Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 233

София 21.06.2022г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова ч.гр.д.№ 2097 по описа за 2022 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от П. Ж. П. от [населено място] частна жалба против разпореждане № 1287 от 12.04.2022г. по гр.д.№ 628/2022г.на Апелативен съд София, с което е дадена възможност на жалбоподателя да конкретизира обжалвания от него акт и са му дадени конкретни указания за представяне на изложение за касационно обжалване. Счита същото за неправилно, като твърди че е налице отказ от правосъдие. Желае да не се прегражда делото, а съдът да се произнесе във връзка с изложените от него данни.
Срещу подадената жалба не е постъпил отговор.
Настоящият състав на Върховен касационен съд, след преценка на направеното искане съобразно материалите по делото и закона, намира подадената жалба за недопустима поради следното:
Със свое разпореждане № 1287 от 12.04.2022г. по гр.д.№ 628/2022г., Апелативен съд София е приел, че е налице подадена от П. Ж. П. частна касационна жалба. Пред вид липсата на посочен конкретен акт срещу който тя е насочена, надлежно искане и формулирани специални основания за допустимост и поставен въпрос като общо основание за допустимост, съдът е дал указания са отстраняване на така констатираните нередовности. Доколкото с така постановеният акт са дадени само указания, без да са предприети действия, засягащи права на жалбоподателя, същият акт не подлежи на обжалване. Обжалването му не е и изрично предвидено. Това налага подадената частна жалба да бъде оставена без разглеждане като недопустима, поради което настоящият състав на Върховен касационен съд


О П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от П. Ж. П. от [населено място] частна жалба с вх.№ 8947 от 20.04.2022г. против разпореждане № 1287 от 12.04.2022г. по гр.д.№ 628/2022г.на Апелативен съд София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховен касационен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1.

2.