещ/ респ. вещно право/ средства имат изънсемеен произход.
При решаване на въпроса за частите на съделителите-бивши съпрузи в съсобствеността на делбения имот и заявеното възражението от И. Н. по чл. 21 ал.1 СК от 1985 г. / отм./ следва да се приеме , че същото е основателно, доказано по основание и размер, но разгледано само по отношение на онази 1/2 идеална част , която И. Н. е придобил като купувач по договора. Представените доказателства, писмени и гласни, сочат , че при сключването на договора , бащата на И. Н. е подпомогнал сина със значителни средства, дарявайки му значителна сума. При безспорно доказаното влагане на тези пари в закупуването на ½ идеална част на И. Н. следва да се приеме , че презумпцията , на чл. 19 ал.1 СК от 1985 г. / отм./ е опровергана , вложената сума има личен по см. на чл. 20 ал.1 СК от 1985 г. / отм./ произход, поради което тази ½ идеална част е придобита от купувача И. Н. изцяло като лично имущество , в резултат на вложени лични средства.
Придобитата от купувача Т. Н.а/ И. след развода/ ½ идеална част , като закупена по време на брака и с И. Н. е в режим на съпружеска имуществена общност ,която общност при прекратяване на брака се трансформира в обикновена съсобственост при равни права на бившите съпрузи- чл. 26 -27 СК от 1985 г. /отм./ .Доколкото са налице твърдения и доказателства , че и за закупуването на тази част има вложени средства на трето лице-бащата на И. Н., то са налице факти ирелевантни за придобитото право на собственост, т.е. за спора по делото.
Или по същество на спора за правата на съделителите следва да се приеме , че по отношение на делбения имот- апартамент Nо 39 , находящ се в гр.В., жк.”К.Б.” бл. 2 вх.Б, ет. V., закупен с договор за покупко-продажба по НА Nо 195/99 година , по време на брака на бившите съпрузи Т. С. Н.а/ И./ и И. Ц. И. са налице предпоставките да се допусне съдебна делба между същите лица , при права от ¼ идеална част за Т. С. И. и ¾ идеални части за И. Ц. Н..
С оглед изхода на спора –частична отмяна на обжалваното решение, направеното искане от страна на защитата на ответника и на основание чл. 78 ал.3 ГПК , в полза на страната следва да бъде присъдени разноски в размер на 275 лв./ двеста седемдесет и пет лева/.
По изложените съображения и на основание чл. 293 ал.2 и ал.3 ГПК, състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯВА Решение Nо 107 от 14.07.2009 година, постановено по гр.д. Nо 244/2009 година на Видинския окръжен съд, с което е потърдено Решение Nо 100 от 16.02.2009 година по гр.д. Nо 1235/2008 година на Видинския районен съд по отхвърления иск за делба на апартамент гр.Видин и вместо него п о с т а н о вя в а
ДОПУСКА на основание чл. 344 ал.1 ГПК във вр. с чл. 26-27 СК от 1985 г./ отм./ и чл. 21 ал.1 СК от 1985 г. /отм./ да се извърши съдебна делба на следния недижим имот- апартамент Nо 39 , находящ се в гр.В., жк.”К.Б.” бл. 2 вх.Б, ет. V., закупен с договор за покупко-продажба по НА Nо 195/99 година, между Т. С. Н.а/ И./ и И. Ц. И. при права : ¼ идеална част за Т. С. И. и ¾ идеални части за И. Ц. Н..
Осъжда Т. С. И. с ЕГ Nо xxxxxxxxxx да заплати на И. Ц. Н. с ЕГ Nо xxxxxxxxxx сумата от 275 лв. / двеста седемдесет и пет лева/ дължими разноски за касационното производство.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :