Ключови фрази

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 43

гр. София, 16.02.2022 г.


МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 1185 от 11.02.2022 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – II поток /съгласно определение № 3262/10.12.2021 г. по ч. гр. дело № 3701/21 на САС/

Постъпила е частна жалба вх. № 338540 от 19.07.2021 г. срещу определение № 269668 от 02.06.2021 г., постановено по в. гр. д. № 5220/2021 г. на Софийски градски съд. Жалбата:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от определението е връчен на 12.07.2021 г.;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;
3/ частната жалба е подадена лично;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК – постъпил отговор вх. № 267293 от 08.02.2022 г. – в срок /препис от частната жалба е връчен на 01.02.2022 г./; с приложено към отговора адв. пълномощно.

Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е редовна, отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и по нея следва да се образува частно производство. Компетентен да разгледа частната жалба е Апелативен съд София.

По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Апелативен съд София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: